Prawo administracyjne

Wiele postępowań nie jest prowadzonych przez Sądy lecz leży w gestii orzeczniczej organów administracji, które rozstrzygają je najczęściej w formie decyzji. Dotyczy to między innymi spraw z zakresu prawa budowlanego, takich jak wydanie pozwolenia na budowę, oddanie budynku do użytku, wydanie decyzji  w sprawie warunków zabudowach, ale także związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej takich jak wydawania  różnego rodzaju koncesji, zezwoleń czy też licencji. Sprawy administracyjne dotyczą też świadczeń socjalnych, w szczególności przyznania świadczenia rodzinnego, czy wychowawczego (tzw. 500+). Nie ma jednego  aktu prawnego regulującego materialne prawa administracyjne, procedurę administracyjną reguluje natomiast kodeks postępowania administracyjnego. Kontrolę działań administracji sprawuję również sądownictwa administracyjne. Najbliższym Sądem Administracyjnym jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, od którego orzeczeń skargi kasacyjne rozpatruje NSA w stolicy. W postępowaniu administracyjnym pełnomocnikiem może być praktycznie każdy, nie musi to być adwokat, ani radca prawny. Nie mniej jednak warto z usług zawodowego zastępcy procesowego skorzystać. Usługę prawną jednostek administracyjnych tradycyjnie prowadzą radcy prawni, z uwagi na fakt, iż w przeciwieństwie  do adwokatów mogą pozostawać w stosunku zatrudnienia. Wydanie decyzji administracyjnej może się wiązać z opłatami. Postępowanie administracyjne jest inkwizycyjne, co oznacza, że organ gromadzi dowody także z urzędu, bez wniosku strony. Organy wydające decyzję administracyjne zwykle nie posiadają wykształcenia prawniczego, gdyż wymóg taki nie obowiązuje, tym bardziej strona powinna rozważyć skorzystanie z usług prawnika. Niezależnie od tego decyzja administracyjna podlega jeszcze ocenie w postępowaniu sądowo-administracyjnym jeżeli strona wniesie stosowną skargę. 

Publikację dotyczące prawa administracyjnego:

Dodatkowe informacje dotyczące prawa administracyjnego 

Jeżeli chciałbyś wiedzieć więcej na temat spraw administracyjnych to warto zapoznać się z publikacjami dostępnymi na stronie współpracującej z nami Kancelarii adwokata Piotra Czyżyńskiego w Rzeszowie. Tutaj znajduje się strona adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie