VAT

Istota podatku od towarów i usług

Podatek od towarów i usług, w skrócie podatek VAT jest podatkiem przychodowym. Płatnikiem tego podatku są przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.  Czynnym podatnikiem VAT są przedsiębiorcy których wartość sprzedaży w poprzednim roku j przekroczyła 150 tys., a jeżeli dopiero założyli działalność gospodarcza gdy przewidywalna wartość sprzedaży w ujęciu rocznym przekroczy te kwotę. Do rejestracji jako czynni podatnicy VAT zobligowani SA również przedsiębiorcy świadczący usługi, które są opodatkowane bez względu na wartość sprzedaży, dotyczy to w szczególności usług prawnych, w tym usług świadczonych przez kancelarie prawne, kancelarie adwokackie, czy kancelarie radców prawnych.

Podmiot opodatkowany 

Podatnikami podatku od towarów i usług są nabywcy towarów i usług. Stawki podatku VAT są zróżnicowane w zależności od rodzaju świadczonych usług czy dostarczanych towarów. Jeżeli nabywcą towaru lub usługi jest przedsiębiorca zarejestrowany jako czynni podatnik VAT, a nabycie jest związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą może on odliczyć wartość odprowadzonego z tego tytułu podatku VAT od kwoty, którą musi wpłacić na rachunek Urzędu Skarbowego z tytułu VAT. Nie jest istotne czy dany zakup towaru bądź usługi dokonany przez przedsiębiorcę był z punktu widzenia ekonomicznego zasadny, musi on jednak bezwzględnie służyć prowadzonej działalności gospodarczej, a nie  zaspokajaniu osobistych potrzeb przedsiębiorcy bądź innych osób.  Możliwa jest sytuacja, że faktury zakupowe mają wyższą wartość, niż faktury sprzedaży wówczas Urząd Skarbowy zwróci nadwyżkowy podatek VAT. Jednak sytuacja taka świadczy o słabej kondycji przedsiębiorstwa bowiem odnotowuje wówczas straty.

Rejestracja do VAT

Przedsiębiorcy posiadający obowiązek zarejestrowania jako czynni podatnicy VAT składają deklaracje VAT-R najpóźniej przed dniem świadczenia pierwszej usługi, bądź dostawy towaru. Te podmioty gospodarcze zobowiązane są również do ewidencjowania sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących. Na zakup kasy rejestrującej przedsiębiorca ma 3 miesiące. Termin ten liczony jest od dnia świadczenia pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Kasy fiskalne muszą również zostać poddane  fiskalizacji kasy polegająca na wprowadzeniu danych do pamięci koniecznych do prowadzenia ewidencji sprzedaży przez przedsiębiorcę,   co stanowi dodatkowy wydatek. Urząd Skarbowy zwróci 90 proc. kosztów poniesionych na zakup kasy fiskalnej, nie więcej jednak niż 700 zł. Zwrot ten dotyczy jednak tylko kas fiskalnych zgłoszonych we właściwym terminie. Co za tym idzie można otrzymać zwrot z tytułu zakupu jednej lub kilku kas fiskalnych zgłoszonych jednocześnie, jeżeli natomiast przedsiębiorca założy w późniejszym czasie oddział firmy i zakupi nową kasę fiskalną, zwrotu tego nie otrzyma. Zwrot z tytułu kasy fiskalnej należy uwzględnić w deklaracji rozliczeniowej VAT, w zależności od częstotliwości rozliczania zwrot jest dokonywany w 6 bądź 2 ratach.

Zasady rozliczania podatku VAT

Czynny podatnik VAT może rozliczać się miesięcznie, bądź kwartalnie. W przypadku rozliczenia miesięcznego należy złożyć deklarację rozliczeniową i zapłacić na rachunek US należny podatek do 25 następnego miesiąca. Natomiast w przypadku rozliczenia kwartalnego  należy dokonać tych czynności do 25 miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym. Jeżeli przedsiębiorca nabywa usługi lub towary lub sprzedaje towary innemu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w innym państwie Unii Europejskiej może zastosować zerową stawkę VAT. Warunkiem takiego zachowania jest jednak to aby obie strony transakcji były zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT-UE. Zgłoszenie do VAT-UE zgłasza się w pierwszej deklaracji VAT-R lub w kolejnej deklaracji aktualizacyjnej. Transakcja ta jest wtedy neutralna podatkowo. Przedsiębiorca nie musi jednak czekać na decyzję organu podatkowego nadającego NIP-UE, może brać udział w takich transakcjach z zastosowaniem zerowej stawki VAT już od dnia zgłoszenia. Przedsiębiorca jest również zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów podatkowych VAT. Jednak w przeciwieństwie do PKPiR prawodawca nie określa wzoru prowadzenia takiej ewidencji.

Pomoc podmiotów uprawnionych do doradztwa podatkowego

W sprawach podatkowych najlepiej poradzić się doradcy podatkowego, adwokata lub radcy prawnego. Jeżeli masz wątpliwości w zakresie podatku VAT umów się na spotkanie w Kancelarii w Jarosławiu, Przeworsku, bądź Rzeszowie lub zapytaj swojego doradcę podatkowego. Adwokat, Radca Prawny oraz Doradca Podatkowy to osoby, które posiadają niezbędną wiedzę w zakresie prawa podatkowego. Doradca Podatkowy to w uproszczeniu Prawnik od podatków. Kancelarie pomagają Klientom w sprawach podatkowych również w ramach stałej obsługi prawnej firmy.