Działalność regulowana

Zasady wykonywania dzialności regulowanej

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej prowadzenie działalności gospodarczej jest co do zasady dozwolone dla każdego. Państwo nie tworzy sztucznych barier, czy tez ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Do wykonywania niektórych rodzajów działalności gospodarczej z przyczyn merytorycznych konieczne jest posiadanie określonych kwalifikacji gdyż w przeciwnym przypadku jakość świadczonych usług będzie bardzo niska. Dodatkowo posiadanie określonych kwalifikacji i uprawnień może mieć charakter wymogu formalnego, którego nie spełnienie będzie skutkować odmową zarejestrowania działalności gospodarczej o określonym profilu Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD).

Formy dzialności regulowanej

Zgoda na prowadzenie działalności gospodarczej może mieć formę zezwolenia, koncesji licencji czy wpisu na stosowną listę. Dla przykładu Kancelarię adwokacką lub radcowską może prowadzić wyłącznie adwokat lub radca prawny. Nie jest wystarczającym okoliczność, że osoba prowadząca taką działalność będzie zatrudniała zawodowych zastępców procesowych. W innych przypadkach dopuszczalne jest, aby to pracownik, a nie obligatoryjnie właściciel posiadał odpowiednie uprawnienia. Dla przykładu działalność weterynaryjną, czy medyczną może prowadzić każdy, jednak czynności w zakresie świadczenia takich usług muszą być powierzone odpowiednio lekarzowi i lekarzowi weterynarii. Jest to zrozumiałe, gdyż zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Samo pojęcie działalności regulowanej jest zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Regulację dotyczące poszczególnych rodzajów działalności regulowanej znajdują się natomiast w ustawach szczególnych. Z uwagi na ten fakt przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy dokonać analizy przepisów w celu ustalenia czy przedsiębiorca spełnia formalne warunki wykonywania działalności gospodarczej. Do działalności regulowanych należy, w szczególności działalność w zakresie świadczenia usług detektywistycznych. W celu wykonywania działalności gospodarczej w tym przypadku konieczne jest wpisanie do rejestru działalności regulowanej. Od działalności regulowanej należy odróżnić inne formy reglamentacji działalności gospodarczej takie jak koncesje, zezwolenia czy licencje.

Deregulacja poszczególnych zawodów

Ustawodawca do deregulacji kolejnych zawodów. Deregulacja polega na likwidacji lub zmniejszeniu wymagań koniecznych do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. W związku z faktem zmieniających się w tym zakresie przepisów warto skonsultować się z prawnikiem. Kancelaria na stronie której się znajdujesz posiada biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.