Egzekucja, a umowa zlecenia

Umowa zlecenia

  W dzisiejszych czasach bardzo dużo osób nie pozostaje w stosunku o pracę, lecz utrzymuje się z wynagrodzenia, z tytułu umowy zlecenia. Jak wiadomo wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie przed egzekucją komorniczą. W przypadku umowy zlecenia nie można co do zasady liczyć na tego rodzaju, szeroką ochronę. Kodeks postępowania cywilnego wprowadza jednak w tym zakresie wyjątki. Dotyczy to przypadków, gdy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia ma charakter powtarzający się i służy zaspokajaniu potrzeb w zakresie utrzymania dłużnika i jego rodziny. W takiej sytuacji do egzekucji z ww. świadczenia stosuje się przepisy kodeksu pracy, zarówno w zakresie kwoty wolnej od potrąceń, jak i procentowej kwoty wynagrodzenia, która może zostać zajęta przez organ egzekucyjny.

Egzekucja z umowy zlecenia 

  Komornik nie posiada co do zasady wiedzy co do tego, czy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia stanowi świadczenie powtarzające się służące zaspokojenie potrzeb w zakresie utrzymania dłużnika jego rodziny. W związku z tym faktem organ egzekucyjny dokonuje zajęcia całości świadczenia. Jeżeli dłużnik chce się ochronić przed skutkami zbyt szerokiej egzekucji powinien wystąpić do komornika z wnioskiem o ograniczenie egzekucji. W takim wnioskiem dłużnik powinien wskazać na dowody, które świadczą o tym, że w przedmiotowym stanie faktycznym znajdują przepisy kodeksu pracy o ochronie wynagrodzenia za pracę w postępowaniu egzekucyjnym. Pisma takie może również w imieniu dłużnika wystosować jego adwokat lub radca prawny.  Jeżeli komornik nie uwzględni powyższego wniosku dłużnik ma prawo złożyć skargę na czynność komornika. Jeżeli natomiast komornik uwzględni zadanie dłużnika wyda postanowienie o ograniczeniu egzekucji z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Co do zasady przepisy w tym zakresie nie znajdują zastosowania do umowy o dzieło, gdyż umowa taka z samego założenia ma charakter okazjonalny, jednorazowy.

Umowa o pracę, a umowa zlecenia 

  Regulację umożliwiającą zastosowanie przepisów kodeksu pracy do umowy zlecenia w zakresie prowadzonej egzekucji należy ocenić pozytywnie. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia najczęściej pełni rolę podobną do wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo należy wskazać, że pracodawcy bardzo często zatrudniają osoby na podstawie umowy zlecenia, gdy tak naprawdę pomiędzy stronami powstaje stosunek pracy. Nie powinno być zatem tak, że w istocie to pracownik ponosi konsekwencję uchybień pracodawcy.

Jak się z Nami skontaktować? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga dłużnikom w zakresie spraw egzekucyjnych. Prowadzimy zarówno postępowania egzekucyjne, jak i postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.