500+

Czym jest świadczenie wychowawcze? 

Świadczenie wychowawcze wprowadzone na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r stanowi wielką pomoc dla polskich rodzin, zwłaszcza tych wielodzietnych. Dotychczas państwo nie pomagało polskim rodzinom w tak szerokim zakresie. Co prawda rodziną, których dochód nie przekraczał określonego progu przysługiwało świadczenie rodzinne, ale było ono niskie. Funkcjonowała również ulga podatkowa na dzieci, po zmianach również dla osób, które nie podają dochodu (niezależnie od tego czy rodzina w danym roku była zobowiązania do opłacenia podatku dostawała dodatkowe pieniążki).

Wysokość świadczenia wychowawczego 

Świadczenie wychowawcze przysługuję w kwocie 500 zł, zarówno obywatelom polskim jak i Cudzoziemcom. Do pobierania świadczenia uprawniani są rodzice oraz opiekuni faktyczni dziecka. Jeżeli tylko jeden z rodziców sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem wyłącznie ten rodzic jest uprawniony do pobierania świadczenia. Pieniądze z programu 500+ nie są wliczane do dochodu na potrzeby ustalenia zobowiązania alimentacyjnego, nie zmniejszają zatem wysokości należnych alimentów.

Próg dochodowy 

Na drugie i kolejne dziecko można otrzymać świadczenie bez względu na dochody osiągane w rodzinie. Niestety w przypadku 1 dziecka obowiązuje próg dochodowy, który wynosi 800 zł (słownie osiemset złotych i zero groszy) dochodu przypadającego na członka rodziny, natomiast w przypadku dziecka niepełnosprawnego jest to kwota o 400 zł wyższa. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy złożyć w jednostce opieki społecznej funkcjonującej w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do ww. świadczenia oraz dowody na okoliczności uzyskiwanego dochodu, np. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia za pracę.

Odwołanie od decyzji 

Jeżeli organ odmówił Ci prawa do świadczenia wychowawczego możesz się dowołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Najlepiej aby odwołanie takie sporządził adwokat lub radca prawny. Prawnik może Cię reprezentować między innymi przed SKO w Przemyślu. Jeżeli Samorządowego Kolegium Odwoławcze nie słusznie podtrzymało decyzję w sprawie 500+ możesz złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Nasza Kancelaria w Jarosławiu oraz Przeworsku zajmuję się sprawami o 500+, działania pracowników często są niezgodne z prawem, dlatego w uzasadnionych przypadkach interwencja zawodowego pełnomocnika jest koniecznością. Doradzam również w zakresie sporządzenia samego wniosku oraz w zgromadzeniu i skompletowaniu właściwej dokumentacji, która musi zostać dołączona do wniosku.