Rozwód - Kancelaria w Jarosławiu i Przeworsku

Nasza Kancelaria specjalizuje się między innymi w sprawach rozwodowych. Ponad 10 lat doświadczenia w stosowaniu prawa umożliwia podejście do sprawy w sposób kompleksowy. Radca prawny może załatwić za Ciebie wszelkie formalności związane z rozwodem, od złożenia pozwu, przez reprezentację w Sądzie, aż do uzyskania prawomocnego wyroku Sądu. Wystarczy podpisać pełnomocnictwo i załatwimy Twoją sprawę od A do Z. Na naszym blogu znajduje się kilkanaście artykułów z zakresu postępowań rozwodowych.

Kontakt z Kancelarią

Telefon główny:

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Skontaktuj się z nami

Prowadzimy sprawy o:

 • rozwód z orzekaniem o winie,

 • rozwód bez orzekania o winie,

 • rozwód z orzekaniem o obowiązku alimentacyjnym na dziecko lub drugiego małżonka oraz w sprawie opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi z wnioskami o zabezpieczenie powództwa w tym zakresie.

W każdym przypadku warto jednak przemyśleć decyzję o rozwodzie, bowiem powinno to być ostateczne rozwiązanie gdy nie ma już szans na odbudowę więzi małżeńskich. Natomiast orzeczenie o winie małżonka ma wpływ na kwestię związane z alimentacja byłego małżonka. Przed wystąpieniem o rozwód warto rozważyć też separację.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o rozwodzie.

Kim jest radca prawny lub adwokat rozwodowy?

Taka osoba to wykwalifikowany prawnik, który może Cię reprezentować w Sądzie i specjalizuje się w tego rodzaju sprawach. W Jarosławiu i Przeworsku swoją praktykę prowadzi wiele radców prawnych i adwokatów rozwodowych. Nasza Kancelaria także specjalizuje się w prowadzeniu spraw o rozwód. Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółów lub skontaktować się z naszym zespołem radców prawnych możesz wejść na stronę naszej Kancelarii w Przeworsku lub Jarosławiu.

Jak wygląda pomoc prawnika w sprawcach rozwodowych?

Wszystko zaczyna się od pierwszej konsultacji podczas której, której Klient przedstawia swoją sytuację. Jeżeli dana osoba decyduje się na rozwód po udzieleniu porady prawnej przedstawiamy ofertę prowadzenia sprawy, a po jej zaakceptowaniu należy podpisać pełnomocnictwo. Od tej pory możemy działać, najczęściej w pierwszej kolejności gromadzimy niezbędne dokumenty i składamy do Sądu pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew o rozwód.

Ile kosztuje sprawa o rozwód?

Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli Twoją sprawę będzie prowadził pełnomocnik to musisz też doliczyć opłatę skarbową w kwocie 17 zł. Jeżeli strony posiadają wspólne małoletnich dzieci będzie także konieczność zapłaty wynagrodzenia kuratora w kwocie ok. 80 zł. Honorarium pełnomocnika, w przypadku orzekania o winie to kwota rzędu 3 600 zł, natomiast bez orzekania o winie kwota 2600 zł. Jeżeli zaś małżonkowie nie posiadają dzieci i chcą się rozwieść bez orzekania o winnym rozpadu pożycia małżeńskiego koszt prowadzenia sprawy wyniesie tylko 2 200 zł.

Kogo reprezentujemy w sprawach rozwodowych?

W sprawach rozwodowych reprezentujemy zarówno powodów oraz pozwanych, bez względu na to czy jest to kobieta, czy też mężczyzna. Jako radcy prawni przy prowadzeniu spraw naszych Klientów zawsze staramy się zachować apolityczność oraz neutralność światopoglądową. Rola radcy prawnego oraz adwokata nie polega na ocenianiu Klienta, ale reprezentowania jego interesów w każdej sytuacji w granicach prawa.

Tajemnica zawodowa

Jako radcy prawni jesteśmy zobowiązani oraz uprawnieni do zachowania tajemnicy zawodowej, w zakresie informacji uzyskanych w toku świadczenia usług prawnych. Obowiązek ochrony tej tajemnicy nie obowiązuje wyłącznie wobec osób prywatnych, ale także sądów, organów władzy publicznej, policji i prokuratury. Korzystając z pomocy radcy prawnego masz gwarancję, że szczegóły Twojego życia prywatnego nie będą ujawnione osobom postronnym.

Pozew o rozwód

W pozwie o rozwód należy zawrzeć kilka obligacyjnych elementów, a mianowicie:

 • wskazanie danych małżonków, w tym imienia i nazwiska, numeru PESEL, a w przypadku jego braku imion rodziców, aktualnego miejsca adresu zamieszkania,
 • żądanie rozwiązania małżeństwa ze wskazaniem czy Sąd ma orzekać o winie, czy na zgodny wniosek małżonków ma od tego odstąpić,
 • wniosek o ustalenie miejsca pobytu wspólnych małoletnich dzieci lub orzeczenie opieki naprzemiennej,
 • wniosek o ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców jeżeli są ku temu przesłanki,
 • wniosek o ustalenie zasad wykonywania kontaktów rodzica z dzieckiem, jeżeli będzie ono zamieszkiwać u jednego z rodziców,
 • wniosek o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, jeżeli małżonkowie takie mieszkanie zajmują,
 • wniosek o zasądzenie alimentów na dzieci, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci,
 • wniosek o wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków, względnie dopuszczenie innych dowodów, w celu wykazania okoliczności podanych z pozwie.
 • akt małżeństwa i akty urodzenia dzieci,
 • dowód uiszczenia opłaty sadowej,
 • odpis pozwu i załączników.

Wskazanie danych stron

Każdy pozew, w tym pozew o rozwód musi zawierać dane stron. Sąd musi posiadać informację na temat tego, kogo dotyczy sprawa i gdzie te osoby zamieszkują, aby mieć możliwość doręczenia im pism procesowych.

Żądanie rozwiązania małżeństwa i orzeczenie o winie

W pozwie o rozwód powód żąda rozwiązania małżeństwa. Małżeństwo można rozwiązać w ten sposób, że Sąd będzie orzekał o winie lub odstąpi od tej czynności na zgodny wniosek stron. W uzasadnieniu pozwu należy wykazać, że nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego i nie ma szans na jego odbudowę, a w razie potrzeby wnosić o dopuszczenie dowodów na tę okoliczność. Sąd oddali pozew o rozwód jeżeli stwierdzi, że małżonkowie nadal się kochają, a ich problemy mają przemijający charakter. Jeżeli chcemy natomiast, aby Sąd orzekł o winie należy przytoczyć twierdzenia i dowody na okoliczność działań lub zaniedbań małżonka, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Takimi okolicznościami jest między innymi nadużywanie alkoholu, zdrada, czy też inna forma nielojalności.

Ustalenie mniejsza pobytu małoletnich dzieci

Sąd w wyroku rozwodowym musi ustalić, gdzie będą przebywać wspólne małoletnie dzieci stron. Warto zaznaczyć, że dotyczy to wyłącznie dzieci zrodzonych ze związku stron, a nie dotyczy to dzieci z poprzednich lub kolejnych związków. Sąd może ustalić, że dzieci będą zamieszkiwać u obojga rodziców w ramach opieki naprzemiennej. W takim przypadku dziecko przez pewien okres np. dwa tygodnie mieszka u jednego rodzica, a następnie przez taki sam okres u kolejnego rodzica. Jeżeli Sąd nie zdecyduję się ustalić opieki naprzemiennej miejsce zamieszkania dziecka zostanie ustalone przy tym rodzicu, który daje lepszą rękojmię wykonywania opieki, może to być zarówno matka i ojciec. Wbrew obiegowej opinii rzadko okoliczność ta ma charakter sporny, najczęściej małżonkowie zgadzają się co do tego z kim dziecko ma zamieszkać.

Wniosek o orzeczenie, w zakresie wykonania władzy rodzicielskiej

Aktualnie zasadą jest, że po rozwodzie oboje rodziców posiada pełną władzę rodzicielską. Fakt, że dziecko zamieszkuje z jednym z rodziców nie powoduje automatycznie ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica. Ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica dotyczy najczęściej sytuacji, gdy przebywa on za granicą, gdyż wówczas wykonywanie tej władzy może być utrudnione.

Ustalenie zasad wykonywania kontaktów

Rodzic, który aktualnie nie zamieszkuje z dzieckiem ma prawo się z nim widywać. Częstotliwość tych kontaktów ustala Sąd, chyba, ze strony dojdą, w tym zakresie do porozumienia. Kontakty te mają najczęściej formę rozmów z dzieckiem za pośrednictwem środków komunikacji na odległość oraz osobistych spotkań z dzieckiem. Zasadą jest, że kontakty rodzica z dzieckiem są wykonywane bez obecności drugiego rodzica, chyba, że ze względu an zagrożenie dobra dziecka nie jest to możliwe.

Ustalenie zasad korzystania ze wspólnego mieszkania

Jeżeli małżonkowie korzystają wspólnie z domu lub mieszkania Sąd powinien ustalić zasady tego korzystania na czas procesu. Nie jest przy tym istotne, czy mieszkanie to stanowi składnik majątku wspólnego, czy też stanowi osobistą własnością jednego z małżonków, względnie należy do osoby trzeciej, a małżonkowie je tylko wynajmują.

Zasądzenie alimentów

W wyroku rozwodowych Sąd ustala także wysokość należnych wspólnym małoletnim dzieciom małżonków alimentów. W pozwie warto zawrzeć wniosek o zasądzenie alimentów na czas procesu, tak aby potrzeby uprawnionego zostały zaspokojone jak najszybciej. Małżonek może też wnosić o zasądzenie alimentów na swoją rzecz. Warunkiem zasądzenia alimentów na rzecz byłego małżonka jest jednak to, aby znajdował się od w niedostatku, chyba, że małżonek zobowiązany do alimentacji został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, gdyż wówczas do uzyskania prawa do alimentów wystarczy wykazać, że w skutek rozwodu sytuacja materialna małżonka uprawnionego do alimentów uległa pogorszeniu.

Wniosek o przesłuchanie świadków i dopuszczenie innych dowodów

W pozwie rozwodowym powód musi wykazać, że podane przez niego faktu są prawdziwe, a w tym celu powołać dowody. Dowodami takimi mogą być zeznania świadków, dokumenty, nagrania, czy też zdjęcia. Zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego jest szczególnie ważne, w przypadku spraw rozwodowych, w których Sąd orzeka o winie.

Akty stany cywilnego

Do pozwu rozwód musisz dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa oraz akty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci. Brak dołączenia tych dokumentów spowoduje, że Sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych pod rygorem zwrotu pozwu. Oczywiście będziesz mógł potem złożyć pozew ponownie jednak znacznie wydłuży to okres oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy.

Dowód uciszenia opłaty sądowej

Do pozwu o rozwód należy też dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600 zł. Dowodem takim może być wydruk z aplikacji bankowej, czy też potwierdzenie przelewu dokonanego na poczcie, w banku lub innej instytucji płatniczej.

Odpis pozwu i załączników

Do pozwu należy dołączyć jego kopie wraz z kopiami załączników. Kopia pozwu czyli jego odpis zostanie doręczony pozwanemu. Nie musisz poświadczać odpisów pozwu i załączników za zgodność z oryginałem, wystarczy zwykła kserokopia.

Odpowiedź na pozew o rozwód

Po złożeniu pozwu Sąd sprawdza, czy pozew spełnia warunki formalne i czy został wniesiony do właściwego Sądu. Jeżeli wynik tej analizy jest pozytywny lub jeżeli powód uzupełni braki formalne w terminie Sąd zarządza doręczenie pozwu w raz z załącznikami pozwanemu. Najczęściej Sąd w takim przypadku zobowiązuje pozwanego do złożenia w terminie 14 dni odpowiedzi na pozew.

Co powinna zawierać odpowiedz na pozew?

W odpowiedzi na pozew pozwany powinien odnieść się do każdego wniosku, stwierdzenia oraz dowodu powołanego w pozwie. Pozwany powinien podać, czy zgadza się na rozwód i czy żąda tego, aby Sąd orzekał o winie. Pozwany powinien także poinformować czy zgadza się na uwzględnienie pozostałych wniosków zawartych w pozwie, np. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem, wysokości alimentów, a jeżeli nie zaproponować własne rozwiązania albo pozostawić te kwestię do roztryśnięcia Sądu. Jeżeli pozwany zaprzecza twierdzeniom powołanym w pozwie lub też powołuje własne twierdzenia powinien przedstawić dowody  na ich poparcie.

Dalsze pisma procesowe

Po złożeniu odpowiedzi na pozew powód może wnieść do Sądu replikę, w której ustosunkuje się do treści pisma wniesionego przez pozwanego. W dalszym toku postępowania strony mogą wnosić kolejne pisma procesowe za zezwoleniem lub w odpowiedzi na zobowiązanie Sądu.

Apelacja od wyroku rozwodowego

Jeżeli pozwany lub powód nie zgadzają się z wyrokiem rozwodowym mogą go zaskarżyć. Najpierw jednak należy złożyć wniosek o uzasadnienie tego wyroku, gdy Sąd nie sporządza uzasadnienia wyroku z urzędu, a jedynie w sposób ustny podaje podstawowe motywy orzeczenia. Na złożenie tego wniosku strona ma tylko 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. We wniosku o uzasadnienie i doręczenie wyroku musisz określić, czy ma ono dotyczyć całości, czy też części orzeczenia. Warto pamiętać o tym, że Sąd nie doręczy Ci z urzędu wyroku, nawet jeżeli ogłoszenie nastąpiło na rozprawie bez twojego udziału. Sąd ma 14 dni na sporządzenie uzasadnienia wyroku, ale w wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać przedłożony przez Prezesa Sądu. Po doręczeniu uzasadnienia wyroku masz 14 dni na złożenie apelacji. W apelacji powinieneś określić, w jakiej części nie zgadzasz się z wyrokiem, w jaki sposób Sąd przy wydaniu rozstrzygnięcia lub prowadzenia postępowania naruszył prawo oraz czego się domagasz, np. zmiany wyroku. Apelacja podlega opłacie sądowej w takiej samej wysokości jak pozew.

Czy w sprawie rozwodowej pomaga mediacja?

Jeżeli małżonkowie są skłonni do zawarcia ugody to proces jej zawarcia przed Sądem wspiera przewodniczący i rozprawa kończy się zwykle an pierwszym terminie. Z naszego doświadczenie wynika, że mediacja bardzo rzadko kończy się pogodzeniem małżonków, a może wydłużyć proces rozwodowy nawet do kilku lat oraz znacznie zwiększa koszty stron. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do rozwodu i pozostałym orzeczeniem można powiedzieć, że rozwód, czyli rozprawa rozwodowa potrwa nie dłużej niż godzinę.

Czy w sprawie rozwodowej muszę mieć adwokata lub radcę prawnego?

Nie. W tych sprawcach nie obowiązuje przymus adwokacko-radcowski, nawet w postępowaniu apelacyjnym. Jeżeli chcesz jednak zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo lub chciałbyś mieć wsparcie profesjonalnego pełnomocnika warto skorzystać z pomocy prawnika. Na rynku funkcjonują także osoby, które świadczą usługi prawne w sprawach rozwodowych bez uprawnień adwokata lub radcy prawnego, które określają się np. doradcami rozwodowymi. Pamiętaj, że takie osoby nie mogą Cię reprezentować w Sądzie oraz nie obowiązuje ich obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, czy obowiązek ubezpieczenia od skutków swoich błędów.  

Gdzie złożyć pozew rozwody?

W sprawach rozwodowych właściwy jest Sąd Okręgowy, w okręgu którego małżonkowie posiadali ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. W przypadku, gdy miejsce to znajdowało się w Przeworsku lub Jarosławiu właściwy będzie Sąd Okręgowy w Przemyślu w I Wydziale Cywilnym,. Pozew można złożyć w biurze podawczym Sądu lub wysłać go pocztą. Na obecną chwilę nie ma możliwości wniesienia pozwu drugą elektroniczną. 

Dodatkowo informacje dotyczące prawa rodzinnego

Więcej informacji dotyczących spraw rozwodowych znajdziesz na stronie adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.