Dlaczego warto ogłosić upadłość?

Skutki ogłoszenia upadłości

Klienci korzystający z usług naszej Kancelarii zainteresowani ogłoszeniem upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej czyli tzw. upadłości konsumenckiej często pytają jakie skutki ma skuteczne przeprowadzenie postępowania upadłościowego i jak wygląda życie po ogłoszenie upadłości, a defacto chodzi im w tym przypadku o życie po przeprowadzeniu całej procedury oddłużenia. W niniejszym artykule omówione zostanie jakie pozytywne skutki pociąga zasadą prawomocne zakończenie postępowania upadłościowego.

Alternatywa dla upadłości 

Osoba zadłużona, która nie ogłosi upadłości konsumenckiej często musi pogodzić się z tym, że może nawet do końca życia nie będzie w stanie spłacić całości zaciągniętych zobowiązań. Wynika to z faktu, że pierwotnie zaciągnięty dług ciągle się powiększa. Do należności głównej dochodzą dodatkowe koszty takie jak koszty procesu, w tym wynagrodzenia pełnomocnika wierzyciela czy też koszty egzekucyjne. Z uwagi na ten fakt dług ciągle rośnie, a jego spłata jest coraz trudniejsza. Dodatkowo do długu wierzyciel dolicza odsetki. Co prawda odsetki przedawniają się już z upływem 3 lat od daty ich wymagalności, jednak skutecznie niweczy ten skutek wytoczenie przez wierzyciela powództwa o zapłatę tych odsetek i uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądowego, które przedawnia się dopiero z upływem 10 lat. Dodatkowo wszczęcie egzekucji ponownie przerywa bieg przedawnienia. Wierzyciel może wnosić o wszczęcie egzekucji dowolna ilość razy, a tym samym nawet jeżeli nawet będzie ona nieskuteczna działania wierzyciela mogą zniweczyć skutki przedawnienia.

Wykonanie planu spłaty 

W przypadku natomiast gdy dłużnik ogłosi upadłość konsumencką, i nie zostanie ustalony plan spłaty, lub wykona ten plan spłaty nawet jeżeli nie spłaci całości zobowiązań postępowania zostanie prawomocnie zakończone. Koszty upadłości są dodatkowo znacznie niższe niż koszty egzekucji prowadzonej przez komornika, nie są też naliczane odsetki i dodatkowe koszty procesu wynikające z roszczeń poszczególnych wierzycieli. Po prawomocnym zakończeniu postępowania upadłościowego wierzyciele mogą być niezaspokojeni w całości, lub nawet w bardzo małej części, a dłużnik i tak będzie zwolniony z długu. Wówczas dłużnik może zacząć nowe życie, będzie wolny od egzekucji komorniczych. Taka osoba będzie mogła wreszcie kupić jakiś przedmiot na raty. Upadłość konsumencka to sposób na uregulowania swojej sytuacji finansowej. W sprawach tych najlepiej konsultować się z prawnikiem takim jak radca prawny, adwokat ewentualnie doradcą restrukturyzacyjnym (osoba ta nie musi być prawnikiem, ale posiada wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i może pełnić obowiązki syndyka).

Kontakt z Kancelarią

Znajdujesz się na stronie Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawach upadłościowych.