Prawo wykroczeń

Prawo wykroczeń jest bardzo podobne do prawa karnego. Prawo to podobnie jak prawo karne reguluje zasady odpowiedzialności za popełnienie czynów zabronionych. Wykroczenie różnią się od przestępstwa przede wszystkim znacznie niższą społeczną szkodliwością.  Wykroczenia są opisane w kodeksie wykroczeń oraz ustawach szczególnych, natomiast postępowanie prowadzi do ustalenia odpowiedzialności wymierzenia kary za wykroczenie opisane jest w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie. Obwinionego o wykroczenie może reprezentować radca prawny lub adwokat. najczęściej sprawy o wykroczenie dotyczą czynów zabronionych związanych z ruchem pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. Sprawy o wykroczenia rozpatrują Sądy Rejonowe, w tym SR w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie.  Osoba skazana za wykroczenie nie widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym nie jest bowiem traktowana jako osoba karana.