Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla Klientów indywidualnych jak i oferuje obsługę prawną firm oraz podmiotów instytucjonalnych.

Prowadzimy między innymi:

sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe mają wyjątkowo emocjonalny charakter, dlatego warto skorzystać z pomocy zawodowego pełnomocnika, który poprowadzi Państwa przez całą procedurę.  Do pozwu o rozwód należy dołączyć akt małżeństwa i akty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci. Prowadzę sprawy rozwodowe zarówno z orzekaniem, jak i bez orzekania o winnym rozkładu pożycia małżeńskiego. Moja pomoc i reprezentacja przed Sądem zapewni Państwu zminimalizowanie stresu związanego z tym jakże przykrym i bolesnym wydarzeniem. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszam do przeczytania artykułu o rozwodzie z mojego bloga.

sprawy o alimenty

Sprawy o alimenty mają niezwykle doniosły charakter, z uwagi że dotyczą sfery majątkowej. W takich postępowaniach istotne jest wykazanie jakie uzasadnione potrzeby uprawnionego powinny zostać zaspokojone oraz jakie możliwości zarobkowe posiada zobowiązany do alimentacji, dlatego strony muszą w sposób należyty udokumentować swoje dochody oraz źródła utrzymania. Na zakres obowiązku alimentacyjnego wpływa wiele czynników, z uwagi na ten fakt sprawy takie są bardzo skomplikowane.  W pełni interesy strony zabezpieczyć może pomoc Radcy Prawnego bądź Adwokata. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

sprawy o upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie realizować swoich zobowiązać w terminie czyli stały się niewypłacalne. Postępowanie takie jest wszczynane na wniosek wierzyciela, bądź dłużnika. Wniosek ten składa się na dość skomplikowanym formularzu, dlatego warto w tym zakresie zasięgnąć pomocy prawnika i który będzie również reprezentował dłużnika przed Sądem. W przypadku gdy Sąd uwzględni ww. wniosek i ogłosi upadłość dłużnika postępowanie wkracza w drugą fazę, którą prowadzi syndyk. Na tym etapie prawnik może również pomóc dłużnikowi, prowadząc negocjacje z syndykiem., których celem będzie umorzenie jak najwyższej kwoty zobopwiązań oraz ustalenie najkorzystniejszego z punktu widzenia dłużnika planu spłaty. Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak ogłosić upadłość konsumencką?

sprawy o dział spadku

Po nabyciu spadku przez co najmniej dwie osoby stają się oni właścicielami spadku na zasadzie wspólności, aby dokonać jej zniesienia należy przeprowadzić dział spadku, czyli podział majątku spadkowego. W takim postępowaniu Sąd zwykle powołuje biegłego, który sporządza operat szacunkowy wyceniający majątek spadkowy. Następnie Sąd dokonuje podziału w sposób, który wydaje się najbardziej uzasadniony gospodarczo. Sąd może dokonać podziału fizycznego lub przyznać tylko niektórym spadkobiercom prawo własności przedmiotów wchodzących w skład spadku, a dla pozostałych zasądzić stosowną spłatę. 

sprawy o podział majątku po rozwodzie

Jeżeli zbytnio nie obciąży to postępowania Sąd może orzec w tym zakresie w wyroku rozwodowym. Zwykle jednak tak się nie dzieje, a wtedy rozstrzygnięcie co do podziału majątku wspólnego następuje w odrębny postępowaniu. Zagadnienie podziału majątku to trudne zagadnienie, zwykle Sąd powołuje biegłego rzeczoznawcę majątkowego, aby ten sporządził operat szacunkowy określający wartość majątku wspólnego. Następnie Sąd dokonuje podziału w sposób  który jest w jak największym stopniu uzasadniony gospodarczo, ewentualnie z obowiązkiem dokonania przez jednego z małżonków na rzecz drugiego spłat i określa terminy płatności tych rat.

sprawy o nabycie spadku

Spadek może zostać nabyty na podstawie testamentu lub z ustawy. Do dziedziczenia powołani z ustawy najbliżsi krewni spadkodawcy oraz małżonek. Sprawy te bardzo się komplikują, kiedy powstają trudności w ustaleniu adresów zamieszkania uczestników postępowania, którym należy doręczyć odpis wniosku, zwłaszcza gdy dochodzi do tzw. spiętrzenia postępowań, czyli sytuacji gdy toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, gdy w skład spadku wchodzi udział w spadku, co do którego nie przeprowadzono postępowania spadkowego. W sytuacji gdy niemożliwym jest ustalenie adresu uczestników, tak jak w innych postępowaniach procedury cywilnej Sąd ustanawia dla nich kuratora.

sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Oczywiście co do kwestii kontaktów ze wspólnym dzieckiem rodzice mogą dojść do porozumienia, jeżeli jednak do takiego porozumienia nie dojdzie sprawę rozstrzyga Sąd i wtedy warto skorzystać z pomocy Radcy Prawnego bądź Adwokata.

sprawy o opiekę nad dzieckiem

Spraw tych jest z roku na rok coraz więcej. O tym kto będzie sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem orzeka Sąd w sprawie rozwodowej. Sąd orzeka również o tym kto będzie sprawować opiekę nad dzieckiem w odrębnym postępowaniu. Sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka, dlatego jest zobowiązany powierzyć opiekę nad dzieckiem temu rodzicowi, który zapewni mu najlepsze warunku rozwoju fizycznego oraz intelektualnego.

sprawy o wyrażenie zgody na czynność dziecka

Zasadniczo sprawy te dotyczą dwóch sytuacji. Po pierwsze gdy rodzice małoletniego  nie mogą dojść do porozumienia w istotnej dla dziecka kwestii, np. wyjazdu za granicę, czy wyboru szkoły. Po drugie sytuacji która dotyczy majątku dziecka, a mianowicie zgody na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka, przypadek taki następuje, w szczególności gdy potrzebna jest zgoda na złożenie w imieniu małoletniego dziecka oświadczenia o odrzucenia zadłużonego spadku. W takich sprawach Sąd bada czy zamierzona przez rodziców czynność jest zgodna z dobrem i interesem małoletniego dziecka.

sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej

Sprawy te dotyczą co do zasady sytuacji, gdy rodzic nadużywa swojej władzy rodzicielskiej względem dziecka i w interesie dobra dziecka jest, aby jego rodzic został tej władzy pozbawiony.

sprawy o renty i emerytury

Jeżeli ZUS lub KRUS odmówił Ci prawa do renty lub emerytury możesz się odwołać w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. W sprawach o emerytury najczęściej spór ogniskuje, co do tego ile lat przepracował Ubezpieczony. Podstawowym dowodem potwierdzającym nasze zatrudnienie jest oczywiście świadectwo pracy. Jeżeli z jakiś powodów takiego świadectwa nie posiadamy istnieje możliwości potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie zeznań świadków. To samo dotyczy sytuacji, gdy co prawda dysponujemy świadectwem pracy, ale nie ma o nim wzmianki o tym, że wykonywaliśmy pracę w szczególnych warunkach. Natomiast w sprawach o przyznanie prawa do renty spór ogniskuje najczęściej wokół orzeczenia lekarza orzecznika ZUS i Komisji Lekarskiej ZUS. Musisz udowodnić, że jesteś niezdolny do pracy, a tym samym, że orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub KRUS jest wadliwe. 

pomoc dla Cudzoziemców

Pomagam Cudzoziemcom w sprawach dotyczących legalizacji pobytu na terenie Polski, a także kwestiami dotyczącymi pozwolenia na pracę na terytorium Polski obywateli państw niebędących członkami UE.

sprawy o ustanowienie służebności przesyłu za odszkodowaniem

Pomagam właścicielom nieruchomości, na których znajdują się urządzenia energetyczne w uzyskaniu należnego odszkodowania. Masz prawo domagać się wynagrodzenia za to, że Zakład Energetyczny korzysta z Twojej nieruchomości, w celach zarobkowych. Więcej informacji znajdziesz w moim artykule o służebności przesyłu znajdującym się na blogu.

sprawy o zasiedzenie

Nabycie własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej to instytucja chroniąca stan posiadania. Stwierdzić zasiedzenie może wyłącznie niezawisły Sąd w postępowaniu nieprocesowym. Przygotowuję wniosek o stwierdzenie zasiedzenia dla moim Klientów oraz reprezentuję ich w tej sprawie przed Sądzie. Termin zasiedzenia nieruchomości jest zależny od tego, czy posiadacz był w dobrej, czy też w złej wierze.