Egzekucja alimentów

Zasądzenie alimentów 

Samo zasądzenie alimentów na rzecz uprawnionego do alimentacji jest połową sukcesu. Nie ma problemu gdy zobowiązany do alimentacji dobrowolnie będzie zaspokajał roszczenie uprawnionego zasądzone orzeczeniem Sądu. W przeciwnym wypadku ważne jest również przeprowadzenie skutecznej egzekucji tych świadczeń. Alimenty korzystają w tym zakresie z pewnego uprzywilejowania. Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika w pierwszej kolejności należy skierować do Komornika stosowany wniosek. Wniosek taki może sporządzić również reprezentujący stronę adwokat lub radca prawny (koszt wynagrodzenia pełnomocnika w ostatecznym  rozrachunku obciąży dłużnika alimentacyjnego, a nie uprawnionego do alimentacji, dlatego warto skorzystać z pomocy Prawnika). Wniosek można złożyć do dowolnego Komornika, wybór należy do wierzyciela (z tym zastrzeżeniem, że w przypadku egzekucji z nieruchomości właściwy jest wyłącznie Komornik działający przy Sądzie właściwym ze względu na położenie nieruchomości).

Egzekucja alimentów z wynagrodzenia za pracę 

Świadczenia alimentacyjne są również uprzywilejowane w egzekucji wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie pomimo to Komornik może zająć nawet 2/3 tego wynagrodzenia na poczet zaległych świadczeń alimentacyjnych.

Aktualny adres dłużnika 

W przypadku wniosku o egzekucję alimentów wierzyciel nie musi podawać aktualnego adresu dłużnika (ale oczywiście jeżeli go zna powinien to zrobić) bowiem Komornik ma obowiązek ustalić ten adres korzystając z pomocy organów władzy publicznej, w tym policji. Jeżeli uprawniony nie wie z jakich składników majątkowych dłużnika mogłaby być prowadzona egzekucja może zlecić stosowne poszukiwania Komornikowi. Komornik zwróci się wtedy do równych instytucji, w szczególności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które mogą mu udzielić pomocy w tym zakresie. Osoby zobowiązane do alimentacji często próbują ukryć swój majątek jednak zwykle udaje się takie działania udaremnić.

Uporczywe uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego 

Warto pamiętać, że uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego stanowi przestępstwo stypizowane w kodeksie karnym zagrożone karą nawet pozbawienia wolności. Regulację tę ocenić negatywnie, bowiem w wielu przypadkach umieszczenie rodzica zobowiązanego do alimentacji w zakładzie karnym jest sprzeczne z dobrem dziecka, a jednocześnie skutecznie uniemożliwia realizuje obowiązku alimentacyjnego.

Pomoc prawna 

Jeżeli szukasz pomocy w sprawach alimentacyjnych możesz zgłosić się do naszej Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu, bądź Rzeszowie. Staramy się pomagać uprawnionym do alimentacji w egzekucji ich zasadnych roszczeń.