Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe to dział prawa cywilnego, który zajmuje się stosunkami wynikającymi z własności rzeczy, praw i innych praw rzeczowych. Przepisy te służą ochronie własności, której przedmiotem mogą być zarówno ruchomości, np. samochód, jak i nieruchomości, np. budynek mieszkalny jednorodzinny. Dodatkowo przedmiotem własności mogą być również prawa, np. prawo do określonej wartości intelektualnej w szczególności utworu. Inne niż własności prawo rzeczowe to np. użytkowanie wieczyste. Do ograniczonych praw rzeczowym należą natomiast służebności, między innymi służebności drogi koniecznej, czy służebność przesyłu. Sprawy rzeczowe dotyczą zazwyczaj:

  • zasiedzenia,
  • powództwa o ochronę posiadania lub własności,
  • ustalenie właściciela nieruchomości,
  • uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem
  • wpis prawa do księgi wieczystej,
  • rozgraniczenia.

Co do zasady Sądem właściwym w sprawach z zakresu prawa rzeczowego dotyczących nieruchomości właściwy  jest Sąd w okręgu którego znajduje się rzecz. Właściwość rzeczowa jest natomiast ustalana z względu na wartość przedmiotu sporu. Również w sądzie Rejonowym w Przeworsku i Jarosławiu, a także w Rzeszowie prowadzi się dużo spraw dotyczących stosunków wynikających z prawa rzeczowego.

Dodatkowe informacje dotyczące zasiedzenia 

Jeżeli chciałbyś wiedzieć więcej na temat spraw o zasiedzenie to warto zapoznać się z publikacjami dostępnymi na stronie współpracującej z nami Kancelarii adwokata Piotra Czyżyńskiego w Rzeszowie. Tutaj znajduje się strona adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.