Prawo podatkowe

Prawo podatkowe to gałąź prawa związana z daninami publicznymi. Materialne przepisy prawa podatkowego zawierają poszczególne akty prawne rangi ustawnej, tak zwane ustawy podatkowe, np. ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych, czy też ustawa o podatku od towarów i usług. W postępowaniu podatkowym obowiązują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie nieuregulowanym w ordynacji podatkowej. Postępowanie podatkowe prowadzą organy podatkowe i jest ono ze swej istoty szczególnym rodzajem postępowania administracyjnego. Kontrole postępowań podatkowych sprawuje sądownictwo administracyjne, w szczególności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Spory z organami podatkowymi powstają głównie w przypadku przedsiębiorców. Również biura rachunkowe korzystają z porad prawnych udzielanych przez adwokatów i radców prawnych, czy też doradców podatkowych. Zajmuje się postępowaniami podatkowymi prowadzonym na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego oraz rzeszowskiego, a w miarę potrzeb i możliwości także z terenu całej Polski. W postępowaniu podatkowym obowiązuje zasada rozstrzygania niedających się rozstrzygnąć wątpliwości na korzyść podatnika, a w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości wobec faktu, że polska procedura podatkowa jest skomplikowana istnieje możliwość wystąpienia o indywidualną interpretację podatkową danego stanu faktycznego.

Nasze publikacje, z zakresu prawa podatkowego: