Obsługa prawna firm

Prawo gospodarcze

Zapewniam stałą lub doraźną obsługę podmiotów gospodarczych, w tym indywidualnych działalności gospodarczych,  osobowych spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spóła komandytowo-akcyjna) oraz kapitałowych spółek prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna), Fundacji, Stowarzyszeń rejestrowych oraz zwykłych. Zajmuje się również obsługą organów władzy publicznej. W zakresie obsługi podmiotów gospodarczym zapewniam:

 • analizę umów handlowych pod względem ryzyka oraz ich skutków finansowych,
 • pomoc prawną w negocjacjach handlowych,
 • doradztwo prawne z uwzględnieniem aspektów ekonomii i zarządzania,
 • reprezentację przed Sądami i organami władzy publicznej,
 • egzekucję zaległych faktur,
 • obronę przeciw bezpodstawnych roszczeniom kontrahentów,
 • sporządzanie umów handlowych,
 • tworzenie i przekształcenie spółek oraz indywidualnych działalności gospodarczych, 
 • stały dostęp do informacji prawnej i porad prawnych w Kancelarii lub w siedzibie Klienta świadczonej przez oddelegowanego pracownika z wykształceniem prawniczym.

Obsługa KRS

Tworzę spółki prawa handlowego takie jak spółka jawna, partnerska, komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, oraz komandytowo-akcyjna. Przygotowuje również wszelką niezbędną dokumentację potrzebną do rejestracji spółki, Fundacji bądź Stowarzyszenia. Prowadzę także procedurę zmian wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Windykacja

Zajmujemy się egzekucją wierzytelności na drodze przedsądowej oraz sądowej. Sporządzamy wezwania do zapłaty informując niezdyscyplinowanego kontrahenta o skutkach opóźnienia w płatności, w szczególności o naliczeniu odsetek za opóźnienie oraz ewentualnych kosztach procesu i egzekucji Komorniczej. Taka informacja może przekonać dłużnika do dobrowolnego uregulowania należności. Jeżeli wezwanie jest nieskuteczne kieruję sprawę do Sądu wytaczając powództwo cywilne. W przypadku uwzględnienia powództwa dłużnik pokrywa koszty procesu, w tym wynagrodzenia Kancelarii. Dłużnik pokrywa również koszty postępowania egzekucyjnego

Pieczęć prewencyjna

Umieszczenie pieczęci prewencyjne na fakturach wystawianych kontrahentom wpływa na dyscyplinę płatniczą. Pieczęć ta informuje, że Nasza Kancelaria zajmuję się obsługą prawną danego podmiotu gospodarczego. Jest to instytucja coraz bardziej popularna na polskim rynku usług prawnych.

Prawo pracy

Reprezentuje również pracodawców przed nieuzasadnionymi roszczeniami pracowników z tytułu:

 • rzekomego mobbingu,
 • nienależnego wynagrodzenia za pracę,
 • nieuzasadnionego wypowiedzenia o pracę lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,
 • wypadków w pracy.

Pomagam również pracodawcą w postępowaniach o odszkodowanie, za szkody wyrządzone pracodawcy, w związku z naruszeniem obowiązków pracowniczych lub odpowiedzialności za mienie powierzone.

Przygotowuję również umowy o pracę oraz inne dokumenty związane z zatrudnieniem, takie jak oświadczenia o wypowiedzeniu czy rozwiązaniu umowy z winy pracownika.

Prawo podatkowe

Doradzam przedsiębiorcom jak w sposób prawidłowy rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Pomagam również ustalać strategię optymalizacji podatkowej w granicach obowiązującego prawa oraz w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania. Reprezentuję przedsiębiorców w sporach sądowych przeciwko organom podatkowym, w szczególności przed WSA oraz NSA. 

Zezwolenia, pozwolenia, licencje

Pomagam podmiotom gospodarczym w uzyskaniu stosowanego zezwolenia, pozwolenia bądź licencji koniecznej do zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Obsługa CEIDG

Zarejestrowanie indywidualnej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej nie jest niczym trudnym. Jeżeli jednak chciałbyś skorzystać z pomocy zawodowego pełnomocnika, aby załatwił za Ciebie wszystkie formalności to oczywiście nie ma ku temu przeszkód. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa załatwię za Ciebie wszelkie formalności zwiazane z rejestracją firmy. 

Prawo własności przemysłowej

Prawem własności przemysłowej zajmują się także rzecznicy patentowi. Jako radca prawny udzielam jednak również porad prawnych z tego zakresu. Prawo własności patentowej dotyczy ochrony wynalazków, wzorów przemysłowych oraz wzorów przemysłowych. Prawo to znajduje szczególne zastosowanie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze przemysłowej. Ilość patentów świadczy o rozwoju gospodarczym państwa i jego postępie w aspekcie nowych technologii.