Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

Jak zostać adwokatem lub radcą prawnym?

Podstawową formą przygotowania do wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego jest aplikacja. W celu przyjęcia na aplikację najpierw należy ukończyć pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. Po aplikacji należy złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy. Co do zasady wymagania stawiane wobec przyszłych adwokatów są takie same jak w przypadku radców prawnych.

Kto jest zwolniony z wymogu odbycia aplikacji?

Niektóre osoby są zwolnione z obowiązku odbycia aplikacji i mogą przystąpić do egzaminu bez odbycia aplikacji. Do osób tych należą:

 • doktorzy nauk prawnych;

 • osoby, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego;

 • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;

 • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;

 • osoby, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego;

 • osoby, które zdały egzamin sędziowski, adwokacki, w przypadku egzaminu radcowskiego i radcowski, w przypadku egzaminu adwokackiego, a także egzamin prokuratorski, notarialny lub komorniczy;

 • osoby, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może zostać adwokatem lub radcą prawnym bez aplikacji i egzaminu?

Bez konieczności odbycia aplikacji i złożenia egzaminu na listę adwokatów lub radców prawnych mogą zostać wpisani

 • profesorzy i doktorzy habilitowanych nauk prawnych;
 • osoby, które przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy albo wykonywały zawód komornika;
 • osoby, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego jeżeli ubiegają się o wpis na listę adwokatów albo adwokata jeżeli ubiegają się o wpis na listę radców prawnych albo notariusza;
 • osoby, które zajmowały stanowisko asesora sądowego przez okres co najmniej 2 lat;
 • osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. lub egzamin notarialny po dniu 22 kwietnia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat: zajmowały stanowisko asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego lub wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75), lub były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego;
 • osoby, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat: zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, lub były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego, lub były zatrudnione w Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego.

Czy adwokat może zostać radcą prawnym?

Adwokat może zostać radcą prawnym bez konieczności odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu. Na podobnych zasadach może zostać adwokatem radcą prawnym. Ta sama osoba może być wpisana zarówno na listę adwokatów i radców prawnych, jednak wówczas musi zawiesić wykonywanie jednego z tych zawodów.

Czy radcą prawnym ma takie same uprawnienia jak adwokat?

Tak, radcą prawny ma takie same uprawnienia jak adwokat. Radca prawny może reprezentować Klienta w każdej sprawie jak adwokat, również pełnić funkcję obrońcy w postępowaniu karnym.

Czy adwokat może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę?

Nie, adwokat nie może wykonywać zawodu w ramach stosunku pracy. W przypadku radcy prawnego jest to możliwe.

Chcesz widzieć więcej?

Jeżeli jesteś początkującym prawnikiem i szukasz pracy możliwe, że właśnie Ciebie szukamy. Współpracujemy stałe lub doraźnie z adwokataki i i innymi radcami parowymi. W razie pytan zadzwon pod nuemr 724-046-783 lub napisz. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.