Umorzenie zaległości podatkowych

Czy zaległy podatek może zostać umorzony?

Tak. Zgodnie z art. 67a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) istnieje możliwość umorzenia zaległego podatku.

W jakich sytuacjach zaległy podatek może zostać umorzony?

Organ podatkowy może umorzyć zaległości podatkowe, w przypadku, gdy przemawia za tym:

  • ważny interes podatnika, 
  • interes publiczny. 

Czy, w przypadku spełnienia przesłanek do umorzenia zaległości podatkowych organ umorzy je w całości, czy w części?

Zależy to od okoliczności danej sprawy. Organ podatkowy może umorzyć zaległości podatkowe zarówno w całości jak i w części.

Jakie zaległości mogą zostać umorzone na podstawie ordynacji podatkowej?

Na podstawie ordynacji podatkowej może zostać umorzony każdy podatek, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych, osób prawnych, czy też podatek od nieruchomości.

Czy umorzenie zaległości podatkowych obejmuje też odsetki?

Tak, zgodnie z 67a §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) umorzenie zaległości podatkowe powoduje też umorzenie odsetek za zwłokę należnych za umorzoną część zaległości podatkowych.

Co bierze pod uwagę organ podatkowy przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych?

W sprawach stosowania ulg podatkowych przedmiotem oceny organów podatkowych musi być stan faktyczny, w tym głównie sytuacja finansowa, rodzinna i życiowa podatnika istniejąca w dacie rozstrzygnięcia sprawy” (wyrok NSA w Katowicach z 27.06.2000 r., I SA/Ka 1821/98, LEX nr 44393) (Etel Leonard (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX nr 587759862). Przez interes publiczny rozumieć można oczekiwanie określonej grupy podmiotów funkcjonującej na danym obszarze. Interes podatnika to stan jego oczekiwania w zakresie określonej potrzeby (w obu przypadkach chodzi o interes materialny) . […] Istnienie ustawowego kryterium zagrożenia ważnych interesów podatnika jest w każdym przypadku indywidualnie ustalane przez organ podatkowy w ramach postępowania podatkowego. W celu jego stwierdzenia organ podatkowy obowiązany jest podjąć wszelkie działania niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego (art. 122 o.p.), nie jest więc ograniczony informacjami (argumentami) przedkładanymi przez podatnika. Ustaleniu podlega zarówno istnienie interesu (o dowolnym charakterze), jak i jego waga. (Dzwonkowski Henryk, Huchla Andrzej, Kosikowski Cezary, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. III, LEX nr 587271534).

Kiedy zachodzi ważny interes podatnika?

Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to np. utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku.

Kiedy zachodzi ważny interes publiczny?

Interes publiczny to sytuacja np. gdy zapłata zaległości podatkowych spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych” (wyrok NSA w Szczecinie z 22.04.1999 r., SA/Sz 850/98, POP 2000, z. 6, s. 168).( Etel Leonard (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX nr 587759862).

Kiedy organ podatkowy może odmówić umorzenia zaległości podatkowych?

Negatywne rozstrzygnięcie, szczególnie podjęte w ramach uznania administracyjnego, powinno być szczególnie przekonująco, wyczerpująco i jasno uzasadnione, zarówno co do faktów, jak i co do prawa, tak aby nie było wątpliwości, że wszystkie okoliczności sprawy zostały głęboko rozważone i ocenione, a ostateczne rozstrzygnięcie jest ich logiczną konsekwencją. W przypadku decyzji uznaniowej organ podatkowy zobowiązany jest w sposób czytelny, umożliwiający kontrolę poszczególnych etapów rozumowania, przedstawić wszystkie przesłanki faktyczne i interpretacyjne wnioskowania. (Dzwonkowski Henryk, Huchla Andrzej, Kosikowski Cezary, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. III, LEX nr 587271534).

Potrzebujesz pomocy?

Możesz zadzwonić lub napisać. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.