Źródła prawa podatkowego

Tryb nakładania obowiązków na obywateli 

Zgodnie z Konstytucją RP wszelkie świadczenia publicznoprawne mogą być nakładane tylko i wyłącznie w drodze ustawy. Oznacza to, że ustawa musi zawierać określenie wszystkich podstawowych elementów konstrukcyjnych podatku. Do powystawowych elementów konstrukcyjnych podatku należy podmiot opodatkowania oraz przedmiot podatku oraz przedmiot opodatkowania, a także stawki podatkowe i przewidziane zwolnienia podatkowe i ulgi podatkowe.

Rozporządzenie jako źródło prawa podatkowego 

Rozporządzenia w pewnym zakresie są również źródłami prawa podatkowego. Rozporządzenia wydawane są wyłącznie przez organy wskazane w Konstytucji RP. Rozporządzenia mają charakter wykonawczy w stosunku do ustaw, które zawierają szczegółowe określenie zakresu regulacji rozporządzenia. Upoważnienie ustawowe w tym zakresie powinno określać zarówno podmiot uprawniony do wydania Rozporządzenia, zakres powierzanych do regulacji spraw oraz wytyczne co do treści tego aktu. Rozporządzenie nie może określać podstawowych elementów podatku, a jedynie pozostałe elementy konstrukcji podatku. Rozporządzenie nie może np. rozszerzać albo zawężać kręgu podmiotów podlegających opodatkowaniu. Nie jest dopuszczalne i zgodne z Konstytucja RP blankietowe upoważnienie w ustawie do wydania przepisów prawa podatkowego w drodze rozporządzania. Tezę też potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 stycznia 2011 roku wydanego w sprawie  o sygn. akt. I GSK 958/09. Obowiązkiem ustawodawcy jest wskazania wytycznych jakim kierować ma się organ wydający rozporządzenie w danej kwestii. Nie jest również możliwa subdelegacja, czyli sytuacja, że organ upoważniony do wydania rozporządzenia powierza tę kompetencję innemu organowi, nawet jeżeli ten inny organ jest upoważniony do wydawania rozporządzeń.

Zasady nakładania podatków

Podsumowując należy pamiętać, że wszelkiego rodzaju podatki mogą być nakładane tylko i wyłącznie w przepisach prawa podatkowego. Akty niższego rzędu nie mogą rozszerzać podmiotowego czy przedmiotowego zakresu opodatkowania, czy też podwyższać ustalonej w ustawie stawkę podatku. Należy również pamiętać o tym, że każdy jest zobowiązany do ponoszenia ciężarów podatkowych, dlatego akty wykonawcze w stosunku do ustaw nie mogą przewidywać w tym zakresie ulg czy zwolnień podatkowych.

Konsultacja z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli chcesz zasięgnąć konsultacji z zakresu prawa podatkowego w Twojej indywidualnej, konkretnej sprawie zapraszam do umówienia spotkania z radcą prawnym w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Ogólne informacje na temat prawa podatkowego znajdują się natomiast między innymi w kategorii prawo podatkowe.