Delegowanie pracowników

Na czym polega delegowanie pracowników? 

Delegowanie pracownika polega na tym, że pracodawca powierza pracownikowi pełnienie obowiązków służbowych w innym państwie. Zasady delegowania pracowników na terenie innego państwa Unii Europejskiej regulują przepisy prawa krajowego stanowiące implementacje unijnej dyrektywy. W przypadku delegowania pracowników z poza obszaru UE zastosowanie znajdują natomiast przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z tą dyrektywą państwa są zobowiązane zapewnić pracownikom delegowanym na teren danego państwa ochronę taką, jaka przysługuje pracownikom rodzimym.  

Delegowanie, a delegacja

Delegowanie pracowników stało się w ostatnich czasach bardzo popularne, w związku ze wzrostem migracji zarobkowej oraz przemysłowej. Delegowanie należy odróżnić od delegacji pracownika, która jest podrożą służbową. Obie instytucje różnią się zarówno celem jak i zakresem czasowym. Oddelegowanie jest po prostu tymczasową zmianą miejsca pracy natomiast delegacja stanowi podróż służbową, która ma charakter incydentalny dlatego nie charakteryzuje się ciągłością czasową.

Uprawnienia pracownika, w przypadku delegowania 

Pracownikowi w związku z podróżą służbową przysługują dodatkowe świadczenia, natomiast pracownikowi delegowanemu przysługuje między innymi co najmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące na terenie państwa na terenie, którego następuje delegacja, a co za tym idzie zastosowanie znajduje prawo obce nawet jeżeli sprawa zostanie rozpoznana polskiej jurysdykcji krajowej. Sprawy te dotyczą najczęściej polskich pracowników, którzy wyjeżdżają na polecenie pracodawców poza granice kraju, a także agencji pośrednictwa pracy zajmujących się wynajmem pracowników z Polski dla przedsiębiorców z krajów Europy Zachodniej  takich jak Wielka Brytania, czy Niemcy.

Rozstrzygnięcie sporu przez Sąd 

Przy sporach z pracodawcą w zakresie zakwalifikowania danego zdarzenia jako podróż służbową  czy też oddelegowania pracownika zatrudniani mogą żądać jego rozstrzygnięcia przez Sąd zgłaszając odpowiednie powództwo. Takie pismo procesowe może sporządzić również adwokat lub radca prawny. W swojej praktyce prowadzę sprawy z zakresu prawa pracy, w tym sprawy związane z delegowaniem pracowników do innego państwa UE. Zwykle w takich przypadkach pracodawcy są reprezentowani przez zawodowych pełnomocników, dlatego pomoc profesjonalnego prawnika może bardzo się przydać. Prowadzę sprawy na terenie województwa podkarpackiego, zwłaszcza w Jarosławiu, Rzeszowie, Przeworsku oraz Przemyślu. w razie potrzeby zastępuję strony w postępowaniu Sądowym również na obszarze całej Polski w oparciu o osobiste stawiennictwo, substytucję lub zastępstwo aplikanta.