Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia następuje z winy pracownika lub pracodawcy, a także bez winy pracownika, ale w skutek okoliczności które leżą bo jego stronie. Pracodawca ponosi winę w przypadku gdy naruszy swoje podstawowe obowiązki lub nie wywiąże się z obowiązków wynikających z obowiązku skierowanie pracownika na inne stanowisko w przypadku wydanie określonego orzeczenia w sprawie niezdolności pracownika do pracy. Pracownik poniesie winę, w szczególności, gdy utraci uprawnienia konieczne do wykonywania pracy lub gdy naruszy swoje podstawowe obowiązki. W tym trybie można rozwiązać umowę z pracownikiem również gdy jego usprawiedliwiona nieobecność przekracza pewien czas określony w kodeksie pracy. W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy w tym trybie drugiej stronie przysługuje odszkodowanie, które może być dochodzone przez Sądem. Fakultatywnie można wtedy skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej kliknij tutaj