Egzekucja z rachunków bankowych

Na czym polega egzekucja z rachunku bankowego

Najpopularniejszym sposobem prowadzenia egzekucji jest egzekucja z rachunku bankowego. jest to co do zasady najprostszy sposób egzekucji. W tym przypadku konieczne jest jednak to, aby wierzyciel wskazał numer rachunku bankowego dłużnika. Wierzyciel często dysponuje takim rachunkiem zwłaszcza w przypadku gdy wierzyciel oraz dłużnik pozostają w stałych relacjach ekonomicznych. Jeżeli wierzyciel nie zna dokładnego numeru rachunku bankowego może wskazać wyłącznie nazwę banku, który prowadzi rachunek bankowy. W takim przypadku organ egzekucyjny w postaci komornika może zwrócić się do wskazanego banku o zajęcie rachunku bankowego należącego do dłużnika. Bank w tym przypadku jest bezwzględnie zobowiązany do tego, aby wykonać wezwanie komornika. W toku zajęcie rachunku bankowego bank nie ma prawa dokonywać żadnych przelewów, ani innych obciążeń z rachunku bankowego dłużnika i jest zobowiązany do przekazywania wszelkich kwot, z wyłączeniem kwot nie podlegających egzekucji na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny. Oczywiście ograniczeniem jest tutaj kwota wierzytelności oraz kosztów procesu, kosztów egzekucji i innych należności ubocznych takich jak odsetki.

Obowiązki banku

O zajęciu rachunku bankowego jest zawiadomiony również dłużnik, który w ciągu 7 dni ma prawo wnieść skargę na tę czynności do Sądu Rejonowego, w którym działa komornik. W niektórych przypadkach waluta obca, a dochodzone zobowiązanie jest oznaczone w walucie polskiej (złote). W takiej sytuacji Bank jest zobowiązany do przekazania środków w walucie polskiej w przeliczeniu według kursy Narodowego Banku Polskiego w dniu przekazania. W przypadku gdy rachunek bankowy został już zajęty w toku postępowania egzekucyjnego w administracji pierwszeństwo zajęcia przysługuje organowi egzekucyjnemu, który pierwszy dokonał zajęcia. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia, który organ egzekucyjny jako pierwszy dokonał zajęcia to decyduje to, która wierzytelności podlegająca egzekucji ma wyższą wartość. Jeżeli bank uchybi obowiązkom wynikającym z procedury zajęcia rachunku bankowego jest odpowiedzialny wobec wierzyciela za powstała z tego wyniku szkodę.

Pomoc prawna w sprawie egzekucji z rachunku bankowego

W przypadku egzekucji z rachunku bankowego nie ma znaczenia czy rachunek należy do majątku osobistego małżonka, czy też jest objęty ustawową wspólnością majątkową. Nie ma natomiast możliwość zajęcia rachunku bankowego należącego do drugiego małżonka (nie stanowiącego testament wspólności majątkowej). Jeżeli chcesz uzyskać konkretną poradę prawną w postępowaniu egzekucyjnym zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. W ramach tej pomocy sporządzamy skargi na czynności Komornika zarówno w imieniu wierzycieli jak i dłużników.