Prawo karne - Kancelaria w Przeworsku i Jarosławiu 

Nasza Kancelaria specjalizuje się między innymi w sprawach rozwodowych. Ponad 10 lat doświadczenia w stosowaniu prawa umożliwia podejście do sprawy w sposób kompleksowy. Radca prawny może pełnić funkcję obrońcy lub pokrzywdzonego w sprawach karnych oraz sprawach o wykroczenia. Wystarczy podpisać pełnomocnictwo i załatwimy Twoją sprawę od A do Z. Na naszym blogu znajduje się kilkadziesiąt artykułów z zakresu prawa karnego.

Kontakt z Kancelarią

telefon główny:

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Skontaktuj się z nami

O GAŁĘZI PRAWA

Prawo karne zajmuje się regulacją odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa. Wyróżniamy materialne prawo karne, które znajduje regulację w kodeksie karnym oraz ustawach szczególnych prawa karnego oraz procesowe prawo karne, które zawiera kodeks postępowania karnego. W postępowaniu karnym pokrzywdzony ma prawo korzystać z pomocy pełnomocnika procesowego w osobie adwokata lub radcy prawnego. Natomiast oskarżonego może reprezentować obrońca z wyboru lub z urzędu. Funkcję obrońcy może pełnić wyłącznie adwokat lub radca prawny a z ich upoważnienia aplikant. Postępowanie karne jest co do zasady inkwizycyjne, co oznacza, że Sąd dokonuje czynności również z urzędu. Postępowanie przygotowawcze prowadzi prokurator, policja lub inny organ postępowania przygotowawczego. W sprawach karnym Sądem właściwym w I instancji jest Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy, Sąd Garnizonowy lub Wojskowy Sąd Okręgowy ze względu na rodzaj popełnionego przestępstwa oraz właściwości osobiste sprawcy. Sądy, które leżą w zakresie obszaru mojej praktyki w sprawach karnych:

 • SR w Jarosławiu,
 • SR w Przeworsku,
 • SO w Przemyślu,
 • Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie,
 • SR w Rzeszowie,
 • SO w Rzeszowie,
 • SA w Rzeszowie.

Co reguluje prawo karne?

Prawo karne reguluje zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestępstwa.

Kto może Ci pomóc w sprawach karnych?

W sprawach karnych pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni.

Jak wygląda pomoc w sprawie karnej?

To zależy od tego w jakiej roli występuje Klient. Jeżeli jest on osobą podejrzaną lub oskarżoną to wówczas pomoc prawnika obejmuje obronę. Funkcję obrońcy może pełnić wyłącznie adwokat lub radca prawny, względnie upoważniony przez nich aplikant. Jeżeli chodzi natomiast o usługi świadczone na rzecz pokrzywdzonych to prawnik może kompleksowo reprezentować ich interesy jako pełnomocnik.

Dlaczego warto mieć obrońcę?

Obrońca to profesjonalny prawnik, który zadba o Twoje interesy. Jeżeli w toku postępowania organy postępowania przygotowawczego lub Sąd popełni błąd naruszając interesy Klienta to wówczas obrońca zwróci na to uwagę i ma obowiązek go wykorzystać w interesie swojego Klienta. W sprawie karnej warto zyskać pomoc profesjonalisty.

Czy mogę się przyznać do winy przed obrońcą?

Tak. Tajemnica obrończa jest bezwzględna. Przed obrońcą możesz czuć się swobodnie. Nic co powiesz obrońcy nie może być wykorzystane przeciwko Tobie. Możesz również przedstawiać obrońcy dowody, których nie chcesz ujawniać w Sądzie. Nawet Sąd nie ma prawa przesłuchiwać obrońcy na okoliczności, o których dowiedział się od oskarżonego. Dokumenty związane z prowadzeniem danej sprawy karnej jako obrońca są tajne i nie mogą otwierane przez policje. To duży przywilej.

Ile kosztuje obrońca?

W naszej Kancelarii za obronę w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym pobierane jest honorarium, które wynosi zwykle 2 000 zł. Reprezentacja w postępowaniu Sądowym, w przypadku gdy nasi radcy działali w postępowaniu przygotowawczym to koszt 1 500 zł, a jeżeli obrońca przyłączy się do postępowania dopiero na etapie sądowym honorarium wynosi 3 000 zł.

Obrońca z urzędu

Można ubiegać się o obrońcę z urzędu jeżeli nie jest się w stanie pokryć kosztów obrońcy z wyboru. W niektórych sprawach udział obrońcy w postępowaniu jest obligatoryjny, dlatego zostanie obrońca zostanie ustanowiony nawet jeżeli osoba zainteresowana nie jest niezamożna. Sytuację, w których udział obrońcy jest obligatoryjny reguluje art. 79 kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że oskarżony musi mieć obrońcę jeżeli:

 • nie ukończył 18 lat,
 • jest głuchy, niemy lub niewidomy
 • zachodzi uzasadniona wątpliwości co do tego, czy stan zdrowia psychicznego oskarżonego pozwala na jego udział w sprawie lub jej powadzenie w sposób rozsądny,
 • zachodzą okoliczności utrudniające obronę,
 • sprawa dotyczy zbrodni, chyba, że sprawa prowadzona jest przed Sądem Rejonowym.

W takich przypadkach obrońca musi wziąć udział w każdym posiedzeniu Sądu, w którym udział oskarżonego jest obowiązkowy.

Czy obrońca może działać na niekorzyść oskarżonego?

Nie. Każde działanie obrońcy musi być zgodne z dobrem oskarżonego, nawet jeżeli jest sprzeczne z dążeniem do prawdy. Działania obrońcy, które nie są korzystne dla oskarżonego nie są skuteczne.

Czy policjant ma prawo nie dopuścić obrońcy do udziału w przesłuchaniu?

Jeżeli zostały Ci postawione zarzuty i funkcjonariusz policji zamierza Cię przesłuchać może Ci towarzyszyć obrońca będący adwokatem lub radca prawnym. Odmowa dopuszczenia obrońcy stanowi niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień funkcjonariusza policji. W takim przypadku należy zadzwonić na murem alarmowy i wezwać innych funkcjonariuszy policji, aby sporządzili notatkę ze zdarzenia, w celu wszczęcia postępowania karnego przeciwko funkcjonariuszowi, który przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił swoich obowiązków.

Czy mogę działać samodzielnie, jeżeli ustanowiłem obrońcę?

Tak. Nawet jeżeli upoważniłeś adwokata lub radcę prawnego do pełnienia funkcji obrońcy możesz nadal samodzielnie składać wnioski i o oświadczenia do Sądu lub organu postępowania przygotowawczego. Jeżeli np., Twój obrońca stwierdzi, że złożenie apelacji nie leży w Twoim interesie możesz ją złożyć samodzielnie.

Jak ustanowić obrońcę?

W tym celu należy podpisać specjalne upoważnienie w formie pisemnej. Obrońcę może ustanowić sam podejrzany lub oskarżony, a niektórych sytuacjach także inna osoba.

Czy mogą posiadać kilku obrońców?

Tak. Możesz ustanowić maksymalnie trzech obrońców.

Czy obrońca może bronić kilku oskarżonych?

Tak, jeżeli ich interesy nie są ze sobą sprzeczne.

Czy obrońca może wypowiedzieć upoważnienie do obrony?

Tak, zarówno obrońca, jak i oskarżony mogą to zrobić w każdej chwili.

Jakie sprawy karne prowadzimy?

W naszej praktyce zajmujemy się między innymi sprawami karnymi dotyczącymi:

 • znieważenia i pomówienia,
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i popełnienia innego przestępstwa przeciwko komunikacja,
 • oszustwa.

Znieważenie i pomówienie

Znieważenie polega użyciu uwłaczających drugiej osobie słów lub gestów. Znieważenie może polegać na użyciu wulgarnych, negatywnie nacechowanych określeń w stosunku do pokrzywdzonego. Istotne, aby znieważenie nastąpiło w obecności drugiej osoby, publicznie lub z zamiarem, aby informacja o znieważeniu do tej osoby dotarła. Jeżeli znieważamy drugą osobę w rozmowie z osobą trzecią i rozmowa ta jest poufna to nie stanowi to przestępstwa, chociaż jest naganne pod względem moralnym. W dzisiejszych czasach najczęściej dochodzi do znieważenia za pośrednictwem środków masowego przekazu. Wiele osób uważa, że jest w Internecie anonimowa. Anonimowość kończy się jednak z chwilą popełnienia przestępstwa. Dane osoby, która zamieściła określony materiał w sieci, np. komentarz są łatwe do ustalenia przez organy ścigania, zwłaszcza gdy posługują się w tym celu portalami takimi jak Faceebook. Informację zapisane na nośnikach informatycznych stanowią preferowany dowód w sprawie i są bardzo trudne do podważenia. Najczęściej jednak osoby pokrzywdzone nie dochodzą swoich praw, gdyż wiąże to się nakładem czasu i kosztów. Oczywiście wszystkie koszty muszą potem zostać zwrócone przez osobę skazaną, ale należy liczyć się z tym, że osoby znieważające innych ludzi w Internecie zwykle nie dysponują środkami pieniężnymi.

Postuluje się, aby znieważenie było przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego, gdyż w obecnej sytuacji większość tego rodzaju przestępstw nie zostaje wykryta i ukarana z uwagi na brak woli osób pokrzywdzonych. Nawet znieważenia w Internecie, które są bardzo łatwe do udowodnienia rzadko są kierowane przez pokrzywdzonych do Sądu.

Prowadzenie pojazdu po wpływem alkoholu i inne przestępstwa komunikacyjne

Przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu jest coraz surowiej karane. Liczba tego rodzaju przestępstw z roku na rok spada. W ramach pomocy oskarżonym pełnimy w tych postępowaniach funkcję obrońcy. Warto pamiętać o tym, że w przypadku gdy czyn został dokonany w wyniku tak zwanego patologicznego upojenia alkoholowego lub też w wynikiem choroby alkoholowej, w niektórych sytuacjach możemy mówić o braku popełnienia przestępstwa, co nie wyklucza zastosowanie środków zabezpieczających. W naszej opinii osoby takie powinny być przede wszystkim poddane terapii, gdyż wysokie kary rzadko spełniają swoje rolę, w przypadku tego rodzaju przestępstw. Osoba prowadząca pojazd pod wpływem alkoholu lub powodująca wypadek prawie nigdy nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich zachowań, a tym samym strach przed karą nie ma żadnego waloru prewencyjnego. Osoby takie zwykle zakładają, że nie spowodują wypadku, nie godzą się na niego. Takie założenie jest oczywiście naiwne. Z uwagi na ten fakt, w przypadku przestępstw najważniejsza jest prewencja oraz surowe karanie wykroczeń drogowych.

Oszustwo

Oszustwo polega na wprowadzeniu innej osoby w błąd lub wykorzystanie tego błędu, w celu uzyskania korzyści majątkowej. Ostatnimi czasy bardzo często zgłaszają się do nas osoby, które czują się oszukane przez tak zwane Kancelarie bez uprawnień. Osoby te bardzo często przez naiwność lub łatwowierność powierzyły swoje sprawy prawne firmą, które nie są prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych. Osoby te najczęściej w sposób wyraźny lub milczący były informowane, o tym, że usługi na ich rzecz są świadczone przez adwokatów lub radców prawnych, pomimo iż nie jest to prawnie możliwe. Adwokaci i radcy prawni mogą wykonywać swój zawód tylko w określonych przez praw formach, a nie np. jako pracownicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po uchyleniu przepisu przewidującego sankcje karne za świadczenie usług prawnych bez uprawnień tego rodzaju sytuacje stały się nagminne. Bardzo często osoby szukające pomocy u tak zwanych Kancelarii odszkodowawczych lub upadłościowych są przekonane, że są one prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych lub mogą one ich zatrudniać do świadczenia usług, chociaż tak naprawdę nie jest.

Ile trwają sprawy karne?

To zależy od wielu czynników. Sprawy dotyczące drobnych przestępstw i skierowane do rozpoznania w trybie nakazowym zwykle są rozstrzygane w ciągu kilku miesięcy. Sprawy o ciężkie przestępstwa mogą się natomiast toczyć latami.

Prawo karne, a postępowanie karne

Prawo karne reguluje zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestępstwa oraz poszczególne kategorie przestępstw. Jest to tak zwane materialne prawo karne, które zawarte jest przede wszystkim w kodeksie karnym. Postępowanie karne reguluje zasady prowadzenia postępowania przygotowawczego i sądowego w sprawach karnych. Procesowe prawo karne jest uregulowane w kodeksie postępowania karnego oraz ustawach szczególnych.

Prawo karne skarbowe

Nasza Kancelaria zajmuje się także pomącą w sprawca karnych skarbowych. W tym zakresie radcy prawni pełnią funkcję obrońców podatników, płatników i inkasentów. Zasady praw karnego skarbowego są unormowane w odrębnym kodeksie, który przewiduje pewne odrębności w stosunku do klasycznego prawa karnego.

Adwokat czy radca prawny?

Przy wyborze osoby, która ma pełnić funkcje obrońcy lub pełnomocnika w sprawie karnej nie ma znaczenia czy wybierzemy adwokata czy radcę prawnego. Osoby wykonujące oba zawodu mogą pełnić takie funkcję i gwarantują najwyższy standard usług prawnych. Jeszcze kilka lat temu funkcję obrońcy w sprawie karnej mógł pełnić tylko adwokat, jednak zmiana przepisów przyznała takie uprawnienia także radcom prawny. Od tego czasu coraz więcej radców prawnych zajmuje się pełnieniem funkcji obrońcy w postępowaniu karnym.

Prawo karne wykonawcze

Pomagamy także osobom skazanym w toku postępowania wykonawczego, w ramach którego odbywają karę. W tym zakresie reprezentujemy Klientów w sprawach o:

 • zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • warunkowe, przedterminowe zwolnienie,
 • udzielenie przerwy w karze,
 • odroczenie wykonania kary,
 • rozłożenie grzywny na raty lub jej całkowite umorzenie.

Nasze standardy

Pełniąc funkcję obrońcy oskarżonych wystrzegamy się od jakichkolwiek ocen. W pracy obrońcy ważne jest to, aby zachować neutralność światopoglądową i zawsze stawiać po stronie swojego Klienta, nawet jeżeli ocena jego zachowania jest negatywna. Na podstawie prawa i w jego granicach obrońca musi zrobić wszystko, aby uzyskać korzystne rozstrzygniecie dla swojego Klienta. Nie zawsze jest to możliwe, jednak konieczność wykonywania swojej pracy z największym stopniem staranności i tym, co wyróżnia adwokatów i radców prawnych. Dla nas każda sprawa jest ważna, zarówno na z urzędem, jak i z wyboru. Bardzo często drobna sprawa wymaga olbrzymiego nakładu  pracy, który jest nieproporcjonalny do przyznanego wynagrodzenia. Nie mniej jednak ta okoliczność w żądnym wypadku nie powoduje obniżenia standardów prowadzenia sprawy oraz obsługi Klienta.

Jak zacząć współpracę?

Jeżeli potrzebujesz pełnomocnika lub obrońcy z Jarosławia, Przewoska lub Rzeszowa najpierw zadzwoń i umów się na spotkanie. Jeżeli zdecydujesz się na powierzenie nam sprawy obrońca lub pełnomocnik z naszej Kancelarii niezwłocznie zapozna się z aktami sprawy, dokona ich analizy, a także podejmie, gdy jest to konieczne dalsze kroku w sprawie. Nasza pomoc jest odpłatna, jednak w przypadku, gdy wszczęcie postępowania karnego przeciwko Twojej osobie okażę się niezasadne i np. zostanie uniewinniony koszty naszego wynagrodzenia  będzie Ci musiał zwrócić skarg państwa, a niektórych sprawach druga strona procesu.

Obrona w sprawach karnych 

Jeżeli chciałbyś wiedzieć więcej na temat spraw karnych to warto zapoznać się z publikacjami dostępnymi na stronie współpracującej z nami Kancelarii adwokata Piotra Czyżyńskiego w Rzeszowie. Tutaj znajduje się strona adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie. Adwokat Piotr Czyżyński pełni funkcję obrońcy w sprawach karnych.