Umowa na udzielenie licencji niewyłącznej na wykonywanie zależnego prawa autorskiego

WZÓR DOKUMENTU

Umowa na udzielenie licencji niewyłącznej na wykonywanie zależnego prawa autorskiego
zawarta w dniu: …...............................
w miejscowości: .................

pomiędzy:

……………………………………………………………..

(należy podać imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej, nazwę, siedzibę, numer we właściwym rejestrze oraz imię i nazwisko i funkcję osoby reprezentującej podmiot w przypadku jednostki organizacyjnej)

zwanymi/nym dalej Licencjodawcą

………………………………………………….

(należy podać imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej, nazwę, siedzibę, numer we właściwym rejestrze oraz imię i nazwisko i funkcję osoby reprezentującej podmiot w przypadku jednostki organizacyjnej) 

zwanym dalej Licencjobiorcą.

§1

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę licencji niewyłącznej do korzystania przez Licencjobiorcę, na zasadzie wykonywania prawa zależnego do utworów z następującego utworu: ………………………
 2. Licencjobiorca może przenieść prawa do korzystania z utworu na zasadzie wykonywania prawa zależnego do utworu wynikające z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez zgody Licencjodawcy w zakresie wykorzystania utworu, o którym mowa w ust. 1 na potrzeby stworzenia utworu, o którym mowa w §2.

§2

Licencja, o której mowa w §1 udzielana jest wyłącznie w celu wykorzystania utworu, o którym mowa w §1 do stworzenia następującego utworu: 

..............................................................

na polach eksploatacji określonych w §4.

§3

Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu pełne i wyłączne autorskie prawa majątkowe w zakresie objętym niniejszą umową do utworu, o którym mowa w §1.

§4

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zgody na korzystanie z utworu określonego w §1 na zasadzie wykonywania zależnego prawa autorskiego do utworów bez ograniczeń geograficznych oraz ilościowych na następujących polach eksploatacji: utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką znaną w dniu zawarcia umowy, w szczególności: w dowolnej technice na nośnikach informatycznych (w tym w formie płyt DVD, CD, pamięci USB, dyskach internetowych) i innych cyfrowych nośnikach danych; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu wytworzonych egzemplarzy, w tym „egzemplarzy” cyfrowych; użyczania lub najmu oryginału albo wytworzonych egzemplarzy; wprowadzania do pamięci komputera i sieci komputerowej; rozpowszechniania utworu w sieciach informatycznych (Internet, sieci lokalne), w tym w mediach społecznościowych, a także na stronach sklepów internetowych, oraz innych systemach teleinformatycznych oraz kartach produktów sklepów, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu i standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwala nie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych, wykorzystanych w utworze; stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie, odtwarzanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu;  rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie; prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych; prawo do rozporządzania utworem oraz prawo udostępniania utworu do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych wyżej polach eksploatacji; prawo do publicznego rozpowszechniania utworu na pokazach.
 2. Prawo do eksploatacji na polach wymienionych w ust. 1 odnosi się do eksploatacji utworu w części lub w całości.
 3. Wolą stron jest, aby pola eksploatacji określone w ust. 1 rozumieć w jak najszerszym znaczeniu.

§4

 1. Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w §1 Licencjodawcy przysługuje od Licencjobiorcy wynagrodzenie w kwocie: .... % przychodu Licencjobiorcy pomniejszonego o stawkę należnego podatku VAT  ze sprzedaży egzemplarzy utworów, o których mowa w §2 ustalonego na podstawie dokumentacji księgowej Licencjobiorcy, której kopię ma prawo otrzymać Licencjodawca na swój wniosek płatne w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z dołu.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia w zakresie wynagrodzenia Licencjodawcy  z tytułu niniejszej umowy.
 3. W przypadku zwłoki w płatności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Licencjodawcy należą się odsetki ustawowe za opóźnienie.

§5

 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas trwania autorskich praw majątkowych.
 2. Licencjodawca zobowiązuje się do niewypowiadania niniejszej umowy przy zastosowaniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o której mowa w §8 ust. 1.

§6

Licencjodawca wyraża zgodę na adaptację utworów, o których mowa w §1 na zasadzie wykonywania prawa zależnego do utworów na potrzeby wykorzystania ich w utworze, o którym mowa w §2 na polach adaptacji wskazanych w § 4.

§7

Do niniejszej umowy zostały dołączone egzemplarze utworu, o którym mowa w §1. 

§8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w zakresie nieuregulowanym przez ww. ustawę przepisy ustawy ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny.
 2. W przypadku uznania niektórych postanowień niniejszej umowy za nieważne umowa w pozostałym zakresie pozostaje w mocy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§9

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§10

 1. Spory wynikające z niniejszej umowy w przypadku gdy Licencjodawcy nie jest Konsumentem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miasta ............
 2. Strony ustalają, że niniejsza umowa podlegać będzie polskiej jurysdykcji krajowej i podlega prawu polskiemu.

§11

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Licencjobiorcy i jeden dla Licencjodawcy. 

………………………………………….……………………………..
podpis Licencjodawcy
 

……………………………………………………
podpis Licencjobiorcy

Załącznik: egzemplarz utworu.

Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kropkami zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji

 2. Strony powinny podpisać umowę własnoręcznym podpisem.

 3. Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie sporządzić umowy możesz zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego.