Doradca podatkowy

Kim jest doradca podatkowy? 

Doradca podatkowy to profesjonalny pełnomocnik w zakresie prawa podatkowego. Zawód ten jest stosunkowo młody, bowiem podstawy jego działania zostały w Polsce określone dopiero po upadku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Praca doradcy podatkowego polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego, a także zawodowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W związku z likwidacją certyfikatu księgowego to właśnie doradca podatkowy jest osobą najbardziej kompetentną do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kto może udzielać porad, z zakresu prawa podatkowego? 

Porad prawny z zakresu prawa podatkowego mogą udzielać również adwokaci i radcowie prawni. Jest to zrozumiałe bowiem prawo podatkowe jest jak najbardziej dziedziną prawa, chociaż bardzo specyficzną. Doradcy prawni mogą być wykonywać swój zawód w formie indywidualnej działalności gospodarczej, a także w ramach stosunku zlecenia oraz stosunku pracy na rzecz niektórych podmiotów. Istnieje również możliwość wykonywania zawodu doradcy podatkowego w formie spółki kapitałowej jednak z pewnymi ograniczeniami. Biura doradców podatkowych noszą nazwę zwykle Kancelarii Doradców Podatkowych, czy  Biur Doradztwa Podatkowego.

Wymagania dla doradcy podatkowego   

Zostanie doradcą podatkowym łączy się z obowiązkiem spełnienia pewnym warunków. Przede wszystkim należy wykazać się wyższym wykształceniem. Nie ma wymogu ukończenia studiów prawniczych, a więc doradca podatkowy może, ale nie musi być prawnikiem. Dodatkowo osoba, która ubiega się o dołączenie w poczet doradców podatkowych musi złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego. Egzamin ten składa się z dwóch części. Pierwsza cześć egzaminu ma formę pisemną, w przypadku gdy kandydat ją zaliczy może przystąpić do drugiego etapu, który ma charakter ustny. Po złożeniu z wynikiem pozytywnym kandydat musi odbyć jeszcze praktykę zawodową trwającą minimum 6 miesięcy u doradcy podatkowego. Na równi z tą praktyką jest traktowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. u adwokata lub radcy prawnego. Warunkiem w tym przypadku jest to, aby kandydat na doradcę podatkowego zajmował się w ramach wykonywania obowiązków służbowych prawem podatkowym. 

Pomoc Kancelarii     

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie prawa podatkowego możesz również zwrócić się o nią do radcy prawnego. Porad prawnych z zakresu prawa podatkowego udziela między innymi r. pr. Joanna Orłowska-Pączek w swojej Kancelarii w Przeworsku, a także w Kancelarii w Rzeszowie oraz Jarosławiu.