Egzekucja czynności niezastępowalnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

W niektórych sytuacjach zgodnie z wyrokiem lub postanowieniem Sądu zaopatrzonym w klauzule wykonalności dłużnik jest zobowiązany do wykonania pewnej czynności na rzecz wierzyciela innej niż zapłata świadczenia pieniężnego, czy wydanie rzeczy. Sytuację taką reguluję artykuł 1050 kodeksu postępowania cywilnego. Dotyczy to czynności, które nie mogą być wykonane przez innym niż dłużnik podmiot, a ich wykonanie zależne jest tylko i wyłącznie od woli samego dłużnika. W takiej sytuacje nie można by było prowadzić egzekucji w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, gdyż byłoby to niemożliwe. Jednocześnie wierzyciel musi dysponować środkami prawnymi, które skłonią dłużnika do wykonania ww. czynności. Dla przykładu jeżeli Sąd nakazał dłużnikowi przeprosić wierzyciela nie ma możliwości, aby wyegzekwować ten obowiązek od dłużnika w inny sposób niż określony dla egzekucji świadczeń niezastępowalnych. Nie dotyczy to co oczywiste wydania rzeczy dla, której to czynności stosuje się odrębne przepisy.

Brak wykonania czynności niezastępowalnych

W sytuacji gdy dłużnik nie wykona tych czynności niezastępowanych wierzyciel może się zwrócić o pomoc do Sądu. Sądem właściwym w niniejszej sprawie będzie Sąd Rejonowy, w okręgu którego ww. czynność ma być wykonana. W takiej sytuacji Sąd ma obowiązek wysłuchania zarówno wierzyciela jak i dłużnika. Następnie Sąd wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania przedmiotowej czynności pod rygorem nałożenia grzywny jednocześnie określając jej wysokość. W przypadku zatem gdy dłużnik nie wykona ww. zobowiązania będzie się musiał liczyć z obowiązkiem zapłaty kwoty pieniężnej. Jeżeli wykonanie ww. czynności wymaga współdziałanie wierzyciela, w szczególności pokrycia wydatków na wykonanie czynności Sąd wyznaczy termin do wykonanie tej czynności dopiero gdy wierzyciel w sposób należycie wykaże że uczynił zadość swojemu obowiązkowi. Jeżeli dłużnik nie wykona czynności we wskazanym terminie Sąd ma obowiązek wyznaczyć kolejny termin wykonania ww. czynności pod rygorem wyższej niż pierwotna kara. Nie zmienia to oczywiście faktu, że dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty pierwszej nałożonej grzywny bez względu czy tym razem wykona ww. czynność w kolejnym terminie. Na wniosek wierzyciela ww. grzywny mogą być zamienione na obowiązek zapłaty wierzycielowi określonej sumy pieniężnej. Jest to korzystne rozwiązanie gdyż pozwala wierzycielowi, aby jego roszczenie zostało chociaż w finansowymi aspekcie zaspokojone.

Pomoc Kancelarii w postępowaniach egzekucyjnych

Nasza Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem wierzycieli w celu skutecznego dochodzenia wierzytelności stwierdzonych prawomocnymi wyrokami i postanowieniami sądów zaopatrzonych w klauzulę wykonalności. Nasza Kancelaria znajduje się w trzech miastach, tj.: Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.