Egzekucja z nieruchomości

Wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi 

Przedsiębiorcy, ale też osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej czasami stają się niewypłacalne, lub umyślnie nie realizują wymagalnych zobowiązań w terminie. W takiej sytuacji wierzyciele zwykle kierują sprawę do Sądu, a po uzyskaniu wyroku zaopatrzonego w klauzule wykonalności występują do wybranego Komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W przypadku gdy dłużnik posiada środki na rachunku bankowym lub otrzymuje wynagrodzenie za pracę kwoty te są po prostu zajmowane i przelewane na rachunek wierzyciela. Inaczej jest w przypadku gdy dłużnik nie dysponuje ww. dochodami oraz środkami pieniężnymi. W takim przypadku Komornik kieruje egzekucję do majątku dłużnika. Chodzi tutaj zarówno o ruchomości jak i nieruchomości.

Jak wygląda procedura? 

W przypadku egzekucji z nieruchomości w pierwszej kolejności Komornik dokonuje jej zajęcia. Wzmianka o zajęciu jest wpisywana do księgi wieczystej nieruchomości. W związku z tym faktem sprzedaż takiej nieruchomości przez samego dłużnika będzie w zasadzie niemożliwa. Dotyczy to zarówno nieruchomości będącej własności dłużnika osobistego, jak i dłużnika rzeczowego. W dalszej kolejności Komornik powołuje biegłego rzeczoznawcę majątkowego, który sporządza operat szacunkowy na okoliczność wartości zajętej nieruchomości. Jest to zrozumiałe i konieczne uwagi na fakt, iż w tym przypadku zachodzi potrzeba ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, czyli minimalnej ceny za którą może zostać sprzedana. W toku pierwszej licytacji cena wywoławcza zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego dotyczącymi egzekucji stanowi 75 procent wartości nieruchomości wynikającej z ww. operatu szacunkowego. W toku postępowania egzekucyjnego zarówno dłużnik jak i wierzyciel może być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego. Należy zaznaczyć, ze zarówno dłużnikowi jak i wierzycielowi zależy na tym, aby w toku licytacji uzyskać jak najwyższą sumę, bowiem wówczas wierzytelności będzie zaspokojona w jak najwyższym stopniu, a dłużnik w zwolniony w jak najwyższym stopniu ze zobowiązania. Oczywiście nie cała kwota uzyskana w wyniku sprzedaży trafia na konto wierzyciela, gdyż pokrywa ona też koszty postępowania egzekucyjnego, które są stosunkowo wysokie. Warto opamiętać również o tym, że w każdym wypadku w pierwszej kolejności zaspokajani są wierzyciele hipoteczni. W związku z tym może zdarzyć się sytuacja, ze pomimo sprzedaży nieruchomości wierzyciel osobisty nie otrzyma zaspokojenia w żadnym zakresie.

Kontakt z Nami

Nasza Kancelaria posiada siedzibę w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku. Jeżeli chcesz uzyskać poradę prawną lub potrzebujesz reprezentacji zawodowego zastępcy procesowego w toku postępowania egzekucyjnego serdecznie zapraszamy do współpracy, w celu omówienia jej  szczegółów.