Alimenty na pełnoletnie dziecko

Na czym polega obowiązek alimentacyjny? 

Obowiązek alimentacyjny polega na zobowiązaniu pewnej osoby do dostarczania środków utrzymania innej osobie. W praktyce, ale oczywiście nie tylko obowiązek alimentacyjny dotyczy głównie rodziców, którzy zobowiązani są do utrzymania swoich dzieci. Wbrew obiegowej w niektórych środowiskach opinii obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie w chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, ale trwa nadal. Obowiązek ten wygasa jednak gdy dziecko jest się w stanie samodzielnie utrzymać. Co do zasady małoletni nie są się w stanie samodzielnie utrzymać, bowiem z pewnymi wyjątkami nie mogą pracować bowiem powinni przeznaczać czas na naukę i przygotowanie do zawodu. Nie dotyczy to przypadków, gdy dziecko posiada majątek, który pozwala mu się utrzymać samodzielnie dzięki uzyskiwanym dochodom (wówczas obowiązek alimentacyjny wygasa).

Alimenty na pełnoletnie dzieci 

Pełnoletni dzieci, aby nadal być uprawnionymi do alimentacji muszą wykazać, że nie są się w stanie utrzymać samodzielnie. Przesłanką taką może być choroba, czy czasowa niezdolności do pracy lub fakt pobierania nauki mającej przygotować do wykonywania zawodu. Ważne jest jednak, aby dziecko przeznaczało czas rzeczywiście na naukę, i osiągało w jej toku zadowalające wyniki. Jak wskazuje się w orzecznictwie Sądu Najwyższego powtarzanie semestru stanowi asumpt do stwierdzenia, że dziecko nie podejmuje starań w celu uzyskania samodzielności finansowej, a tym samym nie jest uprawnione do alimentów. Również posiadanie przez rzekomo uprawnionego do alimentacji wyuczonego zawodu może stanowić przesłankę do stwierdzenia, że dziecko powinno podjąć pracę, a ewentualnie jeżeli wykazuję taką wolę podjąć studia w trybie niestacjonarnym co nie koliduje z praca zarobkową i umożliwia samodzielne utrzymanie. Sam fakt podejmowania nauki w trybie dziennym powinien być uwarunkowany szczególnymi zainteresowaniami dziecka oraz zdolnościami. Jeżeli uprawniony do alimentacji już na etapie szkolnym nie wykazuję zainteresowania nauką nie jest uzasadnione, aby podejmował studia wyższe. Podejmowanie edukacji na poziomie szkoły wyższej pod względem istnienia obowiązku alimentacyjnego jest uzasadnione tylko wówczas, jeżeli ma wpłynąć na rzeczywiste możliwości zarobkowe uprawnionego do alimentacji.

Pomoc prawna Kancelarii 

Jeżeli masz wątpliwości co do istoty lub wysokości obowiązku alimentacyjnego skontaktuj się ze swoim adwokatem lub radcą prawnym. Prawnik może przygotować dla Ciebie pozew o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego, czy też o obniżenie jego wysokości. Zapraszam również do mojej Kancelarii Radcy Prawnego, która usytuowana jest w centrum Rzeszowa, a także centrum Jarosławia oraz Przeworska.