Jeżeli chcesz, aby Twoją sprawą zajął się radca prawny lub adwokat Przeworsk to miejsce, gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Kancelaria Radcy Prawnego w Przeworsku, przy ul. Piłsudskiego 1/17 zapewnia pomoc profesjonalnego prawnika, radcy prawnego lub adwokata.

Tel. 724-046-783 lub 726-066-462

Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek w Przeworsku

ul. Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk
tel. +48 724 046 783  
(Dom Rzemiosła, II piętro)

Zespół Kancelarii

radca prawny
Joanna Orłowska-Pączek

radca prawny 

Arkadiusz Orłowski

adwokat

Piotr Czyżyński

Kontakt z adwokatem w Przeworsku

Zachęcamy także do zapoznania się ze stroną Filii Kancelarii adwokackiej w Przeworsku, którą prowadzi nasz współpracownik - mecenas Piotr Czyżyński. Można tam znaleźć wiele cennych informacji i bezpośrednio skontaktować się z adwokatem Piotrem Czyżyńskim.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Rodzaje pomocy prawnej

Konsultacja prawna

W ramach konsultacji prawnej uzyskasz informację na temat Twojej sytuacji prawnej. W niektórych sprawcach porada prawna jest wystarczająca i nie ma konieczności podejmowania dalszych kroków prawnych. Konsultacja prawna ma formę ustną i jej koszt zaczyna się od 150 zł. Oferujemy również pisemne opinie prawne.

Projekt dokumentu

Nasi radcy prawni sporządzą dla Ciebie dokument, którego potrzebujesz. Może to być umowa, regulamin, pozew, wniosek lub inne pisma wymagane w postępowaniu sądowych lub pozasądowym. Pismo możemy skierować w Twoim imieniu do właściwego organu  lub Sądu, względnie osoby lub też firmy.

Pomoc pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby radca prawny reprezentował Cię w Sądzie i załatwił wszystkie  formalności za Ciebie wystarczy podpisać pełnomocnictwo. Zostaniesz na wstępie poinformowany o wszystkich  kosztach, gdyż pobieramy wynagrodzenie ryczałtowe, a nie godzinowe, dlatego też nie będziesz musiał się obawiać, że wynagrodzenie wzrośnie

Jakimi dziedzinami prawa się zajmujemy?

Sprawy rodzinne

Reprezentujemy Klientów w sprawach o:
 • rozwód
 • separację, 
 • pozbawienie, zawieszanie,  ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem, 
 • zapłatę kary pieniężnej za naruszenie orzeczenie w przedmiocie ustalenia zasad wykonywania kontaktów z dzieckiem,
 • przysposobienie - adopcje małoletniego, zaprzeczenie / ustalenie ojcostwa, 
 • alimenty
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności w imieniu małoletniego, w tym odrzucenie spadku
 • ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite.

Sprawy cywilne

Zajmujemy się sprawami cywilnymi takimi jak sprawy o:
 • zapłatę kwoty pieniężnej,
 • naruszenie posiadania lub własności,
 • ustanowienie służebności, w tym drogi koniecznej oraz służebności przesyłu,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • odszkodowanie,  między  z tytułu innymi błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, szkód wyrządzonych przez zwierzęta oraz szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub innego zobowiązania,
 • zwrot korzyści uzyskanych, z tytułu bezprawnego wzbogacenia,
 • wydanie rzeczy,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • zasiedzenie i uwłaszczenie,
 • odszkodowanie od skarbu państwa oraz JST,
 • inne sprawy z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym  uwzględnianiem prawa rzeczowego oraz spadkowego.

Prawo karne

W sprawach karnych radcy prawni pełnią funkcję:
 • obrońców w postępowaniach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz wykroczenia,
 • pełnomocników osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem.
W celu ustanowienia obrońcy należy podpisać upoważnienie do obrony. Udział obrońcy gwarantuje oskarżonemu lub podejrzanemu ochronę jego praw w toczącym się postępowaniu karnym. Funkcję obrońcy może pełnić wyłącznie radca prawny lub adwokat. Zaleca się, aby każdy oskarżony oraz pokrzywdzony przestępstwem miał możliwość skorzystania z fachowej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego lub adwokata

Prawo pracy

Reprezentujemy pracowników oraz pracodawców w sprawach o:
 • zapłatę zaległego wynagrodzenia, w tym za nadgodziny oraz innych świadczeń związanych z pracą takich jak dodatki za pracę w święta, w soboty lub niedziele oraz w porze nocnej, diety, nagrody jubileuszowe,
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia  za bezskuteczne i zapłatę z tego tytułu odszkodowania,
 • mobbing,
 • odszkodowanie uzupełniające z tytułu wypadku w pracy,
 • przywrócenie do pracy,
 • zapłatę wynagrodzenia dla szczególnych grup zawodowych, np. nauczycieli lub  pracowników samorządowych
 • zapłatę wynagrodzenie i należnych dodatków kierowców zawodowych, w tym zatrudnionych w transporcie międzynarodowym - znamy zasady ustalania należnego wynagrodzenia kierowców na podstawie danych z tachografu lub innych narzędzi technicznych, np. GPS. 
Ponadto przygotujemy dla pracodawców dokumenty takie jak:
 • umowy o pracę oraz aneksy do umów o pracę,
 • regulaminy pracy oraz regulaminy wynagradzania
 • dokumenty potrzebne przy procedurze zwolnień grupowych

Prawo ubezpieczeń społecznych

Radcy prawni z naszej kancelarii prowadzą sprawy o:
 • emeryturę z KRUS oraz ZUS, w tym emeryturę pomostową i wcześniejszą, z tytułu pracy, w szczególny warunkach,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę rodzinną z ZUS oraz KRUS,
 • ustalenie istnienia tytułu do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, w tym z tytułu posiadania statusu domownika w gospodarstwie domowym rolnika,
 • ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy / zlecenia z powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustalenie niepełnosprawności, jej stopnia oraz wskazań dodatkowych zawartych w orzeczeniu  (istotne przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne),
 • rozpatrzenia sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub KRUS.

Prawo administracyjne

Zajmujemy się także sprawami administracyjnymi, między innymi o:
 • przyznanie świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
 • ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • ustalenie państwa właściwego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • zwrot nienależnie pobranego świadczenia,
 • uproszczoną legalizację samowoli budowlanej.
Prawo administracyjne jest bardzo szeroką dziedziną wiedzy dlatego też niemożliwe i niecelowe jest wymienienie wszystkich spraw administracyjnych, które prowadzimy. 

Reprezentujemy Klientów przed:
 • organami administracji,
 • Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,
 • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
Sporządzamy odwołania  oraz skargi do sądu administracyjnego

Jak dojechać?

Kancelaria znajduje się w Przeworsku, przy ul. Piłsudskiego 1/17, na II pietrze "Domu Rzemiosła". Na parterze budynku znajduje się sklep mięsny i Bank Spółdzielczy. 

Dlaczego Przeworsk? 

Przeworsk to małe, urokliwe miasteczko. Powiat Przeworski ma jednak sporo mieszkańców. W Przeworsku jest Sąd Rejonowy, niestety bez wydziału Pracy. Pomagam mieszkańcom Przeworska w rozwiązywaniu ich problemow prawnych. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, takiego jak adwokat czy radca prawny tak jak ja. Wykonuje zawód radcy prawnego jak najlepiej potrafię, bo najważniejszym z moich celi zawodowych jest porostu pomagać ludziom, rozwiązywać ich problemy i mieć z tego wielką satysfakcję. W Przeworsku moja Kancelaria znajduje się w Domu Rzemiosła, w tym samym budynku gdzie zegarmistrz oraz bank spółdzielczy.

Moje doświadczenie?

Prowadzę sprawy z zakresu wszystkich dziedzin prawa, w tym z zakresu prawa cywilnego, w szczególności rodzinnego i gospodarczego oraz egzekucyjnego, prawa karnego, administracyjnego, a także prawa ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, rozwód, separację, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, alimenty, ustalenie kontaktowy z dzieckiem i władze rodzicielską. Mój współpracownik pełnią funkcję obrońcy w postępowaniach karnych i wykończeniowych. Reprezentuje przed Sądem pracowników i prawodawców w sprawach z zakresu stosunku pracy. W postępowaniach upadłościowych występuje jako pełnomocnik przed Sądem i syndykiem. Zajmuje się również zakładaniem spółek i innych struktur organizacyjnych, w tym fundacji i stowarzyszeń. Oboiście reprezentuje w niepostępianiu karnym pokrzywdzonych przestępstwem.  Moja pomoc to zarówno profesjonalne doradztwo jak i sporządzania niezbędnych dokumentów, w tym umów, pism procesowych, jak i reprezentacja przed Sądem. Moi Klienci mogą liczyć na najwyższy standard obsługi i pełne zrozumienie ich problemów prawnych i życiowych. Dodatkowo współpracuje z tłumaczami i rzeczoznawcami majątkowymi, których pomoc jest potrzebna najczęściej na etapie postępowania sądowego. Telefonicznie można uzyskać wszelkie niezbędne informację na temat kosztów prowadzenia sporawy i możliwości spotkania z radca prawnym. 

Sprawdź szczegóły

Konsumenci

Kancelaria Świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych nieprowadzących widzialności gospodarczej lub zawodowej.

Przedsiębiorcy

Kancelaria prowadzi stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorców, w tym obsługuje firmy w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego.

O Przeworsku 

Najstarsze ślady ludzi na terenie dzisiejszego miasta Przeworsk datuje się na epokę kamienia, gdyż z tego okresu znaleziono najstarsze narzędzia ludzkie. Kultura Przeworska inaczej zwana kultura wenedzką (nie mylić z wenecką) charakteryzowała się obecnością grobów jamowych. Na początku średniowiecza Przeworsk był miastem przez które przebiegał szlak handlowy łączący wschód z zachodem. Na początku IX wieku na terenie dzisiejszego Przeworska powstał warowny gród. Przeworsk związany był plemionami zachodniosłowiańskimi do momentu przejęcia przez książęta ruskie. Począwszy od XV wieku Przeworsk stał się centrum życia gospodarczego. Po drugiej Wojnie światowej w Przeworsku rozwijało się budownictwo mieszkaniowe oraz rolnictwo. Dokonano również przebudowy miasta.  Dzisiejszy Przeworsk jest miastem, w którym znajduje się wiele przedsiębiorstw usługowych, stanowiącym atrakcyjne miejsce dla potencjalnych inwestorów.

PO KONTAKCIE TELEFONICZNYM DOWIESZ SIĘ:

 1. Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego?
 2. Jakie jest koszt pomocy prawnika?
 3. Czy będziesz musiał przyjechać na rozprawę osobiście?
 4. Jaka jest wysokość kosztów sądowych?
 5. W jakich sprawach pomigamy w Kancelarii w Przeworsku?
 6. Jakie sprawy rozpatruje Sąd Rejonowy w Przeworsku?
 7. W jaki sposób możesz upoważnić adwokata lub radcę prawnego do prowadzenia Twojej sprawy?
 8.  Z jakim ryzykiem wiąże się rozpoczęcie procesu?
 9. Czy Twoja wierzytelność jest wymagalna i zaskarżalna?
 10. Czy możesz się ubiegać o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu?

Dane firmy:

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Orłowska-Pączek
adres siedziby:
ul. Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk
REGON: 363465166
NIP: 6881235739