Działalność gospodarcza obcokrajowców

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski 

W Polsce swoje firmy prowadzą zarówno obywatele Polski jak i obywatele innych państw. Jeżeli chodzi o zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli innych państw należy zaznaczyć, ze są one zróżnicowane ze względu na to, czy obcokrajowiec posiada obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (między innymi Szwajcaria). Obywatele UE oraz EOG mogą prowadzić działalności gospodarczą na terenie Polski na takich samych zasadach jak obywatele Polscy. Wynika  to między innymi z wiążących Polskę umów międzynarodowych i przepisów prawa unijnego. Inaczej jest w przypadku cudzoziemców, którzy posiadają obywatelstwo innego państwa, np. Ukrainy. Takie osoby mogą wykonywać działalności gospodarczą na terenie naszego kraju po spełnieniu określonych warunków. Przesłanki te są związane przede wszystkim z tym, aby cudzoziemiec przebywał na terenie naszego kraju. Ponadto działalności gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polscy mogą prowadzić również osoby posiadające kartę Polaka. Karta Polaka przyznawana jest obcokrajowcom, którzy udowodnią swój związek z narodowością polską lub państwem polskim.

Dodatkowe wymagania dla Cudzoziemców

Prowadzenie działalności na terenie Polski przez cudzoziemców nie wymaga spełnienia tak rygorystycznych przesłanek, jak te które są wymagane w przypadku podjęcia pracy zarobkowej. Jest to zrozumiałe, gdyż rozwój przedsiębiorczości i napływ do Polski nowych firm oraz kapitału zagranicznego jest korzystne dla rozwoju gospodarczego naszego kraju. Jest tak przede wszystkim dlatego, że nowe podmioty gospodarcze generują nowe miejsca pracy. Jeszcze kilka lat temu polskim procedurom administracyjnym zarzucano zbytni formalizm co niejednokrotnie zniechęcała przedsiębiorców do zakładanie firm na terenie naszego kraju. Aktualnie większość spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą można załatwić z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej takich jak Internet. Od niedawna istnieje również możliwość założenia profilu zaufanego dla osób nieposiadających numeru PESEL. W sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą może załatwić w imieniu przedsiębiorcy prawnik, taki jak adwokat lub radca prawny.

Forma prowadzenia działalności gospodarczej przez Cudzoziemca 

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą prowadzić swoje firmy w dowolnie wybranej formie. Najczęściej jednak wybieraną formą prowadzenia tej działalności jest spółka kapitałowa w postaci spółki zoo. Wszelkie procedury związane z rejestracją spółki w Krajowymi Rejestrze Sądowym może wykonać radca prawny. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji można umówić się na spotkanie w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu  lub Rzeszowie.