Sprawy spadkowe – Kancelaria w Jarosławiu i Przeworsku

Prawo spadkowe to również dział prawa cywilnego, który reguluje zasady dziedziczenia. Dziedziczenie może nastąpić na podstawie testamentu lub ustawy. Spadkobierca może spadek przyjąć, odrzucić lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku niezłożenia żadnego oświadczenia w ciągu 6 miesięcy od powzięcia informacji o podstawie powołania przyjmuje się, że spadkobierca przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Pierwszym etapem postępowania prowadzącym do nabycia przedmiotów wchodzących w skład spadku jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, które przeprowadzona jest w trybie nieprocesowym. Następnie gdy jest więcej niż jeden spadkobierca należy przeprowadzić postępowanie o dział spadku. Sprawy te rozstrzygają Sądy Rejonowe. Sprawy spadkowe dotyczą też kwestii zachowku. Osoba uprawniona do zachowku ma prawo żądać od spadkobierców zapłaty sumy pieniężnej stanowiącej zachowek. Termin na złożenie takiego żądania w drodze pozwu do Sądu wynosi 5 lat od śmierci spadkodawcy lub ogłoszenia testamentu, wcześniej obowiązywał trzyletni termin przedawnienia tego roszczenia. Niezależnie od tego kwestionowany może być również testament, jego autentyczność, czy też zdolność spadkodawcy do testowanie. Prowadzę sprawy z zakresu prawa spadkowego na terenie całej Polski, w tym Przed Sądami w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie. W postępowaniu spadkowym naszym pełnomocnikiem może być adwokat lub  radca prawny.

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Skontaktuj się z nami

Czego tak naprawdę dotyczą sprawy spadkowe?

Sprawy spadkowe to potoczna nazwa dwóch rodzajów postępowań dotyczących spadku, czyli:

  • postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku,
  • postępowania o dział spadku.

Kto może Ci pomóc w sprawie spadkowej?

Jeżeli nie możesz sprawy spadkowej załatwić u notariusza i konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego w sprawie spadkowej może Cię reprezentować adwokat lub radca prawny. Nasz zespół radców prawnych w Kancelarii w Przeworsku i w Kancelarii w Jarosławiu zajmuje się również tego rodzaju sprawami.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Jeżeli wszyscy spadkobiercy przebywają w Polsce lub mogą przyjechać do naszego kraju i wstawić się osobiście u polskiego notariusza najszybszym rozwiązaniem, w celu uzyskania potwierdzenia prawa do spadku jest sporządzenie w Kancelarii notarialnej aktu poświadczenia dziedziczenia. Nie jest możliwe w tym przypadku działanie przez pełnomocnika, nawet będącego adwokatem lub radcą prawnym. Sprawę można wówczas załatwić jeden dzień bez konieczności angażowania, w tym celu Sądu. Do sporządzenia aktu notariusz będzie potrzebował aktu zgonu zmarłego spadkodawcy, a także aktów urodzenia lub małżeństwa spadkobierców testamentowych oraz ustawowych. Jeżeli spadkobierca sporządził testament również ten dokument będzie potrzebny.

Kiedy nie jest możliwe sporządzenie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia?

Sporządzenie takiego aktu nie jest możliwe wówczas, gdy spadkobiercy nie mogą stawić się osobiście u notariusza lub też istnieje spór co do ważności testamentu. W takim przypadku pozostanie wyłącznie droga sądowa, a więc postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku przez Sąd

Sąd stwierdzi nabycie spadku tylko na wniosek osoby zainteresowanej. Taki wniosek może złożyć spadkobierca ustawowy lub testamentowy, ale także wierzyciel lub dłużnik spadkobiercy. Interes w uzyskaniu postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku mają także współwłaściciele rzeczy lub praw należących do spadkodawcy, czy też osoby która roszczą sobie prawa do składników spadku, zarówno rzeczowe, np. zasiedzenie, jak i obligacyjne, np. wynikające z umowy najmu lub dzierżawy. W przypadku gdy Sąd stwierdzi brak interesu prawnego w uzyskaniu postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku wniosek zostanie oddalony.

Czy mam obowiązek przeprowadzenia postępowania spadkowego jako spadkobierca?

Nie. Żaden przepis Cię do tego nie zobowiązuje. W praktyce bardzo często spotykamy się z sytuacjami, że firmy windykacyjne błędnie informują spadkobierców dłużników, że taki obowiązek istnieje. Jeżeli wierzyciel chce pociągnąć do odpowiedzialności za zobowiązania zmarłego jego spadkobierców może samodzielnie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

O czym trzeba pamiętać po wydaniu przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?

Po wydaniu takiego postanowienia najlepiej jest uzyskać jego odpis ze stwierdzeniem prawomocności. Nabycie spadku należy zgłosić do urzędu skarbowego, gdyż jest to podstawa do naliczenia podatku od spadków i darowizn. W przypadku zerowej grup podatkowej zgłoszenie spadku do Urzędu Skarbowego jest warunkiem zwolnienia z podatku. Postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, w przypadku gdy w jego skład wchodzą nieruchomości zostanie również przesłane przez Sąd do wydziału wieczysto-księgowego. W  przypadku braku zgłoszenia zmiany właściciela do ksiąg wieczystych Sąd może nałożyć na spadkobiercę wysoką karę pieniężną

Jak podzielić spadek po stwierdzeniu jego nabycia?

Wiele osób nie jest świadoma, że stwierdzenie nabycia spadku to dopiero pierwszy etap przeprowadzenia postępowania spadkowego. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku Sąd określa wyłącznie udział przysługujący poszczególnym spadkobiercą, a nie to jaki składnik majątku zostanie mu przekazany ze spadku. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż dwóch i  chcą oni podzielić składniki majątkowe wchodzące do spadku muszą dokonać działu spadku w sposób umowny lub sądowy.

Umowny dział spadku

Podziału spadku można dokonać w drodze umowy. W przypadku gdy podział ten obejmuje nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego. Umowę o dział spadku sporządzoną w formie aktu notarialnego można zawrzeć u dowolnego notariusza. Co ważne, w tym przypadku można działać również przez pełnomocnika, np. adwokata lub radcę prawnego. Warunkiem zawarcia tego rodzaju umowy jest jednak porozumienie pomiędzy wszystkimi spadkobiercami. W przypadku braku takiego porozumienia nie ma możliwości zawarcia umowy, a zainteresowani muszą się udać po rozstrzygnięcie do Sądu.

Dział spadku

Uprawnionym do złożenia wniosku o dział spadku jest każdy ze spadkobierców, którego prawa zostały potwierdzone w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akcie poświadczenia dziedziczenia. Celem tego postępowania jest zniesienie wspólności majątku spadkowego. W postępowaniu tym może także zostać zniesiona współwłasność z innego tytułu. Dla przykładu spadkodawca był właścicielem ½ udziału w domu, właścicielem drugiej połowy była jego żona. W takim przypadku spadkobiercy mogą żądać w postępowaniu o dział spadku zniesienie współwłasności nie tylko udziału w domu przysługującej zmarłemu, ale całej nieruchomości.

Inne sprawy związane z prawem spadkowym

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku to nie jedyne sprawy, których materialną podstawą są przepisy prawa spadkowego. Do spraw spadkowym, w szerokim tego słowa znaczeniu można zaliczyć także sprawy o zachowek.

Zachowek

Instytucja zachowku został wprowadzona do polskiego systemu prawnego, w celu ochrony praw najbliższych dla spadkodawcy osób, jego członków rodziny, a tym samym uprawnionych do dziedziczenia ustawowego. Zachowek to roszenie pieniężne, co oznacza, że uprawniony nie zyskuje prawa rzeczowym do składników mienia należącego do spadku.

Ile trwają sprawy spadkowe?

U notariusza wszystkie formalności możesz załatwić w jeden dzień. Na rozstrzygnięcie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku najczęściej trzeba czekać trzy miesiące, w zależności do tego jaki Sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy. W przypadku działu spadku okres oczekiwania jest jeszcze dłuższy, zwłaszcza gdy zachodzi konieczność sporządzenie opinii przez biegłego sądowego.

Jakie są koszty postępowania spadkowego?

Jeżeli chodzi o postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku to na koszty postępowania składa się opłata sądowa w kwocie 50 zł, opłata, z tytułu ogłoszenia postanowienia w Krajowym rejestrze Spadkowym w kwocie 5 zł, a w przypadku korzystania z pomocy pełnomocnika także opłata skarbowa, z tytułu złożenia dokumentu pełnomocnictwa do akt sprawy i honorarium adwokat lub radcy prawnego. W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku koszt wynagrodzenia naszej Kancelarii wynosi 3 000 zł, w przypadku gdy spadkodawca nie sporządził testamentu oraz 3 600 zł, w przypadku, gdy takie testament nie został sporządzony. Koszty te mogą się różnić w zależności od stopnia nakładu pracy pełnomocnika. Na samym początku współpracy Klient otrzymuje jednak kompleksową informację na temat warunków finansowych współpracy z nasza Kancelarią. W sprawach  o dział spadku wynagrodzenie pełnomocnika jest zależne od wartości udziału w spadku przysługującego mocodawcy.

Czy często prowadzimy sprawy spadkowe?

Tak. Sprawy spadkowe należą do jednej z głównych specjalizacji naszej Kancelarii. Rocznie pomagamy naszym Klientom jako ich pełnomocnicy lub doradcy w kilkudziesięciu sprawach spadkowych. Dzięki doświadczeniu uzyskanemu w takim sposób większość spraw spadkowych ma dla nas rutynowy charakter.

Sprawy spadkowe – adwokat czy radca prawny?

Zarówno adwokaci i radcy prawni wykonują zawód zaufania publicznego i gwarantują wysoki poziom świadczonych usług. Jeżeli zatem potrzebujesz pomocy w sprawie spadkowej możesz udać się zarówno do adwokata lub radcy prawnego. W sprawach spadkowych specjalizują się zarówno adwokaci i jak radcy prawni prowadzący Kancelarię w Przeworsku, Jarosławiu lub innych miastach. Inaczej jest w przypadku firm, które nie są prowadzone przez osoby wykonujące te zawody. W takim przypadku nie masz gwarancji ani co do kwalifikacji osoby udzielającej pomocy, ani jakości tej pomocy.

Trudne sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe również bywają trudne. Najczęściej fakt skomplikowania sprawy spadkowej wynika z dużego kręgu spadkobierców, których dane nie są znane lub też sporu co do ważności sporządzonego przez spadkodawcę testamentu.

Darmowe porady prawne w sprawach spadkowych

Nasza Kancelaria obecnie nie udziela bezpłatnych porad prawnych w sprawach spadkowych. W celu uzyskania darmowej pomocy prawnej w sprawach spadkowych można udać się do punktów nieodpłatne pomocy prawnej. W takim jednak przypadku, w celu uzyskania darmowej porady prawnej od adwokata lub radcy prawnego należy spełnić dodatkowe warunki dotyczące sytuacji materialnej.

Sprawa spadkowa po rodzicach

Zasadą jest, że każde postępowanie spadkowe prowadzone jest odrębnie w stosunku do danego zmarłego istnieje jednak możliwość połączenia dwóch lub większej liczby postępowań jeżeli przemawiają za tym względy celowościowe. Jeżeli zamarli małżonkowie posiadali tych samych spadkobierców ustawowych (nie mieli dzieci z innych związków) i nie sporządzili testamentów to zazwyczaj Sąd zgadza się na połączenie obydwu spraw do łącznego rozpoznania lub łączy te sprawy z własnej inicjatywy. Jest to przejawem ekonomiki procesowej. W takim jednak przypadku oplata sądowa musi zostać wniesiona odrębnie od każdego postępowania.

Podział spadku po rodzicach

Podziału spadku po rodzicach podobnie jak postępowanie spadkowe również można dokonać w toku jednego postępowania, zwłaszcza jeżeli majątek wchodzących w skład mas spadkowych zmarłych małżonków należał do ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Jaki Sąd jest właściwy w sprawach spadkowych?

W sprawach spadkowych co do zasady właściwy jest Sąd ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu spadkodawcy. Dla przykładu jeżeli spadkobierca mieszkał w powiecie przeworskim właściwy do rozpoznania sprawy spadkowej będzie Sąd Rejonowy w Przeworsku, natomiast gdy ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego znajdowało się w Jarosławiu to Sąd Rejonowy w Jarosławiu rozstrzygnie sprawę spadkową. Od tej zasady występują pewne wyjątek, a mianowicie istnieje możliwość rozpoznania sprawy przez inny właściwy miejscowo Sąd jeżeli przemawiają za tym względy celowościowe. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy większość spadkobierców mieszka w okręgu innego Sadu. W związku jednak z wdrożeniem możliwości udziału w rozprawach sądowych w trybie online przypuszczamy, że Sądy będą coraz rzadziej korzystać z tego wyjątku, gdyż po prostu nie będzie takiej potrzeby.

Czy mogą załatwić sprawę spadkową prze Internet?

Tak, jeżeli ustanowisz pełnomocnikiem w swojej sprawie spadkowej adwokata lub radcę prawnego może on załatwić za Ciebie wszystkie formalności. Nie musisz brać udziału w rozprawie o stwierdzenie nabycia spadku lub dział spadku. Jeżeli Sąd postanowi Cię przesłuchać Twój pełnomocnik może w twoim imieniu złożyć wniosek udział w rozprawie w trybie online za pośrednictwem wideokonferencji.

Jak wygląda współpraca z Kancelarią w sprawach spadkowych?

W sprawach spadkowych oferujemy trzy zakresu pomocy prawnej:

  • konsultację w sprawie spadkowej,
  • redakcje pisma w sprawie spadkowej,
  • reprezentowania Klienta w postępowaniu spadkowym.

Konsultacja w sprawie spadkowej

W trakcie konsultacji w sprawie spadkowej otrzymasz informację na temat Twojej sytuacji, w zakresie spraw spadkowych. Jeżeli postępowanie spadkowe nie zostało jeszcze przeprowadzone poinformujemy Cię jaki przysługuje Ci udział w spadku i czy będziesz musiał spłacić zachowek.

Redakcja dokumentu potrzebnego w sprawie spadkowej

W ramach tego rodzaju pomocy możemy sporządzić dla Ciebie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wniosek o dział spadku lub też pozew o zapłatę zachowku. Sporządzenie dokumentu będzie poprzedzone dogłębną analizą sprawy.

Reprezentacja w Sądzie w sprawie spadkowej

Jest to zalecana forma pomocy prawnej. W takim przypadku jeden z naszych radców poprowadzi Twoją sprawę od A do Z i na bieżąco będzie Cię informował o jej przebiegu.

Gotowe wzory pism w sprawach spadkowych

Na naszym blogu znajdziesz gotowe pisma w sprawach spadkowych, jeżeli chcesz sporządzić potrzebny dokument samodzielnie zapraszamy na naszego bloga. Jeżeli natomiast chcesz, aby sprawą zajął się prawnik zapraszamy do kontaktu.   

Dodatkowe informacje dotyczące prawa spadkowego

Jeżeli chciałbyś wiedzieć więcej na temat prawa spadkowego to warto zapoznać się z publikacjami dostępnymi na stronie współpracującej z nami Kancelarii adwokata Piotra Czyżyńskiego w Rzeszowie. Tutaj znajduje się strona adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.