Świadczenia związane z pracą w szczególnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach

  Osoby, które wykonują pracę w szczególnych warunkach są uprawnione do dodatkowych świadczeń emerytalnych. Kwestia spełnienia warunków do otrzymania konkretnego świadczenia często budzi wątpliwości samych zainteresowanych z uwagi na dość skomplikowane przepisy obowiązujące w tym zakresie. W niniejszym artykule zostaną omówione te zagadnienia w prosty, przystępny sposób.

Rodzaje świadczeń

  Przede wszystkim należy wskazać, że o świadczenie związane z pracą w szczególnych warunkach starają się osoby, które nie ukończyły wieku uprawniającego do przyznania emerytury na zasadach ogólnych. Możemy wyróżnić trzy warianty umożliwiające uzyskanie przez ubezpieczonego prawa do wcześniejszej emerytury lub emerytury pomostowej. W pierwszym wariancie ubezpieczony otrzyma swiadczenie, gdy przepracował 15 lat w szczególnych warunkach i wykazał 20 letni staż pracy w przypadku kobiet i o 5 lat dłuższy staż pracy w przypadku mężczyzn. W tym wariancie warunkiem jest jednak to, aby przesłanki te zostały spełnione do 31 grudnia 1999 r. Istotnym jest również to, że do pracy w szczególnych warunkach wliczają się wyłącznie okresy składkowe, a do ogólnego stażu pracy okresy składkowe i okresy nieskładkowe, które są jednak ograniczone czasowo do 1/3 okresów nieskładkowych. Dla przypadku w sytuacji gdy ubezpieczony posiada 30 lat okresów składkowych i 15 lat okresów nieskładkowych zaliczeniu będzie podlegać wyłącznie 10 lat okresów nieskładkowych. Jeżeli zaś ubezpieczony nie spełnił warunku stażu pracy w szczególnych warunkach lub ogólnego stażu pracy do dnia 31 grudnia 1998 r. nadal ma szansę na uzyskanie świadczenia. Chodzi tutaj o emeryturę pomostową. W tym drugim wariancie ubezpieczony musi jednak dodatkowo wykazać, że pracował w szczególnych warunkach również po 31 grudnia 2008 r co najmniej przez 1 dzień. Oczywiście praca w szczególnych warunkach po 31 grudnia 2008 r. jest kwalifikowana według wykazu zawartego w ustawie o emeryturach pomostowych. Warunek ten nie musi być jednak spełniony w wariancie trzecim, który znajdzie zastosowanie jeżeli ubezpieczony spełni warunki stażu pracy w szczególnych warunkach i ogólnego stażu pracy na dzień 31 grudnia 2008 r. W tej sytuacji ubezpieczony musi jednak wykazać, że przepracował 15 lat w pracy, która znajduje się w wykazie dołączonym do ustawy o emeryturach pomostowych.

Więcej informacji

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się pomocą w uzyskaniu świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym zakresie oferujemy analizę pod kątem uzyskania świadczeń emerytalnych oraz reprezentowanie w już toczących się postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych.