Alimenty

Sprawy o alimenty

Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 726-066-462

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17/4
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Czym są alimenty i komu się należą?

To świadczenie pieniężne dla osób fizycznych, do którego są zobowiązane inne osoby fizyczne. Mają one charakter regularny i obligatoryjny, dobrowolny lub nakazowy. Obowiązek płacenia alimentów może wynikać z pokrewieństwa (najczęściej rodzic- dziecko), powinowactwa (np. macochy lub ojczyna na rzecz pasierba lub pasierbicy) lub małżeństwa (alimenty na małżonka po rozwodzie z orzekaniem o winie). Przy orzekaniu wysokości świadczenia bierze się pod uwagę możliwości zarobkowego pozwanego oraz potrzeby powoda.

Jak uzyskać świadczenie alimentacyjne?

Aby uzyskać świadczenie alimentacyjne na własną osobę lub niepełnoletnie dzieci należy wnieść pozew do Sądu Rejonowego właściwego według naszego miejsca zamieszkania. Warto wówczas skorzystać z usług Radcy Prawnego lub Adwokata. Zapraszamy do naszych kancelarii w Rzeszowie, Przeworsku lub Jarosławiu, pomożemy sporządzić pozew, skompletować dokumenty, odpowiednio uzasadnić Państwa roszczenie. Po podpisaniu pełnomocnictwa nasz Radca Prawny będzie reprezentował klienta podczas rozprawy. Z doświadczenia wiemy, że w takich sytuacjach potrzebna jest fachowa pomoc prawna, gdyż strona pozwana może próbować powołując się na złą sytuację finansową lub rzekomo zły stan zdrowia zaniżyć wysokość świadczenia alimentacyjnego lub całkowicie się od niego uchylić.

Ile kosztuję wniesienie pozwu i ile trzeba czekać na wypłatę świadczenia?

Pozew o alimenty jest zwolniony z opłat sądowych, natomiast kwota wynagrodzenia dla profesjonalnego pełnomocnika- Radcy Prawnego lub Adwokata zależna jest on wartości przedmiotu sporu (koszt ten może pokryć pozwany po zakończeniu procesu). Na wypłatę świadczenie nie musimy czekać do ogłoszenia postanowienia sądu, gdyż Nasi prawnicy tak zredagują wniosek, aby zabezpieczyć powództwo na czas trwania procesu. Takie roszczenia są uwzględniane szczególnie w przypadku pozwu o alimenty na rzecz niepełnoletnich dzieci.

Co jeśli dana osoba uchyla się od płacenia alimentów?

Jeśli pozwany nie płaci alimentów w terminie lub całkowicie uchyla się od ich świadczenia, możemy udać się do Komornika z prawomocnym wyrokiem sądu (wcześniej także z postanowieniem  o zabezpieczeniu powództwa na czas procesu), który rozpocznie postępowania egzekucyjne wobec dłużnika. Jeśli okażę się, że zobowiązany do płacenia alimentów jest bezrobotny, niewypłacalny, wówczas można się na podstawie zaświadczenia od komornika starać na wypłatę pieniędzy z tzw. funduszu alimentacyjnego.

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

Należy pamiętać, iż uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów jest przestępstwem (art. 209 Kodeksu Karnego). Osoba która nie płaci zarządzonych alimentów, a w jej imieniu robi to wspominany fundusz zadłuża się wobec skarbu państwa. Ukrywanie dochodów, praca „na czarno”, kupno wartościowych przedmiotów z przenoszeniem ich własności na inne osoby po to aby nie płacić alimentów jest przestępstwem, które może skutkować ograniczeniem lub pozbawieniem wolności.