Podatek od spadków i darowizn

Regulacje dotyczące podatku od spadków i darowizn 

Kwestie dotyczące podatku od spadków i darowizn reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Podatnikiem spadku od darowizny jest obdarowany, czyli osoba która otrzymała darowiznę. Jednak nie od każdej darowizny powstaje obowiązek opłacenia podatku. Ustawodawca przewidział bowiem kwoty wolne od opodatkowania z tego tytułu co oznacza, że do pewnej kwoty darowizna jest zwolniona z opodatkowania. Na potrzeby ustalenia tej kwoty sumuje się darowizny od określonego darczyńcy dokonane w ciągu 5 lat. W przypadku natomiast osób najbliższych zaliczonych na potrzeby powyższego podatku do I grupy podatkowej obowiązek podatkowy może w ogóle nie powstać bez względu na wartość przedmiotu darowizny. W takim przypadku warunkiem jest jednak zgłoszenie przez obdarowanego zaliczonego do I grupy podatkowej faktu otrzymania darowizny do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy. Termin ten liczony jest od dnia dokonania darowizny. Nie zachowanie powyższego terminu będzie skutkować obowiązkiem naliczenia i zapłaty podatku z tytułu wyżej wymienionej czynności cywilnoprawnej. Z uwagi na ten fakt w interesie podatnika jest, aby termin ten nie został przekroczony.

Opodatkowanie spadków

Podobnie kształtuje się sytuacja w przypadku podatku od spadków. Podatnikiem tego podatku jest spadkobierca. Również nabycie spadku powoduje obowiązek zapłaty podatku. Zwolnione od opodatkowania są spadki nabyte od osób najbliższych, czyli zaliczonych do 1 grupy podatkowej. Warunkiem w tym przypadku jest zgłoszenie nabycia spadku do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy. Termin ten liczony jest od dnia uprawomocnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku procedury sądowej lub od dnia wydania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia w sytuacji gdy nabycie spadku jest stwierdzone takim dokumentem. Warto pamiętać, że nabycie spadku nie jest równoznaczne z działem spadku (podziałem spadku pomiędzy spadkobierców) o czym często ludzie nie zajmujący się prawem na co dzień zapominają.  W przeciwnym przypadku nabycie spadku podlega opodatkowaniu. Osoby nie zaliczone do I grupy podatkowej również mogą być zwolnione z obowiązku opodatkowania wówczas gdy wartość nabytej części spadku nie przekracza kwoty wolnej określonej odrębnie dla każdej grupy podatkowej.

Konsultacja z zawodowym prawnikiem

Jeżeli masz wątpliwości w zakresie obowiązku podatkowego wynikającego z nabycia darowizny lub udziału w spadku skonsultuj się z adwokatem i radcą prawnym który udzieli Ci wyczerpującej porady prawnej. Zagadnieniami dotyczącymi podatku od spadków oraz darowizn zajmują się również doradcy podatkowi, którzy podobnie jak zawodowi prawnicy mogą reprezentować strony w Sądzie w sprawach podatkowych.