Windykacja

Pomoc przy egzekucji należności dla zadłużonych (Windykacja) 
Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 725-490-161/ 726-066-462

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17/4
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Windykacja to proces prawny, którego celem jest zaspokojenie wierzytelności. Wyróżniamy windykacje przedsądową, która co do zasady polega na wezwaniu dłużnika do zapłaty w raz z podaniem podstawy prawnej roszczenia oraz windykacją sądową, która jest znacznie bardziej skuteczna. Wezwanie do zapłaty może sporządzić i skierować w imieniu wierzyciela do dłużnika również radca prawny bądź adwokat, z pewnością korzystnie wpływa do na dyscyplinę płatniczą dłużników. W wezwaniu takim powinny się znaleźć informację o naliczonych odsetkach i pouczenie, że w przypadku niezaspokojenia zobowiązania w terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Windykacja sądowa polega natomiast na wytoczenia powództwa i uzyskanie sądowego nakazu zapłaty lub orzeczenia będącego tytułem egzekucyjnym. Po zaopatrzeniu tego tytułu wykonawczego klauzulą wykonalności można skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. Powództwo w imieniu wierzyciela może wytoczyć radca prawny lub adwokat, w takim przypadku koszty wynagrodzenia prawnika pokryje dłużnik. Wierzyciel może być również reprezentowany przez zawodowego zastępcę procesowego w postępowania egzekucyjnym prowadzonym przez komornika. Po wyegzekwowaniu kwoty należności pieniądze trafiają do wierzyciela, bez potrącania jakichkolwiek opłat (opłaty te oraz koszty ponosi dłużnik).

Pomoc przy egzekucji należności dla zadłużonych (Windykacja)