Alimenty wstecz

Cele obowiązku alimentacyjnego 

Obowiązek alimentacyjny ma służyć przede wszystkim zaspokojeniu aktualnych oraz przyszłych uzasadnionych potrzeb uprawnionego do alimentacji. Możliwość ubiegania się o alimenty wstecz jest bardzo ograniczona. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy obowiązek alimentacyjny został stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu zaopatrzonym w klauzule wykonalności, wówczas obowiązuje bowiem trzyletni termin przedawnienia. Teza o tym, że obowiązek alimentacyjny nie dotyczy co do zasady zdarzeń przeszłych jest akcentowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zasada ta obowiązywała jeszcze w orzecznictwie na gruncie prawa rodzinnego z 1946 r. Po wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego kodeksu rodzinnego z 1950 r. zasada ta nadal obowiązywała w orzecznictwie. Nie zmieniły tego również regulacje aktualnie obowiązującego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 1964 r.

Wyjątki od reguły

Wobec stanowiska judykatury możliwe jest jednak w pewnym sytuacjach ubieganie się o zasądzenie alimentów za okres przeszły. Dotyczy to przede wszystkim roszczenia regresowego osoby, która łożyła na utrzymanie uprawnionego do alimentacji, pomimo, iż nie była do tego zobowiązana. W takim przypadku nie jest to jednak stricte roszczenie alimentacyjne, tylko defacto roszczenie osoby trzeciej. Z roszczeniem alimentacyjnym możemy mieć natomiast do czynienia wówczas gdy uprawniony do alimentacji zaciągnął zobowiązania na swoje utrzymanie i teraz pozywa zobowiązanego, aby ten alimentował go w celu umożliwienia mu spłaty zaciągniętych zobowiązań, jeżeli bowiem zobowiązań takich nie zaciągał oznacza to, że uzyskał samodzielność finansową, a więc nie istniał obowiązek alimentacyjny. Jeżeli natomiast osoba trzecia go utrzymywała, to tej osobie przysługuje właściwe roszczenie regresowe.

Zasądzenie alimentów od dnia wniesienia pozwu do Sądu

Warto jednak pamiętać, że w powód może domagać zasądzenia alimentów od dnia wniesienia pozwu, co nie budzi wątpliwość w judykaturze. W skutek tego nawet jeżeli proces o alimenty potrwa bardzo długo to nie będzie miało to wpływu na czasowy zakres zobowiązania alimentacyjnego. Istnieje również możliwość zabezpieczenia alimentów na czas procesu dla którego wystarczającym jest uprawdopodobnienie roszczenia alimentacyjnego. Pozew o alimenty może również przygotować prawnik, w tym adwokat lub radca prawny. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać poradę prawna w Twojej konkretnej sprawie  zapraszam do mojej Kancelarii w Rzeszowie, Przeworsku albo w Jarosławiu. Radca prawny może przygotować dla Ciebie pozew lub inny dokument oraz reprezentować twoje interesy w Sądzie.