Mobbing

Pracownik, wobec którego pracodawca lub współpracownicy stosują mobbing nie powinien tego tolerować i wystąpić z odpowiednim powództwem do sądu. Mobbing jest to działanie pracodawcy, którego celem jest wprowadzenie do świadomości pracownika przekonania, iż pracownik nie jest przydatny do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Działanie takie ma na celu poniżenie pracownika, dlatego negatywnie wpływa na jego psychikę i może wywoływać u niego powstanie kompleksów. Mobbingu może się dopuścić pracodawca jak i współpracownik, w każdym wypadku jednak za działania takie ponosi odpowiedzialność pracodawca, który ma za zadanie przeciwdziałać mobbingowi. Pracownikowi przysługuje zadośćuczynienia za krzywdę doznana w wyniku stosowania wobec niego mobbingu, a w niektórych przypadkach dodatkowo odszkodowanie. Więcej na tematy związane z prawem pracy znajdziesz w tym miejscu.