Akcje imienne i akcje na okaziciela

Rodzaje akcji w spółkach

W spółce akcyjnej wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje akcji. Są to akcje na okaziciela i akcje imienne. Cechą charakterystyczna akcji imiennych jest to, że do akcji tych uprawnione są konkretnie oznaczone osoby. Co oczywiste właścicielem takich akcji mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Natomiast akcje na okaziciela cechują się tym, że wynikające z nich uprawnienia przysługują osobie, która posiada te akcje. W związku z tym na akcjach tych nie wymienia się imienia i nazwiska, bądź nazwy podmiotu uprawnionego. Statut spółki powinien zgodnie z kodeksem spółek handlowych określić rodzaj akcji emitowanych w danej spółce,  ich ilość oraz wartość nominalną.

Sposób zbycia akcji 

Od rodzaju akcji zależy również ich sposób zbycia. Akcje imienne mogą być skutecznie przeniesione na inny podmiot jeżeli wzmianka o przeniesieniu zostanie naniesiona na dokument akcji lub zostanie zawarta na odrębnym dokumencie. Konieczne jest również w tym przypadku przeniesienie posiadania tych akcji na nabywcę. Nie musi być to jednak przeniesienie fizyczne dokumentu akcji, a jedynie prawa do dysponowania nią (przeniesienie prawa do dysponowania akcją zdeponowaną w domu maklerskim). Po nabyciu akcji imiennych nowy nabywca powinien zwrócić się do spółki o wpisanie w księdze akcyjnej. W przypadku natomiast zbycia akcji na okaziciela wystarczającym jest przeniesienie posiadania akcji. Oczywiście czynność taka jest oparta na wcześniej zwartej umowie pomiędzy zbywcą a nabywcą, np. umowy darowizny czy umowy kupna- sprzedaży. W razie wątpliwości można zasięgnąć opinii prawnika, w szczególności zawodowego zastępcy procesowego takiego jak adwokat lub radca prawny.

Udział w walnym zgromadzeniu 

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Warunkiem jest wpisanie ich na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia do księgi akcyjnej. W przypadku akcji na okaziciela koniecznym jest złożenia akcji na tydzień przed planowanym posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Oczywiście do zakończenia Walnego Zgromadzenia akcje te nie mogą zostać odebrane, w przeciwnym przypadku akcjonariusz traci uprawnienie do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. W zamian dokumentu akcji można złożyć także zaświadczenie o zdeponowani akcji, np. w domu maklerskim lub u notariusza. Dokument lub zaświadczenie o zdeponowaniu można złożyć na ręce członka zarządu lub prokurenta spółki akcyjnej. Pewne odrębności znajdują zastosowanie w przypadku spółki publicznej.  

Więcej informacji 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na konsultację w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Jeżeli chcesz poznać naszą ofertę dotycząca obsługi prawnej podmiotów gospodarczych znajdziesz ją tutaj.