Decycja administracyjna

Kto wydaje decyzje administracyjne? 

Decyzje administracyjne są wydawane przez organy władzy publicznej, w szczególności organy administracji rządowej, samorządowej, państwowej oraz zawodowej. Decyzja jest aktem administracyjnym. Organ władzy publicznej jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie oraz wydać decyzję administracyjną zgodnie z obowiązującym prawem. Postępowanie prowadzące do wydania decyzji administracyjnej jest przeprowadzane na zasadach określonych w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego,  dodatkowo w niektórych dziedzinach, np. prawo budowlane stosuje się również przepisy ustaw szczególnych. Takim przykładem jest postępowanie podatkowego, do którego stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie nieuregulowanym przez ordynację podatkową.

Co powinna zawierać decyzja? 

Decyzja powinna zawierać obligatoryjne elementy takie jak oznaczenie stron, organu administracyjnego który wydał decyzję, datę, sentencję, uzasadnienie prawne i faktyczne oraz pouczenie o trybie i terminie odwołania. Jeżeli strona lub inny uprawniony podmiot uważa, że decyzja jest niezgodna z prawem przysługuje mu odwołanie. Odwołanie wnosi się co do zasady w terminie 14 dni. Odwołanie rozpatruje organ nadrzędny w stosunku do organu który wydał decyzję, np. organem nadrzędnym w stosunku do Wójta jest zwykle Samorządowe Kolegium Odwoławcze.  W odwołanie należy podnieść jakie zarzutu zgłasza odwołujący zarówno w sferze prawa procesowego jak i prawa materialnego. Nie ma jednak obowiązku zgłaszania takich zarzutów, czy formułowania uzasadnienia.  Jeżeli również organ II instancji wyda rozstrzygnięcie, które nie zadowala strony odwołującej pozostaje prawo do złożenia skargi na decyzję administracyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Wówczas wskazane jest aby strona była reprezentowana przez radcę prawnego lub adwokata. Skargę, o której mowa powyżej wnosi się w terminie 30 dni od doręczenia decyzji organu II Instancji. 

Tryb wniesienia odwołania

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu I Instancji, który może w ramach samo kontroli uwzględnić zarzutu Odwołującego, jeżeli tego nie zrobi jest zobligowany do przesłania samego odwołania jak i akt postępowania, którego dotyczy do właściwego organu II Instancji. Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami administracyjnymi. Warto aby to adwokat lub radca prawny sporządził odwołanie. Zawodowy Prawnik w sposób prawidłowy sformułuje zarzuty strony w najskuteczniejszy sposób zabezpieczając jej interesy. Jeżeli chciałbyś skorzystać z pomocy radcy prawnego, który poprowadzi Twoją sprawę administracyjną zapraszamy do naszych Kancelarii w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie. Pani mecenas Joanna Orłowska-Pączek zrobi wszystko, aby uzasadnione prawnie roszczenia strony zostały uwzględnione.