Prawo pracy- Kancelaria w Przeworsku i Jarosławiu 

Nasza Kancelaria specjalizuje się między innymi w sprawach rodzinnych. Ponad 10 lat doświadczenia w stosowaniu prawa umożliwia podejście do sprawy w sposób kompleksowy. Radca prawny może załatwić za Ciebie wszelkie formalności związane z postępowaniami z zakresu prawa pracy od złożenia stosownego pozwu, do przez reprezentację w Sądzie, aż do uzyskania prawomocnego wyroku Sądu. Wystarczy podpisać pełnomocnictwo i załatwimy Twoją sprawę od A do Z. Na naszym blogu znajduje się kilkanaście artykułów z zakresu postępowań prowadzonych przez Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

Kontakt z Kancelarią

telefon główny:

adresy:

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY 

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Skontaktuj się z nami

Prawo pracy

Prawo pracy reguluje wzajemne stosunki pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą oraz wynikające z tego stosunku wzajemne uprawnienia i obowiązki. Celem prawa pracy jest miedzy innymi ochrona praw pracownika jako strony słabszej stosunku pracy. W swojej praktyce reprezentuję w sporach słuszne interesy zarówno pracodawców, jak i pracowników. W postępowaniach wynikających ze stosunku pracy najczęściej dochodzi do sporów w zakresie:

 • wypłaty zaległego wynagrodzenia,
 • wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny,
 • mobbingu,
 • nieuzasadnionych wypowiedzeń stosunków pracy,
 • nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 • wydanych świadectw pracy,
 • ustalenia, że istniał stosunek pracy,
 • odpowiedzialności majątkowej pracownika za szkodę oraz powierzone z obowiązkiem rozliczenia się mienie.

Nie każdy Sąd Rejonowy posiada wydział pracy. Wydział taki posiada miedzy innymi Sąd Rejonowy w Jarosławiu, czy też Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Wydziału takiego nie posiada natomiast SR w Przeworsku. Sprawy pracownicze zwolnione są z opłat sądowych w przypadku gdy to pracownik występuje z powództwem (z pewnymi wyjątkami). W sprawach tych pracownika może reprezentować adwokat lub radca prawny, a pracodawcę oprócz zawodowego zastępcy procesowego również prawnik lub inna osoba zatrudniona przez pracodawcę lub pozostają z nim w stałym stosunku zlecenia.

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy reguluje stosunki pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą wynikające z prawa pracy.

Prawo pracy tworzą nie tylko źródła prawa powszechnie obowiązującego, ale także wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy oraz umowa o pracę.

Powszechne prawo pracy

Prawo pracy o charakterze powszechnie obowiązującym tworzą kodeks pracy oraz ustawy szczególne. Ustawy szczególne regulują prawa i obowiązki pracodawców i pracowników zatrudnionych, w niektórych zawodach, np. nauczycieli, czy też pracowników samorządowych. Prawo pracy może być zawarte w aktach prawnych rangi ustawowej oraz pozostałych aktach prawnych, przede wszystkim rozporządzeniach. Ważne jest jednak to, że rozporządzenie wykonawcze nie może naruszać przepisów ustawy, zwłaszcza jeżeli ogranicza ono w stosunku do ustawy prawa pracowników. Podobna zasada obowiązuje w przypadku niezgodności ustawy z Konstytucją. Ustawa zasadnicza również reguluje w pewnym zakresie prawo pracy, gdyż wprowadza pewne minimalne standardy, które muszą być spełnione przy tworzeniu przepisów rangi ustawowej. Do powszechnych źródeł prawa pracy należą także te, które regulują stosunki pracownicze poszczególnych grup zawodowych, np. sędziów, czy pracowników prokuratury. Regulacje te nie mogą być mniej korzystne dla pracownika, niż te które są przewidziane dla pozostałych pracowników, jednak od tej zasady istnieją pewne wyjątki.

Wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy

Wewnętrzne źródła prawa pracy jak sama nazwa mówi obowiązują tylko pracowników określonego zakładu pracy. Przepisy te muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. W wewnętrznych źródłach prawa można wyłącznie polepszyć sytuację prawną pracownika, a wiec przyznać mu dodatkowe uprawnienia i rozszerzyć te, które już posiada. Do tego rodzaju źródeł prawa pracy należą regulaminy wynagradzania, regulaminy przyznawania świadczeń socjalnych, regulaminy pracy, czy też układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to podstawowy akt regulujący stosunek pracy. W przeciwieństwie jednak to umów, które regulują stosunki cywilnoprawne zakres swobody decyzyjnej stron umowy jest w tym przypadku bardzo ograniczony. Stosunek pracy jest szczegółowo uregulowany, nie ma co się temu dziwić, gdyż ustawodawca poświęca mu cały, obszerny akt prawny.

Skąd wywodzi się prawo pracy?

Prawo pracy to gałąź prawa, która wykształtowała się w epoce nowożytnej. Rewolucja przemysłowa skutkowała upowszechnieniem pracy najemnej na masową skalę. Początkowo jednak praca najemna nie podlegała ścisłym regulacjom, a podstawową zasadą obowiązują w tych stosunkach prawnych była swoboda umów. Prowadziło do to takich sytuacji, że to pracodawca jako silniejsza gospodarczo strona dyktował warunki. W tamtych czasach również poziom bezrobocia był wysoki, dlatego też pracodawcy w całkowicie dowolny sposób kształtowali stosunki prawne z pracownikami. Jeżeli pracownikowi to nie odpowiadało mógł wyłącznie zrezygnować z pracy, jednak praca była jego źródłem utrzymania dlatego pracownik stawał się całkowicie uzależniony od woli swojego szefa. Ten problem został dostrzeżony i tak rozpoczęło się kształtowanie przepisów prawa pracy, zgodnie z którymi pracownik jako strona słabsza stosunku pracy wymaga pewnych przywilejów, tak aby te nierówności wynikające z aspektów ekonomicznych zniwelować.

Brak umowy, a stosunek pracy

Bardzo często Klienci zgłaszając się do Kancelarii są przekonani o tym, że zawarcie na piśmie umowy o pracę stanowi element konieczny do powstania stosunku pracy. Tak oczywiście nie jest. O powstaniu stosunku pracy i wynikających z tego stosunku prawnego uprawnieniach pracownika przesądza stan faktyczny, a nie wola stron. Jeżeli pracownik wykonuje pracę w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem to powstaje stosunek pracy, bez względu na rodzaj zawartej umowy lub jej brak. Zasada ta znajduje zastosowanie także w odwrotnym kierunku. Jeżeli została zawarta umowa o pracę, ale tak naprawdę pracownik nie wykonuje żadnych czynności lub czynności te nie są wykonywane w ramach pracowniczego podporządkowania to stosunek pracy nie powstanie.

Kogo reprezentujemy w sporach pracowniczych?

Reprezentujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Jakie sprawy prowadzimy w ramach prawa pracy?

Nasza Kancelaria zajmuje się miedzy innymi sprawami o:

 • zapłatę zaległego wynagrodzenia,
 • uzyskanie świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • zapłatę zaległego wynagrodzenia, z tytułu godzin nadliczbowych oraz wykonywania pracy w dni ustawowo wolne,
 • zapłatę wynagrodzenia i dodatków z tytułu pracy w porze nocnej,
 • zapłatę nagrody jubileuszowej oraz innych świadczeń związanych z pracą,
 • ustalenie, że wypowiedzenie lub rozwiązania stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia nie było uzasadnione,
 • zapłatę odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika,
 • zapłatę odszkodowania, z tytułu wypadku w pracy lub choroby zawodowej,
 • zapłatę odszkodowania, z tytułu niezasadnego rozwiązania umowy o pracę,
 • mobbing lub inne formy przemocy w miejscu pracy,
 • przywrócenia do pracy,
 • dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia kierowców zawodowych wykonujących pracę w transporcie międzynarodowym oraz krajowym,
 • dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli i innych grup zawodowych, które podlegają regulacją szczególnym, w zakresie przepisów pracowniczych.

Zapłata zaległego wynagrodzenia

Pracodawcy bardzo często zalegają z zapłatą pracownikom zaległych wynagrodzeń. Najczęściej przyczyną takiego stanu rzeczy są problemy finansowe prowadzonego przez pracodawcę przedsiębiorstwa. Nie mniej jednak nawet, gdy te trudności nie są zawinione przez pracodawcę i wynikają z przyczyn obiektywnych, np. kryzysu gospodarczego nie usprawiedliwia to braku zapłaty wynagrodzenia, gdyż to pracodawca ponosi ryzyko ekonomiczne prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W przypadku niewypłacalności pracodawcy pracownicy jako jego wierzyciele są w szczególny sposób chronieni, gdyż mogą starać się go zaspokojenie swoich roszczeń FGŚP. Od wynagrodzenia za pracę pobierana jest składka na ten fundusz. Fundusz ten sfinansuję jednak wyłącznie wynagrodzenie za okres 3 miesięcy, co oznacza, że pracownik może nie odzyskać całości zaległego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe

W tym przypadku spór najczęściej dotyczy tego, czy w istocie pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych, w dni ustawowo wolne od pracy lub w porze nocnej. Udowodnienie liczby przepracowanych godzin jest trudne, na szczęście jednak w tych sprawach Sąd może przyznać na rzecz pracownika od pracodawcy odpowiednią sumę, nawet jeżeli obliczenie należnego wynagrodzenia będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W tych sprawach bardzo często powoływany jest biegły, którego zadaniem jest obliczenie wysokości wynagrodzenia należnego pracownikowi.

Nieuzasadnione wypowiedzenie lub zwolnienie z pracy

Zarówno umowę na czas określony, jak i umowę o pracę na czas nieokreślony można wypowiedzieć. W przypadku tej drugiej umowy pracodawca musi podać powód wypowiedzenia. Powód ten musi być prawdziwy, precyzyjny oraz zasadny. Oznacza to, że pracodawca chcąc rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem musi mieć ku temu powód. Przyczyna wypowiedzenia nie musi być zawiniona przez pracownika, gdyż powodem rozwiązania stosunku pracy może być chociażby redukcja etatów. Przyczyna ta musi jednak być prawdziwa co oznacza, że musi ona mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ważne jest też to, że przyczyna ta musi znajdować się w oświadczeniu o wypowiedzeniu. Pracownik musi wiedzieć dokładnie dlaczego pracodawca zakończył z nim współpracę. Jeżeli wypowiedzenie nie spełnia tych warunków pracownik może żądać, aby Sąd stwierdził jego bezskuteczność.

Pracodawca może też rozwiązać umowę z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika. Potocznie taką formę rozwiązania stosunku pracy nazywamy zwolnieniem dyscyplinarnym. Pracodawca może zastosować ten tryb między innymi, gdy pracownik naruszył swoje podstawowe obowiązki względem zakładu pracy. W takim przypadku umowa ulega rozwiązania natychmiast.

Zapłata przez pracownika odszkodowania

Podczas wykonywania pracy pracownik może spowodować w mieniu pracodawcy szkodę. W takim przypadku pracownik jest zobowiązany do jej naprawienia pod warunkiem, że przeszedł odpowiednie szkolenie, a szkoda była przez niego zawiniona. Pracownik nie odpowiada jednak do wysokości szkody, gdyż jego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości należnego mu wynagrodzenia za okres trzech miesięcy. Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy pracownik wyrządził szkodę w sposób celowy czyli umyślny. Nie wyłącza to również możliwości rozwiązania przez pracodawcę umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu naruszenia przez pracownika podstawowego obowiązku jakim jest dbanie o dobro zakładu pracy.

Odszkodowanie za wypadek w pracy lub choroby zawodową

W przypadku, gdy pracownik jest ofiarą wypadku w pracy lub w wyniki wykonywania pracy doznał choroby zawodowej to wówczas przysługuje mu odszkodowania z tego tytułu. W pierwszej kolejności pracownik powinien się zwrócić, w celu otrzymania należnego odszkodowania do ZUS. Odszkodowanie wypłacane przez ZUS z tego tytułu ma ryczałtowy charakter uzależniony od stopnia uszczerbku na zdrowiu i nie pokrywa w całości szkody jaką poniósł pracownik. Pracownik ma jednak prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego od pracodawcy. W związku z tym ważne jest to, aby pracodawcy zadbali o ubezpieczenie pracowników, gdyż wówczas odszkodowanie uzupełniające będzie musiał wypłacić ubezpieczyciel.

Odszkodowanie, z tytułu niezasadnego rozważania umowy o pracę

W przypadku, gdy pracodawca rozwiąże umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia lub też wypowie stosunek pracy, a nie będzie miał ku temu powodów lub też nie spełni wymogów formalnych takiej czynności prawnej to wówczas pracownikowi będzie przysługiwać odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Odszkodowanie takie zwykle jest dochodzone przed Sądem, gdyż rzadko pracodawcy uznają na etapie przed-sądowym tego rodzaju roszczenia.

Mobbing

Mobbing do działanie lub zaniechanie pracodawcy lub osób przez niego zatrudnionych, które mają na celu podważenie przydatności zawodowej pracownika. Działania takie często powodują uszczerbek psychiczny i swoim kształtem przypominają znęcanie psychiczne. Takie zachowania należy piętnować, a pracodawców którzy się ich dopuszczają pociągać do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Przywrócenie do pracy

Najczęściej pracownik, z którym została rozwiązania nie chce wracać do pracy tylko ubiega się o odszkodowanie. Przywrócenia do pracy często domagają się najczęściej pracownicy sfery budżetowej oraz osoby w wieku przedemerytalnym. Pracownicy przedsiębiorstw prywatnych najczęściej nie chcą kontynuować pracy ze względu na konflikt z pracodawcą. Oczywiście nie jest to żadna zasadą, a wszystko zależy od okoliczności danego przypadku.

Zatrudnienie szczególnych grup zawodowych

Niektóre grupy zawodowe podlegają szczególnym regulacjom, w szczególności nauczyciele, pracownicy policji, sądów, czy urzędów samorządowych. Prowadzenie tego rodzaju spraw wymaga znajomości przepisów szczególnych oraz specyfiki zatrudnienia w danym zawodzie. Przepisy regulujące zatrudnienie tych osób często są obszerne i dość skomplikowane.

Koszty sprawy z zakresu prawa pracy

Pracownik w sprawach, z zakresu prawa pracy jest zwolniony z ponoszenia kosztów sądowych. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie pełnomocnika to jest ono zależne od wartości przedmiotu sporu. Dla przykładu, w przypadku sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia w wysokości 10 000 zł honorarium naszej Kancelarii wynosi 3 000 zł.

Jaki Sąd jest właściwy w sporach pracowniczych?

Sprawy pracownicze prowadzone są przed Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Okręg tego Sądu w sprawach pracowniczych obejmuje nie tylko powiat jarosławski, ale także Przeworski. Pracownik może wytoczyć sprawę z zakresu prawa pracy przez Sądem właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy albo według miejsca wykonywania pracy.  

Dodatkowe informacje dotyczące prawa pracy

Jeżeli chciałbyś wiedzieć więcej na temat spraw pracowniczych to warto zapoznać się z publikacjami dostępnymi na stronie współpracującej z nami Kancelarii adwokata Piotra Czyżyńskiego w Rzeszowie. Tutaj znajduje się strona adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.