Świadczenia pieniężne dla osób represjonowanych

Komu przysługuje i ile wynosi świadczenie?

W ostatnim czasie została przyjęta ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Ustawa ta wejdzie w życie 31 sierpnia bieżącego roku. Ustawa ta jest realizacją podstawowych zasad sprawiedliwości społecznej. Przedmiotowa ustawa przyznaje członkom demokratycznej opozycji antykomunistycznej oraz osobą represjonowanym specjalnego rodzaju świadczenie pieniężne. Świadczenie takie będzie wypłacane co miesiąc bezterminowo. Kwota tego świadczenia jest niewielka, gdyż wynosi trochę ponad 400 zł, jednak jest to istotna pomoc dla emerytów wałczących o wolną Polskę lub poszkodowanych w okresie PRL w skutek szykan ówczesnych władz. Uchwalenie tej ustawy związane jest również z przyjętymi przepisami, które obniżają emerytury funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL (SB, UB). Funkcjonariusze takich służb niejednokrotnie otrzymywali bardzo wysokie świadczenia, gdy tym czasem członkowie opozycji antykomunistycznej utrzymywali się ze skromnych emerytur.

Jak otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych należy spełnić określone warunki. W pierwszej kolejności osoba represjonowana powinna złożyć wniosek do oddziału terenowego IPN, w okręgu w którym zamieszkuje o wydanie zaświadczenia o tym, że nie była ona funkcjonariuszem bądź tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa państwa. Bardzo często było bowiem tak, że w ośrodkach internowania w raz z opozycjonistami byli umieszczani agencji SB, którzy mieli za zadanie zbierać informacje od działaczy opozycji. Regulacja ta została wprowadzona w celu uniknięcia sytuacji, że osoby takie otrzymają przedmiotowe świadczenia. Przy okazji złożenia przedmiotowego wniosku warto również złożyć wniosek do ww. jednostki IPN o udostępnienie dowodów dotyczących represjonowania, co pozwoli przyśpieszyć całą procedurą. Po uzyskaniu ww. decyzji oraz dowodów od IPN osoba represjonowana powinna złożyć do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosek o przyznanie statusu osoby represjonowanej w okresie PRL. Do wniosku tego należy dołączyć obligatoryjnie ww. decyzję otrzymaną z IPN (w niektórych przypadkach nie jest konieczne dołączenie tej decyzji). W toku postępowania organ może zwrócić się do IPN o przesłanie niezbędnej dokumentacji, a zrobi tak w każdym przypadku gdy wnioskodawca nie przedłożył żadnych dowodów na okoliczność represjonowania. Represjonowanie w okresie PRL mogło polega, w szczególności na umieszczeniu w ośrodki internowania, czy też zwolnieniu z pracy z przyczyn politycznych. Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu statutu osoby represjonowanej można ubiegać się o przedmiotowe świadczenia.

Pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Chętnie pomagamy osobą represjonowanym w okresie PRL.