Świadek w postępowaniu karnym

  Świadek posiada określone obowiązki oraz uprawnienia wynikające z przepisów postępowania karnego. Przede wszystkim każda osoba wezwana na rozprawę karną w charakterze świadka ma prawny obowiązek stawienia się w wyznaczonym terminie i złożenia zeznań zgodnych z prawdą. W niektórych przypadkach istnieje możliwość przesłuchania świadka z wykorzystaniem urządzeń do przesyłania dźwięku i obrazu na odległość. Jest to przejawem informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. W przypadku natomiast gdy świadek jest obłożnie chory istnieje możliwość przeprowadzenia przesłuchania w miejscu jego pobytu.

  Nie w każdej jednak sytuacji można przesłuchać świadka. W szczególności nie ma możliwość, aby przesłuchać adwokata lub radcę prawnego na okoliczności, o których powziął informację w toku udzielania  pomocy prawnej oskarżonemu. Chodzi tu zarówno o sytuację gdy zawodowy prawnik prowadzi sprawę oskarżonego w oparciu o udzielone pełnomocnictwo jak i w przypadku udzielania porady prawnej. Ograniczenie w zakresie możliwości przesłuchania świadka dotyczy także mediatorów, jednak w tym przypadku obowiązek zachowania tajemnicy nie obowiązuje stosunku do pewnych przestępstw. Chodzi tutaj o przestępstwa, o których nie zawiadomienie stanowi przestępstwo wymienione w art. 240 kodeksu karnego.  Nie istnieje również możliwość przesłuchania duchownych co do faktów, które zostały ujawnione w toku spowiedzi. Ponadto istnieją ograniczenia  w zakresie możliwości przesłuchania na okoliczność tajemnicy państwowej oraz zawodowej.

  Osobą najbliższym dla oskarżonego w rozumieniu kodeksu karnego przysługuje prawo do odmowy składania zeznań. Osoby te mogą odmówić składania jakichkolwiek zeznań lub tylko odpowiedzi na określone pytania. Do osób najbliższych w rozumieniu kodeksu karnego należy miedzy innymi małżonek, rodzice, dzieci, czy też rodzeństwo. Jest to zrozumiałe, gdyż w innym przypadku osoby takie stawiane by były w sytuacji bez wyjścia. Prawo do odmowy składania zeznań nie oznacza jednak, że osoby takie mogą zeznawać nieprawdę. Szczególne warunki obowiązują przy przesłuchiwaniu małoletnich świadków, a także tzw. świadków anonimowych. Zasadą jest również to, że w postępowaniu karnym od świadków odbierane jest przyrzeczenie. Świadek w toku postępowania może korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca p[stawny. Warunkiem ustanowienia pełnomocnika w tym przypadku jest jednak wykazanie interesu prawnego w toczącym się postępowaniu.

  Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Udzielamy pomocy prawnej nie tylko stroną postępowania, ale także świadkom, którzy posiadają interes prawny w toczącym się postępowaniu.