Ścieżka zawodu Radcy Prawnego i Adwokata

Jak zostać radcą prawnym? 

Jeżeli chcesz zostać Adwokatem lub Radcą Prawnym musisz przejść długą drogę. Na początek musisz dostać się na studia prawnicze, jest to wymóg niezbędny. Ukończenie studiów prawniczych wymaga zdania wszystkich egzaminów oraz zaliczenia wszystkich realizowanych w toku studiów ćwiczeń. Będziesz musiał również zaliczyć praktykę zawodową w wymiarze 6 tygodni, z czego przez trzy tygodnie tej praktyki będziesz pracowała w Sądzie, natomiast przez trzy tygodnie w dowolnej jednostce obsługującej organ władzy publicznej lub w firmie prywatnej, która zajmuje się stosowaniem prawa, np. Kancelarii adwokackiej. Ukończenie studiów jest konieczne, w przeciwieństwie do aplikacji prawniczej nie ma możliwości zwolnienia z tego obowiązku. Po ukończeniu studiów prawniczych musisz zdać egzamin dyplomowy, po którym uzyskasz tytuł magistra nauk prawnych

Co po studiach? 

Następnie możesz wybrać kilka ze ścieżek swojej kariery. Jeżeli chcesz zostać Radcą Prawnym lub Adwokatem powinieneś wybrać stosowną aplikację. Nie jest to jednak jedyna droga do Zawodu Adwokata lub Radcy Prawnego, możesz również uzyskać stopień doktora nauk prawnych, który da Ci możliwość zdawania końcowego egzaminu adwokackiego i radcowskiego bez konieczności odbycia aplikacji. Nie musisz również kończyć aplikacji, wówczas gdy jesteś zatrudniony przez stosowany okres w Kancelarii Radcy Prawnego, Kancelarii adwokackiej albo Kancelarii radcowsko-adwokackiej i do zakresu Twoich obowiązków należy wykonywanie czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez Radcę Prawnego bądź Adwokata. Dotyczy to również sytuacji gdy wykonujesz ww. czynności na podstawie umowy cywilno-prawnej. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa powyżej uprawnia do przystąpienia do końcowego egzaminu radcowskiego i adwokackiego, a jeżeli dodatkowo połączone jest z tytułem doktora nauk prawnych zwalnia również z tego egzaminu i pozwala na wpis na listę adwokatów lub radców prawnych. Istnieją również inne ścieżki prowadzące do zwodu Radcy Prawnego i Adwokata, w szczególności przeznaczone dla asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, doktorów habilitowanych nauk prawnych, notariuszy, sędziów oraz prokuratorów. Asystenci sędziów i prokuratorów mogą przystąpić do końcowego egzaminu adwokackiego i radcowskiego bez odbycia aplikacji, natomiast doktorzy habilitowani nauk prawnych, notariusze, sędziowie i prokuratorzy są zwolnieni zarówno z obowiązku odbycia aplikacji radcowskiej oraz adwokackiej jak i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dla zawodowych pełnomocników. Ustawodawcza wprowadził również możliwości przystąpienia do końcowego egzaminu zawodowego dla pracowników administracji publicznej mających wyższe wykształcenie prawnicze zatrudnionych na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa przez określony okres. Listę Radców Prawnych i Adwokatów prowadzą odpowiednio Okręgowe Izby Radców Prawnych oraz Okręgowe Rady Adwokackiej. Adwokaci z siedzibą w Jarosławiu, Przeworsku i Rzeszowie są zrzeszeni w Okręgowej radzie Adwokatów w Rzeszowie, natomiast Radcy Prawni z Rzeszowa, Przeworska oraz Jarosławia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Na szczeblu krajowym Radcy Prawni są zrzeszeni w Krajowej Izbie Radców Prawnych, natomiast Adwokaci w Naczelnej Radzie Adwokackiej.