Prawo cywilne Kancelaria w Przeworsku i Jarosławiu 

Nasza Kancelaria specjalizuje się między innymi w sprawach rozwodowych. Ponad 10 lat doświadczenia w stosowaniu prawa umożliwia podejście do sprawy w sposób kompleksowy. Radca prawny może załatwić za Ciebie wszelkie formalności związane ze sprawami cywilnymi, od porady prawnej lub złożenia wniosku lub pozwu, przez reprezentację w Sądzie, aż do uzyskania prawomocnego wyroku Sądu. Wystarczy podpisać pełnomocnictwo i załatwimy Twoją sprawę od A do Z. Na naszym blogu znajduje się kilkadziesiąt artykułów z zakresu prawa cywilnego. 

O gałęzi prawa

Prawo cywilne to gałąź prawa regulująca stosunki prawne o charakterze majątkowym pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Prawo cywilne można podzielić na materialne prawo cywilne, które określa prawa i obowiązki stron poszczególnych stosunków prawnych oraz postępowanie cywilne, które reguluje procedurę postępowania przed sądem oraz organem egzekucyjnym. Materialne prawo cywilne zawiera kodeks cywilny natomiast procesowe prawo cywilne kodeks postępowania cywilnego. Do spraw cywilnych z zakresu zobowiązań należą między innymi:

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
 • sprawy o zadośćuczynienia za krzywdę,
 • sprawy wynikające z wykonywania umów,
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności deliktowej.

  Sprawy cywilne rozpatrują w I instancji Sądy Rejonowe lub Sądu Okręgowe. Postępowanie cywilne dzielimy na postępowanie nieprocesowe oraz procesowe. Postępowanie cywilne co do zasady wszczynane jest na wniosek uprawnionej strony. W procedurze cywilnej strona może działać samodzielne, lub przez pełnomocnika. Co do zasady postępowanie cywilne jest odpłatne (opłaty sądowe). Zasadą jest również, że właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej. W postępowania cywilnym obowiązuje fakultatywne zastępstwo procesowe świadczone przez adwokata lub radcę prawnego, z pewnymi wyjątkami dla przymusu adwokacko-radcowskiego (skarga kasacyjna). 
Najbliższe Sądy:

 • Sąd Rejonowy w Przeworsku,
 • Sąd Rejonowy w Jarosławiu,
 • Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
 • Sąd Okręgowy w Przemyślu,
 • Sąd Okręgowy w Rzeszowie,
 • Sąd Apelacyjny w Rzeszowie.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat sprawy cywilnych serdecznie zapraszam do zapoznania się z następującymi artykułami:

Dodatkowo informacje dotyczące prawa cywilnego 

Więcej informacji dotyczących prawa cywilnego i gospodarczego znajdziesz na stronie adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie

Kontakt z Kancelarią

telefon główny:

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Skontaktuj się z nami

Co reguluje prawo cywilne?

Prawo cywilne reguluje stosunki prawne o charakterze przede wszystkim majątkowym pomiędzy autonomicznymi podmiotami prawa.

Podmioty prawa

W prawie cywilnym osobowość prawną posiadają osoby fizyczne oraz osoby prawne. Osobą fizyczną jest każdy człowiek od chwili poczęcia do śmierci. Zdolność prawną posiadamy natomiast dopiero od momentu narodzin, jednak pewne prawa posiada także dziecko poczęte, np. może dziedziczyć jeżeli urodzi się żywe. Zdolności prawnej nie posiadają zwierzęta.

Przykład

Pan Jan wraz z swoją partnerką począł dziecko. Niestety w 4 miesiącu ciąży Pan Jan doznał udaru mózgu i zmarł. Do spadku po nim został powołany warunkowo jego poczęty syn. Warunkiem nabycia spadku przez syna było jednak to, aby urodził się żywy. Syn Pana Jana urodził się żywy, niestety po kilku dnach zmarł. Rodzice Pana Jana zwrócili się do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku po nim. Sąd stwierdził nabycie spadku po ich synu, jednak ustalił, że jego spadkobiercami ustawowymi nie są jego rodzice, a zmarły syn. Po zamarłym synu natomiast spadek nabyła jego matka –partnerska Pana Jana.

Jak zostało opisane na powyższym przykładzie dziecko poczęte może nabyć spadek, a więc posiada, w niektórych sytuacjach zdolność prawną.

Zdolność prawna osób prawnych

Osoba prawna do odrębny podmiot, który może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Przykład

Pan Marek pożyczył W77MAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 500 tys. zł. Umowa pożyczki została zawarta pomiędzy Panem Markiem, a Panem Jackiem – Prezesem i jednym wspólnikiem W77MAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działającym w imieniu tej spółki. Po upływie terminu określonego w umowie Pan Marek zażądał zwrotu pożyczki jednak bezskutecznie. Wobec czego pan Marek pozwał Pana Jacka, którego podpis znajdował się pod umową pożyczki o zwrot pożyczonych pieniędzy wraz z odsetkami. Pozew Pana Marka nie został uwzględniony, gdyż Pan Jacek nie posiadał legitymacji procesowej w przedmiotowej sprawie. Posiadała ją natomiast spółka, którą zarządzał.

Na podanym przykładzie widać, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym od swoich wspólników bytem prawnym.

Czy zawsze każdy człowiek posiadał zdolność prawną?

Idea zdolności prawnej została zapoczątkowana w obecnym kształcie w Starożytnym Rzymie. W prawie rzymskim jednak nie każdy człowiek posiadał zdolność prawną, przede wszystkim byli jej pozbawieni niewolnicy, oznacza to, że nie posiadali oni prawa do posiadania własności, ani zobowiązań.

Zdolność do czynności prawnych

O ile zdolność prawna przysługuje co do zasady każdemu człowiekowi to posiadanie zdolność do czynności prawnych jest uzależnione od spełnienia warunków.

Brak zdolności do czynności prawnych

Zdolność do czynności prawnych nie przysługuje osobom fizycznym, które nie ukończyły lat 13 lub zostały całkowicie ubezwłasnowolnione. Są jednak pewne wyjątki. Osoby takie mogą zawierać umowy w drobnych , powszechnych sprawach życia codziennego.

Przykład 1

Pani Magda ma syna w wieku 12 lat. Poleciła synowi udać się do sklepu, w celu zakupu kilograma mąki. Syn zakupił w sklepie kilogram mąki i wrócił do domu.

Na tym przykładzie widać, że istnieje możliwość zawarcie niektórych rodzajów umów przez osoby,  które nie posiadają zdolności do czynności prawnej.

Przykład 2

Syn pana Jana – Marek odziedziczył po matce skuter warty 5 000 zł. Postanowił go sprzedać w tajemnicy przed ojcem. Skuter zakupił sąsiad Pana Jana – Pan Marian za cenę 500 zł. Gdy ojciec dowiedział się, ze syn sprzedał skuter zażądał od sąsiada zwrotu skutera i oddał mu pieniądze. Pan Marian nie zamierzał jednak zwracać skutera twierdząc, ze umowa jest ważna, pomimo, iż marek nie skończył nawet jeszcze 13 lat. Pan Jan postanowił wytoczyć powództwo o zwrot skutera w imieniu swojego syna przeciwko Panu Marianowi. Powództwo to zostało uwzględnione. Sąd stwierdził, że zawarta umowa sprzedaży jest nieważna, a zatem Pan Marian musi zwrócić skuter.

Na tym przykładzie widać, że zdolność kontraktowa osób, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych co do zasady nie istnieje.

Ograniczona zdolność do czynności prawnych

Ograniczona zdolność do czynności prawnych przejawia się przede wszystkim w tym, że dla skuteczności czynności prawnej zawierającej oświadczenie osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych konieczne jest jego potwierdzenie przez jej przedstawiciela ustawowego, którym może być rodzic, opiekun prawny lub też kurator.

Osoby takie mogą również dokonywać  niektórych czynności samodzielnie bez wymaganej zgody, w tym rozporządzać własnym zarobkiem, czy też dokonywać czynności w drobnych, powszechnych sprawach życia codziennego

Osoba posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych to osoby, które zostały ubezwłasnowolnione częściowo przez Sąd oraz osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 roku życia.

Pełna zdolność do czynności prawnych

Każda osoba fizyczna, niezależnie od posiadanego obywatelstwa lub jego braku z chwilą uzyskania pełnoletniości zyskuje pełną zdolność do czynności prawnych, chyba, ze została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo. Pełna zdolność do czynności prawnych jest wymagana między innymi w razie zamiaru powołania takiej osoby na stanowisko członka zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością lub jej prokurenta.

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

W swojej praktyce nasz zespół radców prawnych prowadzi sprawy o ubezwłasnowolnienie. W sprawach tych istotne znaczenie ma opinia biegłego, który ustali czy osoba, której dotyczy postępowanie jest w stanie samodzielnie, w sposób świadomy i rozsądny podejmować decyzję. W zależności od stan takiej osoby istnieje możliwość jej ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego. Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekuna, natomiast dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo kuratora. Funkcje te mogą pełnić osoby najbliższe dla osoby ubezwłasnowolnionej, a w przypadku ich braku pracownik ośrodka pomocy społecznej.

Zasady odpowiedzialności w prawie cywilnym

Wprawie cywilnym wyróżniamy dwa rodzaje reżimów odpowiedzialności, a mianowicie:

 • odpowiedzialność kontaktowa,
 • odpowiedzialności deliktowa.

Odpowiedzialność kontaktowa

Źródłem odpowiedzialności kontaktowej jest wola stron. Podstawową zasadą prawa cywilnego jest swoboda umów. Czym jednak tak naprawdę jest umowa? Umowa jest to czynności prawna zawierająca co najmniej dwa oświadczenia woli dwóch podmiotów prawa, która tworzy prawo pomiędzy jej stronami.

Jeżeli w umowie Twój kontrahent zobowiązał się do wybudowania domu w określonym terminie to ma obowiązek wykonać swoje zobowiązanie, a jeżeli tego nie zrobi naprawić szkodę, którą spowodował swoim zaniedbaniem.

Przykład

Pan Jan zobowiązał się do wykonania przez swoją firmę, którą prowadzi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej spersonalizowanych maszyny do obróbki drewna na rzecz spółki MEBLEXCONWN S. A. Pan Jan nie wykonał przedmiotowego zobowiązania twierdząc, ze zakończył swoją działalność gospodarcza. Spółka MEBLEXCONWN S. A. z powodu zaniedbania Pana Jana nie mogła wykonać zamówienia, na którym miała zarobić 300 tyś zł. Spółka nie mogła również w tak krótkim czasie zamówić potrzebnych maszyn u innego dostawcy. Ponadto w skutek nie wykonania zamówienia spółka nie tylko nie zarobiła kwoty 300 tys. zł, ale musiała zapłacić karę umowną w kwocie 150 tyś zł. W związku z tym spółka zwróciła się do Pana Jana o zapłatę kwoty 450 tys. zł. Pan Jan poinformował, że przelał na konto spółki kwotę 100 tys. zł, którą otrzymał za zamówienie, którego nie wykonał twierdząc, ze sprawę uważa za zamknięta. Spółka wytoczyła przeciwko Panu Janowi powództwo o zapłatę kwoty 350 tys. zł., z tytułu szkody jaką poniosła, w związku z wykonaniem zobowiązania przez Pana Jana. Sąd ku zdziwieniu Pana Jan uwzględnił pozew.

Z przykładu tego wynika, że jeżeli nie wykonamy umowy, to nie tylko będziemy musieli zwrócić otrzymane wynagrodzenie, ale także pokryć szkodę wynikła z tego tytułu, której rozmiary mogą być znacznie wyższe niż wynagrodzenie należne na podstawie umowy.

Odpowiedzialność deliktowa

Przykład

Pan Marek kładąc się do łózka będąc pod wpływem alkoholu zapomniał zakręcić kran, czym spowodował zalanie mieszkania, które znajdował się pod jego mieszkaniem. Zalanie spowodowało rozległe zniszczenia w tymże mieszkaniu, które w związku z tym wymagało remontu, którego koszt miał wynieść 20 tys. zł. Sąsiad Pana Marka, którego mieszkania zostało zalane zażądał zwrotu od niego kosztów remontu, Pan Marek jednak odmówił twierdząc, że zalanie mieszkania to nie jest przestępstwo. W związku z tym faktem sąsiad Pana Marka wytoczył przeciwko niemu powództwo cywilne, które zostało przez Sąd w całości uwzględnione.

Z przykładu tego wynika, że każde zachowanie które spowoduje szkodę ma swoje konsekwencję. Działanie stanowiące delikt nie musi być przestępstwem, aby sprawca miał obowiązek naprawienia szkody. W przypadku odpowiedzialności cywilnoprawnej nie jest konieczne wykazanie wini w sensie karnoprawnym.

Kara umowna

Kara umowna to instytucja, która ma na celu zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy. Kara umowna ma charakter pieniężny, nie może być ustalona w formie rzeczowej. Ponadto kara umowna nie może zabezpieczać roszczenia pieniężnego, jest to zrozumiałe, gdyż w tym celu istnieje instytucja odsetek. Kara umowna powinna mieć kompensacyjny, a nie restrykcyjny charakter. Kara umowna stanowi zryczałtowane odszkodowanie, dlatego też nie może być rażąco wygórowana. Jeżeli wartość szkody przekracza wysokość ustalonej kary umownej to wówczas można żądać odszkodowania w wysokości przekraczającej karę umowną, tylko jeżeli umowa tak stanowi.

Przykład

Firma W22botIT prosta spółka akcyjna jako wykonawca zawarła z firmą Cleanmopik spółka z ograniczona odpowiedzialnością jako zamawiającym umowę na opracowanie systemu informatycznego CRM. Z tego tytułu zamawiający zapłacił wykonawcy wynagrodzenie w kwocie pół milona złotych, Umowa ta nie została wykonana dlatego też Cleanmopik sp. z o. o. musiała zamówić usługę u innego dostawcy, która była o 200 tyś droższa. Zamawiający uznał zatem, ze poniósł szkodę w kwocie 200 tys. zł. W umowie jednak strony ustaliły, że w przypadku nie wykonania zobowiązania stronie będzie przysługiwać kara umowna w kwocie 50 tyś zł. ConexIT p. s. a. zwróciła zamawiającemu otrzymane wynagrodzenie oraz zapłaciła karę umowną w kwocie 50 tyś. zł, odmówiła natomiast pokrycia całej szkody, gdyż umowa nie przewidywała możliwości dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej. Radca prawny Cleanmopsik spółka z ograniczona odpowiedzialnością odradził swoim mocodawcą dochodzenia roszczeń w Sądzie, gdyż niewątpliwie stanowisko wykonawcy należy uznać za prawidłowe.

Na tym przykładzie widać, ze kara umowna może być w niektórych sytuacjach niekorzystna dla strony, na rzecz której została zastrzeżona.

Jak pomagamy w sprawach cywilnych?

W sprawcach cywilnych pomagamy zarówno na etapie sporządzania umów, jaki na etapie ich stosowania lub ewentualnych sporów. Mawia się, że umowa powinna być sporządzona na trudne czasy, gdyż większość zapisów znajduje zastosowanie dopiero, w przypadku powstania sporu, szkody lub niewypłacalności kontrahenta. Umowa powinna przewidywać każdą możliwość i zabezpieczać Klienta nie tylko w zakresie aspektów materialnych, ale i procesowych, w szczególności warto zastrzec wysoką, ale nie wygórowaną karę umowną, gdyż udowodnienie wysokości szkody nie zawsze jest możliwe.

Pomoc w negocjacjach

Radca prawny może uczestniczyć w negacjach, które mają na celu ustalenie warunków umowy. Optymalna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy obie strony są reprezentowane przez zawodowych prawników, a wtedy strony mogą się skupić na aspektach gospodarczych współpracy, a kwestiami prawnymi  zajmą się radcy prawni stron. Pomoc taka może także obejmować anektowanie umowy, czy pomów w polubownym rozstrzyganiu sporów wynikających z interpretacji umowy.

Zasady współpracy

Oferujemy stałą obsługę prawną firm w sprawach cywilnych i gospodarczych, a także doraźną pomoc osobą fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Posiadamy kancelarie w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.