Bezpośrednie stosowanie Konstytucji

Waga Konstytucji w porządku prawnym 

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym obowiązującym na terenie Polski. Warto pamiętać, że wiele przepisów konstytucji znajduje bezpośrednie zastosowanie w polskim porządku prawnym. Zasadą jest właśnie to, że przepisy Konstytucji stosuje się wprost. Oznacza to, że Sąd stosując prawa w danej konkretnej sprawie i rozstrzygając określony spór może oprzeć swoje rozstrzygnięcie również na regułach zawartych w Konstytucji. Nie każda jednak norma konstytucyjna może znaleźć zastosowanie bezpośrednie.

Upoważnienia ustawowe w Konstytucji 

Przede wszystkim Konstytucja zawiera upoważnienia do uregulowania pewnych kwestii w drodze ustawowej. Regulacja ta znajduje się w art. 81 Konstytucji, który stanowi niektórych prawa gwarantowanych w Konstytucji można dochodzić wyłącznie w granicach określonych w ustawie. Jest to w pełni zrozumiałe rozwiązanie, gdyż niektóre materie wymagają szczegółowej regulacji, a to ustawa stanowi podstawowy akt prawny regulujący stosunki społeczne. W takim przypadku gdy Konstytucja gwarantuje jakieś prawo w jej przepisach znajduje się postanowienie, że tego konkretnego prawa można dochodzić w granicach określonych w ustawie. Norma taka stanowi także zobowiązanie dla prawodawcy, gdy uregulował określoną materii aktem rangi ustawowej.

Normy programowe 

Niektóre natomiast normy Konstytucyjne same ze swojej istoty uniemożliwiają bezpośrednie zastosowanie. Są to tak zwane normy programowe. W tym przypadku Konstytucja przyznaje obywatelom prawa i wolności jednak nie jest możliwa ich realizacja tylko i wyłącznie w oparciu o postanowienia Konstytucji, bowiem jej regulację w tym zakresie są zbyt mało szczegółowe, bardziej o charakterze wytycznych dla prawodawcy ustawowego. Należy zatem stwierdzić, że norma konstytucyjna może stanowić podstawę wydania decyzji lub orzeczenia tylko i wyłącznie w przypadku gdy jest w sposób wystarczający skonkretyzowana w stopniu umożliwiającym jej zastosowanie bez odwoływania się do przepisów rangi ustawowej. Tezę tę potwierdza między innymi Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 umaja 2013 r., w sprawie o sygn. akt. VI ACa 1362/12.

Usługi adwokackie lub radcowskie 

W sprawach gdzie znajduje bezpośrednio zastosowanie Konstytucja wskazanym jest skorzystanie z usług adwokata lub radcy prawnego. Prawnicy Ci posiadają uprawnienia w szczególności do sporządzenia i wniesienia skargi konstytucyjnej. Kancelaria Radcy Prawnego na stronie której się znajdujesz ma biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Więcej informacji na temat Konstytucji Rzeczpospolitej Polski znajdziesz w kategorii prawo konstytucyjne.