Apelacja w postępowaniu karnym

Apelacja jako zwyczajny środek zaskarżenia

Jeżeli oskarżony nie zgadza się z wyrokiem wydanym przez Sąd I instancji może złożyć apelację. Apelacja jest to zwyczajny środek zaskarżenia, której wniesienie wstrzymuje uprawomocnienie wyroku. W niektórych przypadkach apelacja może być również wniesiona przez inne osoby niż oskarżony lub jego pełnomocnik. W szczególności od niektórych orzeczeń Sądu apelacja przysługuje pokrzywdzonemu. Termin na wniesienie apelacji wynosi 14 dni i jest liczony od dnia doręczenia odpisu zaskarżonego wyroku w raz z uzasadnieniem apelującemu. W przypadku gdy w danej sprawie Sąd Okręgowy orzeka w pierwszej instancji przepisy nakładają przymus adwokacko-radcowski w zakresie sporządzenia apelacji. Oskarżony nie może zatem sporządzić apelacji samodzielnie lecz musi się z tym zwrócić do zawodowego pełnomocnika. Oczywiście jeżeli oskarżonego nie stać na opłacenie usług profesjonalnego prawnika może również wnosić o ustanowienie w postępowaniu apelacyjnym pełnomocnika z urzędu. Co do zasady w związku z przymusem adwokacko-radcowskim Sąd przychyla się do takiego wniosku.

Jakie zarzuty podnieść w apelacji?

W apelacji oskarżony może w szczególności podnosić zarzuty co do jego winy lub kary. W pierwszym przypadku oskarżony może podnosić, ze nie popełnił zarzucanego mu czynu, lub czyn ten nie realizował przedmiotowych bądź podmiotowych znamion przestępstwa. W drugim natomiast przypadku oskarżony nie kwestionuje, iż popełnił przestępstwo, ale podnosi że zastosowana kara lub środek karny jest nieadekwatny do popełnionego czynu i innych czynników, które zgodnej z kodeksem karnym powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wymiaru kary. Po otrzymaniu apelacji Sąd I instancji jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania akt sprawy właściwemu Sądowi II Instancji. Apelację jak większość środków zakażenia wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję procesową. W niektórych przypadkach zdarza się, ze Sąd odwoławczy na podstawie upoważnienia przyznanego mu przez przepisy kodeksu postępowania karnego zwraca te akta z żądaniem, aby Sąd I instancji w niezbędnym zakresie uzupełnił uzasadnienie wyroku. Dzieje się tak gdy uzupełnienie uzasadnienia wyroku jest konieczne do rozpoznania sprawy przez Sąd II instancji. Sąd odwoławczy w celu rozpoznania apelacji co do zasady wyznacza rozprawę. Istnieje również możliwość przeprowadzenia w toku postępowania apelacyjnego nowych dowodów. W postępowaniu apelacyjnym oskarżony może być reprezentowany przez obrońcę będącym adwokatem lub radcą prawnym.

Reprezentacja w sprawach karnych

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w postępowaniu apelacyjnym zapraszamy do kontaktu. Pomagamy zarówno oskarżonym jak i osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Nasze siedziby znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie