Klienci indywidualni

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie realizować swoich zobowiązać w terminie czyli stały się niewypłacalne. Postępowanie takie jest wszczynane na wniosek wierzyciela, bądź dłużnika. Wniosek ten składa się na dość skomplikowanym formularzu, dlatego warto w tym zakresie zasięgnąć pomocy prawnika i który będzie również reprezentował dłużnika przed Sądem. W przypadku gdy Sąd uwzględni ww. wniosek i ogłosi upadłość dłużnika postępowanie wkracza w drugą fazę, którą prowadzi syndyk. Na tym etapie prawnik może również pomóc dłużnikowi, prowadząc negocjacje z syndykiem, których celem będzie umorzenie jak najwyższej kwoty zobowiązań oraz ustalenie najkorzystniejszego z punktu widzenia dłużnika planu spłaty.  Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Prawo cywilne

Reprezentuję swoich Klientów przed sądami wszystkich instancji, w tym Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu prawa cywilnego w szczególności:

 • w sprawach o zapłatę zarówno po stronie powoda, jak i pozwanego,
 • wnoszę środki zaskarżenia od nieprawomocnych  rozstrzygnięć, w tym apelacje, zażalenia, sprzeciwy, zarzuty od nakazu zapłaty,
 • dochodzę roszczeń odszkodowawczych od Ubezpieczycieli,
 • dochodzę odszkodowań z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
 • w sprawach o naruszenie posiadania i wydanie nieruchomości,
 • w sprawach o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
 • w sprawach o zniesienie współwłasności.
 • w sprawach ustanowienie drogi koniecznej,
 • w sprawach o ustanowienie służebności gruntowej,
 • w sprawach dotyczących czynności notarialnych (występuje jako pełnomocnik przed Notariuszem)

Prawo rodzinne

Reprezentuje swoich Klientów przed Sądami w sprawach rodzinnych takich jak:

 • sprawy o rozwód (z orzekaniem lub bez orzekania o winie) bądź separację, 
 • sprawy o podział majątku po rozwodzie, 
 • sprawy o alimenty, w szczególności na dzieci lub byłego małżonka,
 • sprawy dotyczące rozstrzygnięcia w istotnych sprawach rodziny,
 • sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o opiekę nad dzieckiem oraz ustalenie z nim kontaktów rodzica nie sprawującego nad nim osobistej opieki,
 • sprawy o wyrażenie przez Sąd zgody na czynność dotyczącą istotnych spraw dziecka,
 • sprawy o wyrażenie przez Sąd zgody na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka,
 • sprawy o przysposobienie dziecka.

Prawo pracy

Reprezentuje pracowników przed Sądami w sprawach o:

 • mobbing,
 • zapłatę zaległego wynagrodzenia,
 • nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia i przywrócenia do pracy,
 • nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia lub wypowiedzenia takiej umowy, które również jest nieuzasadnione,
 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • ustalenia istnienia stosunku pracy i dochodzenia roszczeń z nim związanych,
 • odpowiedzialności pracownika za szkody,
 • odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie.

Analizuję również umowy o pracę pod kątem jej ewentualnych skutków dla pracownika.

Prawo egzekucyjne

Reprezentuję wierzycieli, w celu skutecznego dochodzenia roszczeń. Moja pomoc obejmuje reprezentację przed Sądem, ale także reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym prze Komornika. Sporządzam również wnioski o wyjawienie majątku przez dłużnika. Warto zaznaczyć, że w postępowaniu egzekucyjnym koszty mojego wynagrodzenia pokrywa dłużnik, nie wierzyciel.

Prawa dłużników

Działania egzekucyjne muszą być prowadzone w sposób, który jest zgodny z zasadami współżycia społecznego. Ponadto istnieje możliwość, że dług uległ przedawnieniu, wówczas nie podlega przymusowej egzekucji. W przypadku gdy dłużnik stał się niewypłacalny dobrym rozwiązaniem jest również ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Specjalizuję się w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto skorzystać z tego rozwiązania, jest ono korzystne dla dłużnika bowiem pozwala mu uregulować sytuację majątkową. W postępowaniu upadłościowym Sąd może umorzyć cześć zobowiązań, a pozostałe rozłożyć na raty.

Prawo odszkodowań

Jest to jedna z moich specjalizacji. Zajmuje się zarówno dochodzeniem odszkodowań na drodze sądowej, jak i na drodze przedsądowej. Warunkiem powstania odpowiedzialność jest szkoda rozumiana jako uszczerbek w dobrach materialnych lub niematerialnym. Za uszczerbek w dobrach materialnych uprawnionemu należy się odszkodowanie, a za uszczerbek niemajątkowy, który dotyka sfery psychicznej Poszkodowanego przysługuje zadośćuczynienie. Pomiędzy działaniem sprawcy, a powstaniem szkody musi istnieć związek przyczynowy, rozumiany najczęściej jako adekwatny związek przyczynowy, który ma miejsce kiedy szkoda jest normalnym, powszechnym, przewidywalnym skutkiem zachowania sprawcy. Zachowanie sprawcy może polegać zarówno na działaniu, jak i zaniechaniu. Nie zawsze sprawca odpowiada, w sposób bezpośredni za szkodę (np. jeżeli sprawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, za szkodę jest odpowiedzialny Zakład Ubezpieczeń). Szkoda może wynikać zarówno z deliktu prawa cywilnego jak i z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Prowadzę również bardziej skomplikowane sprawy o odszkodowania, z tytułu wysiedleń związanych z akcją Wisła.

Prawo wykroczeń

Prawem wykroczeń zajmuje się mój współpracownik, który w szczególności reprezentuje Obwinionych przed Sądem w sprawcach o:

 • jazdę pod wpływem alkoholu i związane z nim zatrzymanie prawa jazdy,
 • zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkość (jest to sprawa administracyjna),
 • inne wykroczenia związane zwłaszcza z ruchem komunikacyjnym pojazdów.

Prawo administracyjne i sądowo- administracyjne

Pomagam w sprawach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych jako pełnomocnik przed organami administracji rządowej, samorządowej i zawodowej, a także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Posiadam doświadczenie w administracji nabyte w toku pełnienia funkcji kierowniczych w jej strukturach.

Prawo karne

Reprezentuję pokrzywdzonych jako pełnomocnik procesowy, a mój współpracownik pełni funkcję obrońcy podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym (śledztwie lub dochodzeniu) oraz sądowym. Zapewniamy poufność, gdyż Radców Prawnych i Adwokatów obowiązuje tajemnica zawodowa. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i nie jestem obojętna na tragedie życiowe. Sprawy karne należą do najbardziej przykrych, dlatego moim Klientom należy się największy stopień uwagi, zaufania oraz wsparcie ze strony mojej Kancelarii.

Prawo podatkowe

Reprezentuje swoich Klientów przed organami podatkowymi, a także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, która obejmuje również również sprawy z zakresu prawo podatkowego. Pomagam swoim Klientom w sprawach dotycząc wyjawienia nieopodatkowanych źródeł przychodu. Doradzam również w jaki sposób się rozliczać, aby było to w pełni sposób zgodny z prawem, a tym samym nienarażało mojego Klienta na odpowiedzialność karno-skarbową.  

Prawa Konsumenta

Zajmuje się ochroną praw Konsumenta i występuje jako pełnomocnik przed Sądami, w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz przedsiębiorcami, którzy naruszają prawa konsumenta. W praktyce gospodarczej powszechnych jest godzenie przez podmioty gospodarcze w interesy Konsumentów, w szczególności poprzez tworzenie niekorzystnych dla nich postanowień umownych. Doradzam Konsumentom oraz analizuję umowy przez nich zawierane. Pomoc zawodowego prawnika, może ustrzec Konsumenta przed wyjątkowo ciężkimi skutkami w postaci naruszenia jego interesów majątkowych.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Reprezentuje Ubezpieczonych przed organami rentowymi, tj. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Zastępuję Ubezpieczonych przed Sądem w tych sprawach, między innymi przed Sądem Okręgowym w Przemyślu, a także:

 • sporządzam odwołanie od decyzji w sprawie przyznania renty (renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej itd.) lub emerytury (emerytury na zasadach zwykłych, wcześniejszej emerytury, emerytury pomostowej itd.),
 • sporządzam apelację od wyroków Sądu Okręgowego odmawiających prawa do emerytury, bądź renty,
 • sporządzam sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS,
 • doradzam w zakresie sposobu gromadzenia dowodów na okoliczność wykonywania pracy w szczególnych warunkach albo w szczególnym charakterze, 
 • doradzam w zakresie gromadzenia dowodów potwierdzających fakt wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. 

Prawo autorskie

Regulację te służą ochronie praw twórcy utworu takiego jak dzieło literackie, utwór audiowizualny czy gra komputerowa. Prawo to dotyczy zarówno sfery majątkowej, jak i sfery niemajątkowej (osobiste prawa autorskie). W sensie podmiotowym wyróżniamy prawa autorskie i prawa pokrewne. Reprezentuję twórców w sporach z wydawcami także przed Sądem.