Doręczenia w postępowaniu karnym

Specyfika doręczeń w procedurze karnej  

W postępowaniu karnym obowiązują nieco inne zasady doręczania pism, niż w przypadku postępowania cywilnego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w tej pierwszej procedurze większość czynności jest wykonywanych z urzędu. W postępowaniu karnym nie zawsze istnieje obowiązek doręczenia orzeczeń i zarządzeń Sądu czy organu postępowania przygotowawczego. Taki obowiązek musi nałożyć na te podmioty konkretny przepis ustawy. Dla przykładu obowiązkowo doręcza się pokrzywdzonemu zawiadomienie o odmowie wszczęcia śledztwa, czy też dochodzenia.

Podmioty upoważnione do odbioru pism

W postępowaniu karnym ważne jest również to, aby wszelkie pisma skierowane zwłaszcza do stron lub innych uczestników postępowania nie dostały się do rąk nieupoważnionej osoby. Wynika to z faktu, że dane tam zawarte po pierwsze dotyczą bardzo prywatnych osobistych spraw, a po drugie uzyskanie informacji na temat prowadzonego postępowania przez osobę nieupoważnioną może w sposób negatywny wpłynąć na wynik takiego postępowania. Dlatego właśnie pokrzywdzony może wskazać inny adres do doręczeń niż adres zamieszkania, np. adres pracy tak aby chronić dane na temat swojego miejsca zamieszkania, w szczególności przed sprawcą przestępstwa. Pokrzywdzony może być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego i wówczas na adres pełnomocnika będzie wysłała wszelka korespondencja.

Wezwanie w postępowaniu karnym

Wezwanie to szczególny rodzaj pisma w postępowaniu karnym, które powinno zawierać określone przez prawo elementy. W takim wezwaniu powinny znaleźć się dane o organie, który zawiadomienie wystosował, tak żeby wezwany wiedział z kim powinien kontaktować się w danej sprawie. Do zasadniczej treści wezwania należy określenie w jakiej sprawie dana osoba jest wezwana i w jakim charakterze, np. świadka, czy też oskarżonego. Oczywistym jest również to, że organ wzywający musi w sposób precyzyjni określić dzień, godzinę i miejsce do którego osoba wezwana powinna się stawić.Wezwania można podzielić na te, przy których stawiennictwo jest obowiązkowe oraz takie w których organ wzywa osobę do udziału w czynności, ale jest to wyłącznie jej prawo, a nie obowiązek. Takie wezwanie jest w istocie zawiadomieniem do którego stosuje się przepisy o wezwaniu. W przypadku gdy dana osoba nie stawi się na określoną czynność w przypadku gdy ma do tego obowiązek powinna liczyć się z możliwością zastosowania sankcji finansowych oraz przymusowego doprowadzenia na miejsce dokonania czynności.

Zakres pomocy Kancelarii

Kancelaria pomaga przede wszystkim pokrzywdzonym przestępstwem. Swojego reprezentanta w Sądzie może również posiadać świadek, jeżeli wykaże interes prawny w toczącym się postępowaniu. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.