Dziedziczenie ustawowe oraz testamentowe

Czym jest dziedziczenie ustawowe spadku?

Gdy umiera osoba, zazwyczaj pozostawia po sobie spadek, na który składają się zarówno aktywa (nieruchomości, ruchomości, kwoty pieniężne), czasem także pasywa (długi w postaci pożyczek, kredytów, zobowiązań). Gdy zmarły nie sporządzi testamentu, jest on nie ważny lub powołani w nim do dziedziczenie nie chcą przyjąć spadku, dziedziczenie odbywa się na mocy ustawy. Do dziedziczenia powołane są osoby na podstawie pokrewieństwa, małżeństwa i przysposobienia.

Jak nabyć spadek na mocy ustawy?

Teoretycznie w chwili śmierci ustawowi spadkobiercy nabywają spadek po zmarłym krewnym. Jednakże, aby uzyskać prawne potwierdzenie nabycia spadku, jeżeli nie wszyscy spadkodawcy mogą lub wyrażają wolę odwiedzić kancelarię notarialną w celu uzyskania poświadczenia dziedziczenia, należy przeprowadzić postępowanie o nabyciu spadku w Sądzie Rejonowym według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Często na tym etapie potrzebna jest pomoc Radcy Prawnego lub Adwokata, gdyż postępowania spadkowe to często trudne i delikatne sprawa. Zapraszamy wówczas do naszych kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu i Rzeszowie, gdzie można otrzymać fachową poradę prawną. Nasz Radca Prawny może sporządzić odpowiedni wniosek oraz reprezentować Państwa interesy na każdym etapie tej sprawy. Postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku jest przeprowadzane w oparciu o przepisy regulujące postępowanie nieprocesowe. Spadek można przyjąć w sposób prosty lub z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku. Gdy nie złoży takiego oświadczenie przyjmuje się, że spadek przyjął z dobrodziejstwem inwentarza.

Czym jest dziedziczenia na mocy testamentu?

Każdy dorosły (nie licząc wyjątkowych przypadków) może w każdej chwili sporządzić testament, może to zrobić własnoręcznie (podpisany i najlepiej ze wskazaną datą jego napisania), u notariusza (który sporządzą testament w postaci aktu notarialnego) lub w rzadkich przypadkach jako ustne oświadczenie ostatniej woli (w obecności świadków, w tym urzędnika państwowego, który sporządza protokół). W testamencie można wskazać jednego lub więcej spadkodawców, nie muszę to być osoby spokrewnione ani spowinowacone, z własnej woli można oddać majątek na rzecz skarbu państwa, instytucji charytatywnych czy kościelnych. Spadkodawca może również uczynić zapis zwykły lub windykacyjny, jeżeli chce przekazać konkretny przedmiot z majątku danej osobie.