Prawo migracyjne

Coraz więcej Cudzoziemców przyjeżdża do Polski w celu osiedlenia się. Cudzoziemcy, zwłaszcza obywatele Ukrainy podejmują w Polsce pracę. W swojej praktyce pomagam pracodawcą w postępowaniach oraz przygotowuję niezbędną dokumentacji potrzebną do powierzenia Cudzoziemcowi pracy na terenie Polski lub uzyskania stosowanego zezwolenia na pracę. Dużo Cudzoziemców zakłada w Polsce również działalność gospodarczą, najczęściej w formie spółki zoo. Z uwagi na fakt, iż Cudzoziemcy często, choć nie zawsze nie znają jeżyka polskiego w sposób biegły potrzebna jest im pomoc w załatwieniu spraw urzędowych. Wówczas osoba taka może skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Na terenach, na których prowadzę praktykę tj. w mieście Rzeszów, Jarosław, oraz Przeworsk z uwagi na bliskość granicy z naszym wschodnim sąsiadem zamieszkuje duża liczba Cudzoziemców.


Publikację dotyczące prawa migracyjnego:

 

Pobyt Cudzoziemców na terenie Polski

Cudzoziemcy mogą przebywać na terenie Polski jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub posiadają decyzję właściwego organu, która zezwala na taki pobyt.

Pobyt w Polsce obywateli UE

Obywatele innych krajów Unii Europejskiej co do zasady są traktowani tak samo jak obywatele Polski. Obywatele tych państw mogą przebywać w Polsce całkowicie legalnie i nie muszą, w tym celu ubiegać się o zezwolenie na pobyt.

Jaki dokument uprawnia Cudzoziemca spoza UE do pobytu na terenie Polski?

Takim dokumentem może być:

  • wiza krajowa lub wiza Schengen,
  • zezwolenie na pobyt czasowy,
  • zezwolenie na pobyt i pracę
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wiza krajowa

Wiza krajowa uprawnia do przebywania wyłącznie na terenie Polski. Na podstawie wizy Krajowej nie można zatem swobodnie poruszać się po terytorium Unii Europejskiej. Wniosek o wydanie wizy krajowej należy złożyć w polskim konsulacie. Wiza krajowa jest wydawana na okres maksymalnie roku. Warto pamiętać o tym, że maksymalna długość pobytu Cudzoziemca w Polsce na podstawie wizy Krajowej wynosi 90 dni w ciągu  sześciomiesięcznego okresu.

Przykład

Pań Siergiej, obywatel Mołdawii otrzymał wizę krajową na okres 180 dni. W dniu 1 stycznia wjechał do Polski. Po upływie 90 dni od dnia przekroczenia polskiej granicy Pan Sergiej musi opuścić nasz kraj, jeżeli nie uzyska innego tytułu do legalnego przebywania na terenie Polski. Po powrocie do swojego kraju Pan Sergiej może ponownie ubiegać się o wizę uprawniającą do pobytu w naszym kraju.

Wiza Schengen

Wiza ta uprawnia do pobytu na terenie każdego z krajów Schengen, a także podróży przez te kraje. Dokument ten daje prawo do legalnego pobytu we wskazanej w strefie maksymalnie przez okres 90 dni w ciągu dowolnego sześciomiesięcznego okresu. Wniosek i wizę Schengen można złożyć w konsulacie kraju docelowego. Wiza ta może być wydana maksymalnie na okres 5 lat.

Przykład

Pani Iryna - obywatelka Mołdawii uzyskała w polskim konsulacie wizę Schengen na okres 2 lat. W dniu 1 czerwca 2018 r. przyjechała do Polski, a następnie przekroczyła granicę polsko-niemiecką w dniu 10 czerwca 2018 r. W Niemczech Pani Iryna przebywała przez do dnia 22 czerwca, a następnie wróciła do swojego kraju. Pani Iryna nie naruszyła warunków wizy, gdyż opuściła strefę Schengen przed upływem 180 dni od dnia wjazdu do Polski.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie to jest wydawane przez Wojewodę na okres 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może ono obejmować krótszą datę ważności. Osoba w stosunku do której zostało wydane zezwolenie na pobyt czasowy otrzymuje kartę pobytu.

Zezwolenie na pobyt i pracę

W celu uproszczenia procedur legalizacji pobytu Cudzoziemców wprowadzono możliwość uzyskania jednolitego pozwolenia na pracę i pobyt w Polsce. Decyzję w tym zakresie wydaje Wojewoda. Powołanie to jak sama nazwa mówi upoważnia Cudzoziemca nie tylko do pobytu w Polsce, ale także wykonywania pracy.

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały dotyczy tylko i wyłącznie pewnej kategorii Cudzoziemców, przede wszystkim osób posiadających Kartę Polaka lub polskie pochodzenie. Zezwolenie to nie posiada daty ważności, gdyż ma charakter bezterminowy. Zezwolenie to uprawnia także na podejmowanie pracy na terenie Polski.

Przykład

Pan Jan - obywatel Ukrainy uzyskał Kartę Polaka, w związku z czym postanowił osiedlić się w Polsce. Najpierw przebywała w Polsce na podstawie wizy krajowej, potem zaś uzyskał pozwolenie na pobyt stały. Od tej pory Pan Jan może przebywać na terenie Polski tak długo jak tylko będzie chciał, a także podejmować w małym kraju pracę bez dodatkowych zezwoleń.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Takie zezwolenie może uzyskać Cudzoziemiec, który przebywa na terenie Polski przez co najmniej 5 lat oraz spełnia dodatkowe warunki. Pobyt ten musi mieć charakter nieprzerwany z pewnymi wyjątkami. Co ważne pobyt Cudzoziemca w Polsce w wymaganym okresie musi być legalny. Zezwolenie to wydawane jest na czas nieoznaczony, jednak raz na 5 lat należy wymieniać kartę pobytu. Cudzoziemiec posiadających takie zezwolenie może pracować w Polsce. Jeżeli chodzi o przebywanie na terenie innego kraju Schengen to Cudzoziemiec na podstawie tego zezwolenia ma prawo przebywać tam maksymalnie 90 dni w ciągu sześciomiesięcznego okresu.

Karta Polaka

Karta Polaka to dokument, który poświadcza polskie pochodzenie i daje jej posiadaczowi szereg uprawnień. Co ważne Karta Polaka nie stanowi podstawy do przebywania na terenie Polski, ale umożliwia legalne podejmowanie pracy w naszym kraju. Nie mniej jednak Karta Polaka w sposób istotny ułatwia uzyskanie prawa pobytu w Polsce, a nawet uzyskania polskiego obywatelstwa. W praktyce uzyskanie polskiego obywatelstwa przez posiadacza Karty Polaka jest uzależnione od jego woli oraz znajomości języka polskiego.

Wprowadzenie instytucji Karty Polaka do polskiego systemu prawnego należy ocenić pozytywnie. Osoby, które z jakiś przyczyn zostały pozbawione polskiego obywatelstwa lub ich potomkowie mają prawo do tego, aby wróci do Polski i osiedlić się w naszym kraju.

Na jakiej podstawie Cudzoziemiec może pracować w Polsce?

Cudzoziemiec może legalnie pracować na terenie Polski jeżeli podstawa jego pobytu na to pozwala lub zostało wydane w stosunku do niego zezwolenia na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o powierzenie pracy.

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę jest wydawane przez Wojewodę. Wniosek o jego wydanie powinien złożyć pracodawca. Co ważne pracodawca musi w tym postępowaniu przedłożyć zaświadczenie Starosty potwierdzające, że obywatele Polski nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania kadrowego na stanowisku, na którym ma być zatrudniony Cudzoziemiec.

Oświadczenie o powierzeniu pracy

W przypadku obywateli niektórych krajów np. Ukrainy i Armenii z pewnymi wyjątkami, w zakresie rodzaju zajmowanych stanowisk mogą oni podejmować pracę na terytorium Polski bez konieczności wydania zezwolenia na pracę, a jedynie na podstawie zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy. Co ważne, w tym przypadku nie jest wymagane wykazanie, że obywatele Polski nie są w stanie zaspokoić wymogów kadrowych pracodawcy. Oświadczenie o powierzeniu pracy rejestrowane jest przez Starostę.

Uzyskanie obywatelstwa polskiego przez Cudzoziemca

Uzyskanie obywatelstwa przez Cudzoziemca w Polsce nie jest łatwe. Przede wszystkim wymagany jest stosunkowo długi pobyt na terenie Polski oraz zdanie egzaminu potwierdzającego znajomość języka i kultury polskiej. Z niektórych wymogów są zwolnione osoby posiadające Kartę Polaka oraz małżonkowie lub krewni obywateli Polski. Decyzję w sprawie uznania za obywatela polskiego wydaje Wojewoda.

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta

Jedną z prerogatyw Prezydenta jest możliwość nadania obywatelstwa polskiego Cudzoziemcowi. Prezydent nie jest w tym przypadku związany żadnymi wymogami formalnymi i może nadać polskie obywatelstwo każdemu Cudzoziemcowi według swojego uznania. Od negatywnej lub pozytywnej decyzji Prezydenta nie służy żaden środek zaskarżenia, gdyż ostateczna decyzja należy do głowy państwa. W praktyce Prezydent nadaje obywatelstwo Polski osobom, które go nie posiadają, a mogą się pochwalić szczególnymi zasługami dla państwa i narodu polskiego. Obywatelstwo polskie często nadawane jest między innymi sportowcom.

Odwołanie od decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt lub pracę

Każda decyzja administracyjną, w tym dotycząca pozwolenia na pobyt lub pracę na terenie Polski podlega kontroli instancyjnej. Jeżeli Cudzoziemiec lub jego pracodawca nie zgadza się z rozstrzygnięciem Wojewody ma prawo złożyć odwołanie od tej decyzji do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Odwołanie takie można złożyć osobiście w urzędzie wojewody, który wydał decyzję, przesłać pocztą lub złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Organ może podtrzymać w mocy zaskarżoną decyzję, albo też ją zmienić lub uchylić i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Skarga do Sądu

Jeżeli decyzja Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców jest dla Ciebie niekorzystna, np. podtrzymał on decyzję Wojewody odmawiającej Ci przyznania prawo do pobytu stałego w Polsce to masz prawo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego. Skargę składasz za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w II instancji.

Kto może Ci pomóc w sprawach dotyczących legalizacji pobytu i pracy?

Jeżeli jesteś Cudzoziemcem i chcesz, aby Twoje prawa w polskim porządku prawnym zostały zabezpieczone w najwyższym możliwym stopniu najlepiej zwrócić się o pomoc do adwokata lub radcy prawnego. Prawnik będzie Ci towarzyszył na każdym etapie ubiegania się o prawo pobytu i pracy na terytorium Polski, a także może pełnić funkcję pełnomocnika nie tylko na etapie postępowania administracyjnego, ale także sądowego. Pełnomocnik może czuwać nad Twoją sprawą także, gdy Ty będziesz musiał opuścić teren naszego kraju.

Ile kosztuje legalizacja pobytu i pracy w Polsce?

W celu legalizacji pobytu i pracy w Polsce musisz się liczyć z koniecznością wnoszenia opłat urzędowych, głównie opłatą skarbową. Koszty tych opłat nie są wysokie. Powinieneś także posiadać podczas pobytu w Polsce środki na bieżące utrzymanie. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego za pomoc w sprawie legalizacji pobytu i pracy to jest ono zależne od rodzaju postępowania i jego etapu. W praktyce najczęściej koszty legalizacji i pobytu w Polsce, w tym wynagrodzenie prawnika jest pokrywane przez przyszłego pracodawcę Cudzoziemca, który jest zainteresowany tym, aby sprowadzić Cudzoziemca do Polski i umożliwić pracę na swoją rzecz.

Dlaczego warto korzystać z pomocy prawnika, w przypadku Cudzoziemców?

Cudzoziemcy najczęściej nie znają w wystarczającym stopniu języka polskiego, a tym bardziej specjalistycznego języka prawniczego. Nawet jeśli doskonale orientują się w procedurach urzędowych w swoim kraju to zrozumienie zasad obowiązujących w tym zakresie w Polsce może być trudne. Prawnik rozwiązuje ten problem, gdyż może każda sprawę załatwiać za Cudzoziemca od A do Z.

Sprawy Cudzoziemców w Jarosławiu i Przeworsku

Na terenie miasta Przeworska i Jarosławia oraz okolic przebywa wielu Cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy. Zawsze staramy się pomagać takim osobom świadcząca usługi prawne na najwyższym poziomie. W przypadku braku znajomości języka polskiego przez naszych Klientów angażujemy do pomocy tłumacza. Pomagamy nie tylko Cudzoziemców, ale także ich aktualnym pracodawcom lub tym, którzy zamierzają ich zatrudnić.

Sprawy pracownicze Cudzoziemców

Cudzoziemcy zatrudnieni na terenie Polski mają prawo do takiej samych warunków pracy jako obywatele Polski i UE. W związku z tym także, w tym przypadku dochodzi do sporów na linii pracodawca i pracownik. Bardzo często Cudzoziemcy nie wiedzą gdzie szukać pomocy. Niestety nadal zdarza się, że pracodawcy wykorzystuje swoją przewagę ekonomiczną, zwłaszcza, w sytuacji, gdy Cudzoziemcy pochodzą z dalekich krajów. W przypadku naruszeń przepisów prawa pracy należy niezwłocznie zawiadomić Państwowy Inspekcję Pracy oraz skonsultować się adwokatem lub radcą prawnym.

Nielegalne zatrudnienie Cudzoziemców

Taki proceder jest bardzo szkodliwi, przede wszystkim dla Cudzoziemców. Zatrudnienie "na czarno" bardzo często łączy się z oferowaniem warunków pracy, której warunki nie gwarantują minimalnych standardów.

Oferta dla pracodawców

W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców oferujemy załatwienie wszelkich formalności związanych legalizacją pobytu i pracy Cudzoziemców. W ramach usługi zapewniamy reprezentację firmy lub spółki zatrudniającej Cudzoziemców przed organami postępowania, w tym Starostą, Wojewodą, a także sądami administracyjnymi wszystkich instancji, a w przypadku powstania sporu z pracownikami także sądami powszechnymi. Całkowity outsourcing obejmujący realizację formalności związanych z zatrudnianiem Cudzoziemców pozwoli przedsiębiorcy na skupienie się na ekonomicznych aspektach prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferta dla agencji pracy tymczasowej

Oferujemy kompleksową obsługę prawną agencji pracy tymczasowej, nie tylko w zakresie spraw związanych z legalizacją pobytu i pracy Cudzoziemców, ale także innych aspektów prowadzenia tego rodzaju biznesu.