Środki karne

Na czym polegają środki karne?  

Środki karne to inne niż kary środki przewidziane w prawie karnym, które stanowią dodatkową dolegliwość dla sprawcy przestępstwa. Środki te pełnią zarówno funkcje represyjną, niewątpliwym jest bowiem, iż stanowią istotną dolegliwość dla skazanego, ale również funkcję prewencyjną i kompensacyjną. Zdaje się, że w przypadku środków karnym to właśnie te dwie ostatnie funkcje pełnią kluczową rolę.

Pozbawienie praw publicznych i inne środki karne przewidziane w kodeksie 

Pozbawienie praw publicznych jako środek karny stanowi dolegliwości wynikającą z represyjnego charakteru tego środka. Środek ten niewątpliwie negatywnie naznacza sprawcę, dlatego może być stosowany w przypadku wymierzenia kary pozbawienia wolności równej lub dłuższej niż 3 lata. Dodatkowym warunkiem jest to, aby kara ta została wymierzona za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania, określonego stanowiska czy prowadzenia określonej działalności gospodarczej ma niewątpliwie cel prewencyjny, bowiem związany jest z popełnieniem przez sprawcę przestępstwa w związku z pełnieniem tych funkcji zarobkowych, z zatem ten środek karny ma przede wszystkim zapobiec popełnieniu przez skazanego przestępstwa tego samego rodzaju. Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi dotyczy natomiast przestępców skazanych za dopuszczenie się czynów zabronionych przeciwko osobą poniżej 15 roku życia (pedofilia) i ma na celu uniemożliwianiu skazanemu kontaktów z tymi osobami w przyszłości. Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu służy również prewencyjnym funkcjom kary. Środek ten może służyć ochronie osób pokrzywdzonych przez sprawcę lub też kształtowaniu konformistycznych postaw względem porządku prawnego w umyśle sprawcy poprzez uniemożliwienie mu utrzymywania kontaktów ze środowiskiem przestępczym. Środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową jest nakładany za przestępstwa popełnione w trakcie imprezy masowej. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych jest natomiast związany z przestępstwami popełnionymi w związku z organizowaniem lub uczestnictwem w grach hazardowych. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym jest stosowany w przypadku przemocy w rodzinie, i służy ochronie praw osoby pokrzywdzonej. Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym z najczęściej stosowanym środków karnym. W niektórych przypadkach jego orzeczenie jest obligatoryjne. Ten środek karny jest stosowany do sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu komunikacji, a zwłaszcza tych którzy w trakcie prowadzenia pojazdu mechanicznego znajdowali się w stanie nietrzeźwości. Świadczenie pieniężne ma charakter typowo kompensacyjny, służy bowiem zadośćuczynieniu społeczeństwu za popełnione przestępstwo. Natomiast podanie wyroku do publicznej wiadomości ma na celu realizację głównie represyjnej funkcji środka karnego oraz prewencji ogólnej informując społeczeństwo o konsekwencjach naruszenia prawa.

Cele i funkcje środków karnych

Zastosowany środek karny ma co do zasady związek z przestępstwem i ma na celu realizację funkcji prawa karnego. Szczegółowe regulację dotyczących obowiązujących w polskim prawie karnym środków karnych zgadują się w kodeksie karnym. Ustawa ta określa w jakich sytuacjach Sąd może orzec poszczególny środek karny, oraz w jakim wymiarze może on zostać zastosowany oraz jakie szczegółowe ograniczenia dla sprawcy przestępstwa obejmuje. Dodatkowo przepisy określają kiedy orzeczenie środka karnego ma charakter obligatoryjne. W zakresie środków karnych porady prawnej może udzielić obrońca oskarżonego, którym może być adwokat lub radca prawny. Kancelaria Radcy Prawnego na stronie której się znajdujesz ma swoje biura w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie.