Upadłość konsumencka Przeworsk

Pomoc radcy prawnego z naszej Kancelarii w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej obejmuje zarówno sporządzenie wniosku jak i reprezentację w Sądzie.

Dane Kancelarii:

  • Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek 
  • adres: Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17
  • telefon: + 48 726 066 462

Jak się z nami skontaktować w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

To proste. Wystarczy, że zadzwonisz lub napiszesz maila. Odbierzemy telefon jeżeli to będzie możliwe lub w ciągu maksymalnie godziny oddzwonimy. Można z Nami na spokojnie porozmawiać bez stresu, w końcu pracujemy właśnie dla naszych Klientów. 

Wstępna telefoniczna konsultacja za darmo

W sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej oferujemy wstępną kilkuminutową konsultację telefoniczną udzielaną przez radcę prawnego zupełnie za darmo. Możesz do nas zadzwonić i dowiedzieć się na czym tak naprawdę polega upadłości konsumencka i jakie korzyści można uzyskać, z tytułu jej przeprowadzenia.

Reprezentacja w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Koszt naszej pomocy prawnej w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 4 200 zł. Jeżeli zdecydujesz się na naszą pomoc nie tylko przygotujemy wszystkie potrzebne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej dokumenty, ale radca prawny będzie reprezentował Cię w Sądzie. Nie będziesz musiał drukować żadnych dokumentów i składać ich w Sądzie, ani rejestrować konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Wszystkie dokumenty sporządzi i złoży w Twoim imieniu radca prawny. To radca prawny swoim nazwiskiem podpisze się pod wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Jakie korzyści daje upadłość konsumencką?

Wstrzymanie windykacji i egzekucji

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej ucichną telefony od windykatorów, a komornik wstrzyma wszelkie czynności. Dłużnik może wówczas odetchnąć, gdyż telefony od windykatorów oraz świadomość prowadzenia czynności egzekucyjnych dla większości dłużników bywa stresująca.

Brak zwiększania się kwoty zadłużenia

W momencie ogłoszenia upadłości odsetki od zobowiązań dłużnika przestają być naliczone. W toczące się sprawy sądowe dotyczące masy upadłości w zamian dłużnika wstępuję syndyk. Podobnie wszelkie nowe sprawy dotyczące masy upadłości mogą być wszczynane przeciwko syndykowi. 

Jasny plan działania

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej możemy przedstawić dłużnikowi jasny plan działania. Sytuacja dłużnika jest już w części uregulowana, przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej wielu dłużników nie było sobie w stanie poradzić z tak dużą liczbą wierzycieli i prowadzonych spraw. Przeciętny człowiek w takim przypadku się gubi, a to działa na jego niekorzyść.

Umorzenie zobowiązań 

Oczywiście upadłość konsumencka jest ogłaszana przede wszystkim w tym celu. Warto jednak pamiętać, że umorzeniu zobowiązań dłużnika może nastąpić na samym końcu postępowania dlatego po pierwsze trzeba się uzbroić w cierpliwość, a po drugie nie przesadzać z euforią po ogłoszeniu upadłości, gdyż tak naprawdę postępowanie rozstrzyga się na etapie ustalania planu spłaty. 

Jakie usługi obejmuje pomoc naszej Kancelarii w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Przygotowanie wniosku oraz wszelkich innych dokumentów

Przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym zakresie sporządzimy  wszystkie niezbędne  dokumenty, nawet jeżeli ich nie posiadasz. Ustalimy dane Twoich wierzycieli oraz kwoty przysługujących im zobowiązań.

Złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości doSądu

Radca prawny w Twoim imieniu opłaci i złoży wniosek do Sądu. Wniosek zostanie podpisany przez radcę prawnego. Nie będziesz musiał zatem wysłać wniosku do Sądu pocztą, elektronicznie lub zanosić do biura podawczego.  

Reprezentacja w Sądzie w sprawie upadłości konsumenckiej

Jeżeli Sąd wyznaczy rozprawę to nie będziesz na niej sam. Radca prawny będzie Ci towarzyszył. Aktualnie jednak wyznaczanie rozprawy w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumencki jest rzadkością dlatego większość postanowień jest wydawana na posiedzeniach niejawnych bez udziału stron postępowania. 

Najczęstsze pytania dotyczące upadłości konsumenckiej Klientów z Przeworska

Czy Sąd w Przeworsku będzie rozpatrywał moją sprawę?

Nie. Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rzeczywiście rozpoznają Sądy Rejonowe i taki znajduje się w Przeworsku, jednak rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wprowadza specjalizacje dla Sądów Rejonowych. Zgodnie z tym rozporządzeniem sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z całego Województwa Podkarpackiego rozpatruje Sąd Rejonowy w Rzeszowie jako Sąd I instancji, a odwołanie przysługuje do innego składu tego Sądu lub Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w zależności czego dokładnie sprawa dotyczy. Jeżeli złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do Sądu Rejonowego w Przeworsku to nie zostanie on jednak odrzucony tylko przekazany do Sądu właściwego.

Mieszkam za granicą, czy mogę ogłosić upadłość konsumencką w Polsce?

To zależy. Samo zamieszkiwanie poza granica naszego kraju nie uniemożliwia ogłoszenia  upadłości konsumenckiej w Polsce. Jeżeli jednak mieszkasz lub pracujesz za granicą Sąd będzie musiał ustalić czy w sprawie znajduje zastosowanie polska jurysdykcja, czyli przede wszystkim czy w Polsce znajduje się centrum Twoich życiowych interesów. W przypadku gdy w sprawie powstał element międzynarodowy warto we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wyjaśnić dlaczego zdaniem wnioskodawcy to polski Sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy. 

Kto będzie moim syndykiem?

Sąd w postanowieniu  o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej określi kto będzie pełnił funkcję syndyka w Twoim postępowaniu. Możesz we wniosku zaproponować taką osobę, ale zazwyczaj Sąd nie weźmie Twoje propozycji pod uwagę, oczywiście warto spróbować. Syndykiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub spółka prowadzona przez osoby posiadająca taką licencję. Wielu adwokatów i radców prawnych posiada także tego rodzaju licencję. W Przeworsku swoją działalność prowadzi niewielu doradców restrukturyzacyjnych dlatego najczęściej Sądy wyznaczają dla mieszkańców Przeworska syndyka posiadającego biuro w  Rzeszowie. Dla dłużnika nie jest to duża niedogodność, gdyż najczęściej to sam syndyk odwiedzać dłużnika w miejscu jego zamieszkania.

Czy mogę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej formie papierowej?

Teoretycznie tak. Podobnie możesz złożyć taki wniosek ustnie to protokołu sporządzonego przez pracownika sekretariatu Sądu. W uzasadnieniu do nowelizacji prawa upadłościowego takie przypadki miały być jednak dopuszczalne wyjątkowo, aby umożliw wszczęcie postępowania także osobom wykluczonym cyfrowo. Co do zasady wniosek powinieneś złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych bez względu na to czy działasz samodzielnie, czy jesteś reprezentowany przez pełnomocnika profesjonalnego.

Ważne informację dotyczące upadłości konsumenckiej

Niewypłacalność dłużnika i jej przyczyny

Upadłość konsumencka to postępowanie, którego głównym celem z punktu widzenia interesów dłużnika jest umorzenie jego zobowiązań. Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność danej osoby polega na tym, ze nie jest ona w stanie zaspokajać na bieżąco wymagalnych zobowiązań. Przyczyna niewypłacalność oczywiście też jest ważna. Sąd bada przyczyny niewypłacalności dłużnika, gdy ustala dla niego plan spłaty, ewentualnie odstępując od jego ustalenia od razu umarza jego niespłacone zobowiązania.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi przede wszystkim spełniać wszystkie wymagania formalne. Chodzi tutaj zarówno o wymogi, które dotyczą każdego pisma procesowego określone w kodeksie postępowania cywilnego, jak i elementy, które muszą się znaleźć we wniosku zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe. Należy jednak pamiętać, że nie spełnienie wymogów formalnych wniosku, np. brak zamieszczenia w nim wymaganych danych nie spowoduje, że Sąd taki wniosek oddali. W takim przypadku wniosek może zostać oddalony, a tylko odrzucony. W Internecie krąży wiele nieprawdziwych informacji na temat tego, że w przypadku zwrotu lub odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości można go ponownie złożyć dopiero po 10 latach. Jest to nieprawda. Po odrzuceniu lub zwrocie wniosku można go złożyć ponownie.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla małżonka dłużnika

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Nie oznacza to, ze majątek zgromadzony w majątku wspólnym małżonków przed ogłoszeniem przez jednego z nich upadłości konsumenckiej zostanie pomiędzy nich podzielony. Majątek ten zasili masę upadłość i to w całości, a nie tylko w części jaka przysługiwała upadłego małżonkowi. Małżonek dłużnika będzie mógł dochodzić z masy upadłości kwoty odpowiadającej wartości jego udziału w majątku wspólnym. Co do zasady udział taki będzie wynosił połowę, jednak z ważnych przyczyn, jeżeli jeden z małżonków nie przyczynił się do powstania tego majątku Sąd może zdecydować, że ten udział będzie nierówny. Z orzecznictwa Sadów wynika, że ustalenie nierównych udziałów będzie skuteczne także w postępowaniu upadłościowym. Nie mniej jednak najczęściej interes małżonka dłużnika i tak będą w dużym stopniu naruszony, gdyż co prawda będzie mógł dochodzić zwrotu wartości swojego majątku, ale na równi z innymi wierzycielkami, co oznacza, że może zostać zaspokojony tylko w niewielkiej części. Syndyk powiadamia małżonka dłużnika o fakcie ogłoszenia upadłości konsumenckiej informując o jego sytuacji prawnej oraz przysługujących środkach prawnych w toku postępowania.

Likwidacja masy upadłości

Likwidacja masy upadłość w uproszeniu polega po prostu na jej sprzedaży. Podobnie jak w postępowaniu egzekucyjnym komornik syndyk w postępowaniu upadłościowym sprzedaje składniki masy upadłości. Pieniądze, które zostaną uzyskane, z tytułu sprzedaży przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, a w dalsze kolejności pokrywają zobowiązania dłużnika.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Projekt planu spłaty wierzycieli ustala syndyk, jednak dokument ten wymaga zatwierdzenia przez Sad lub sędziego komisarza. W ramach planu spłaty dłużnik spłaca zaciągnięte zobowiązania. Najczęściej spłata ta ma wręcz symboliczny charakter, gdyż kilkaset złotych miesięcznie przy zadłużenie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych powoduje, że w ramach planu spłaty zostanie spłacona tylko mała cześć zobowiązań dłużnika. Dopiero po stwierdzeniu wykonania planu spłaty pozostałe zobowiązania dłużnika zostaną umorzone.

Umorzenie zobowiązań bez planu spłaty

W przypadku, w którym Sąd odstępuję od ustalenia planu spłaty i umarza zobowiązania upadłego już na tym etapie postępowania nie jest wcale takie rzadkie. Jeżeli dłużnik jest niezdolny do pracy to najczęściej Sąd umorzy jego zobowiązania bez ustalania planu spłaty. Jeżeli natomiast dłużnik ma możliwości zarobkowe to niestety będzie musiał spłacić część zaciągniętych zobowiązań w ramach wykonania planu spłaty.

Warunkowe umorzenie zobowiązań

Sad warunkowo umarza zobowiązania niewypłacalnego dłużnika, który jest konsumentem jeżeli nie może on w danym momencie wykonywać planu spłaty, jednak możliwe, że w przyszłości będzie miał taką możliwość. Sąd umarza warunkowo zobowiązania na okres 5 lat. Jeżeli w tym okresie wierzyciele lub upadły nie zażądają ustalenia planu spłaty to zobowiązania ulegną definitywnemu umorzeniu. Taka sama sytuacja wystąpi gdy co prawda wniosek o ustalenie planu spłaty zostanie w terminie złożony, jednak Sąd ustali, że nadal niezdolność dłużnika do wykonania planu spłaty nie uległa przywróceniu.