Prawa dłużników

W przypadku otrzymania nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego dłużnik jeżeli kwestionuje istotę bądź wysokość zobowiązania powinien złożyć środek zaskarżenia. Jeżeli nakaz zapłaty został wniesione w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu upominawczym tym środkiem zaskarżenia jest sprzeciw niepodlegający opłacie sądowej. W przypadku natomiast gdy nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym środkiem zaskarżenia są podlegające opłacie sądowej zarzutu. Również sprzeciw od wyroku zaocznego podlega opłacie. Termin na wniesienia ww. środków zaskarżenia wynosi 14 dni od otrzymania  nakazu zapłaty przez pozwanego. Poprawnie wniesiony sprzeciw, wyłączywszy postępowanie nakazowe ma skutek kasatoryjny. Warto pamiętać, że do uprawomocnienia nakazu zapłaty potrzebne jest doręczenie go pozwanemu, jeżeli nastąpiło ono na niewłaściwy adres termin do złożenia sprzeciwu nie zaczyna biec, a tym samym nakaz zapłaty się nie uprawomocnia, co uniemożliwia nadania mu klauzuli wykonalności uprawniającej do egzekucji, a jeżeli taka klauzula zostanie nadana będzie podlegać uchyleniu z urzędu po wykazaniu przez pozwanego, że nakaz zapłaty został doręczony w sposób nieprawidłowy. Najczęstszym zarzutem stawianym roszczeniom cywilnym jest zarzut przedawnienia oraz zarzut spełnienia zobowiązania. Wato zasięgnąć opinii adwokata i radcy prawnego gdy mamy wątpliwości co do zasadności roszczenia wierzyciela.  Inna sytuacją jest natomiast przypadek, gdy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w oparciu o klauzule wykonalności, która utraciła moc. W takim przypadku zasadny jest pozew dłużnika o pozbawienie klauzuli wykonalności tytułu egzekucyjnego, w przypadku gdy pozew ten zostanie uwzględniony koszty postępowania przeciwegzekucyjnego obciążą wierzyciela. Szansą na wyjście z trudnej sytuacji finansowej jest upadłość konsumencka, na temat której informację znajdziesz tutaj.

Publikacje związane ochroną praw dłużników: