Egzekucja alimentów

            Samo zasadzenie alimentów na rzecz uprawnionego do alimentacji jest połową sukcesu. Nie ma problemu gdy zobowiązany do alimentacji dobrowolnie będzie zaspokajał roszczenie uprawnionego zasądzone orzeczeniem Sądu. W przeciwnym wypadku ważne jest również przeprowadzenie skutecznej egzekucji tych świadczeń. Alimenty korzystają w tym zakresie z pewnego uprzywilejowania. Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika w pierwszej kolejności należy  skierować do Komornika stosowany wniosek. Wniosek taki może sporządzić również reprezentujący stronę adwokat lub radca prawny (koszt wynagrodzenia pełnomocnika w ostatecznym h rachunku obciąży dłużnika alimentacyjnego, a nie uprawnionego do alimentacji, dlatego warto skorzystać z pomocy Prawnika). Wniosek można złożyć do dowolnego Komornika, wybór należy do wierzyciela (z tym zastrzeżeniem, że w przypadku egzekucji z nieruchomości właściwy jest wyłącznie Komornik działający przy Sądzie właściwym ze względu na położenie nieruchomości).

            Świadczenia alimentacyjne są również uprzywilejowane w egzekucji wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie pomimo to Komornik może zająć nawet 2/3 tego wynagrodzenia na poczet zaległych świadczeń alimentacyjnych.

            W przypadku wniosku o egzekucję alimentów wierzyciel nie musi podawać aktualnego adresu dłużnika (ale oczywiście jeżeli go zna powinien to zrobić) bowiem Komornik ma obowiązek ustalić ten adres korzystając z pomocy organów władzy publicznej, w tym policji. Jeżeli uprawniony nie wie z jakich składników majątkowych dłużnika mogłaby być prowadzona egzekucja może zlecić stosowne poszukiwania Komornikowi. Komornik zwróci się wtedy do równych instytucji, w szczególności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które mogą mu udzielić pomocy w tym zakresie. Osoby zobowiązane do alimentacji często próbują ukryć swój majątek jednak zwykle udaje się takie działania udaremnić.

            Warto pamiętać, że uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego stanowi przestępstwo stypizowane w kodeksie karnym zagrożone karą nawet pozbawienia wolności. Regulację tę ocenić negatywnie, bowiem w wielu przypadkach umieszczenie rodzica zobowiązanego do alimentacji w zakładzie karnym jest sprzeczne z dobrem dziecka, a jednocześnie skutecznie uniemożliwia realizuje obowiązku alimentacyjnego.

            Jeżeli szukasz pomocy w sprawach alimentacyjnych możesz zgłosić się do naszej Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu, bądź Rzeszowie. Staramy się pomagać uprawnionym do alimentacji w egzekucji ich zasadnych roszczeń.